تولید برق خورشیدی در پشتبامها

Sanat Newspaper - - نفت و نیرو -

بر اس//اس آخرین اعالم مسئوالن، مشترکان خانگی میتوانند ب//ا خرید پنل خورش//یدی، عالوهب//ر رفع نیاز خود، م//ازاد برق تولیدیش//ان را ۰۱ برابر گرانتر به ش//رکت توزی//ع برق تهران بزرگ بفروش//ند؛ یعنی هر کیلووات س//اعت ۰۰۸ تومان که این موضوع یک فرصت طالیی برای س//رمایهگذاری در این حوزه به شمار میرود.

از س//ال ۵۹۳۱ تاکن//ون، پیرو مصوبه وزیر نی//رو درباره خرید تضمین//ی برق از نیروگاهه//ای تجدیدپذیر، عقد ق//رارداد خرید تضمینی ب//رق خورش//یدی از مش//ترکان غیردولتی آغاز ش//د و با توج//ه به روند فرهنگس//ازی، استقبال ش//هروندان از این طرح رشد چشمگیری داشت بهطوری که طی س//ال ۶۹۳۱ میزان قراردادها و ثبتنام مشترکان بهطرز قابل توجهی نسبت به سال ۵۹۳۱ افزایش داشته است.

بر اس//اس اعالم ش//رکت توزیع برق تهران بزرگ، سرمایهگذاری در این طرح برعهده مش//ترک متقاضی است و این شرکت موظف است با تمامی مشترکان متقاضی نصب مولد خورشیدی، بر مبنای شیوهنامههای مربوط قرارداد خرید تضمینی با مدت ۰۲ سال ببندد.

همچنین تمام متقاضیان غیردولتی، پس از نصب سامانه خورشیدی مورد تایید این شرکت در شهر تهران، میتوانند به فروش انرژی حاصل از تولید نیروگاه خورشیدی اقدام کنند و هزینه مربوط به طور مشخص تابع کیفیت تجهیزات و قدرت مولد مورد نظر است.

در همین راس//تا، حس//ین صبوری، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، به ایسنا گفت: همه مشترکان متقاضی میتوانن//د از یک کیل//ووات تا ۰۰۱ کیلووات و تا س//قف قدرت انشعاب، مولد خورشیدی بسازند.

درصورتی که عالقمند به س//رمایهگذاری در س//طح بیشتری باشند، این کار از طریق سازمان ساتبا امکانپذیر خواهد بود. او با بیان اینکه درحالحاضر حداقل سرمایه مورد نیاز برای ورود به این طرح، حدود ۵ میلیون تومان در سطح نیروگاههای کمظرفیت است، بیان کرد: مبنای محاس//به نرخ خرید برق، نرخ قرارداد بین طرفها اس//ت که برای سال ۶۹۳۱ در سامانههای با قدرت ۰۲ کیلووات و کمتر، به ازای هر کیلووات س//اعت، ۰۰۰۸ ریال به ع//الوه ۷.۱۴۱ ریال(نرخ خدمات انتقال) برای مدت ۰۱ س//ال از دوره قرارداد اس//ت و در ۰۱ ساله دوم، نرخ خرید برق۰۳ درصد برای انواع نیروگاههای خورش//یدی کاهش داده میش//ود. البته در هر س//ال به مبلغ پیشگفته بر مبنای ق//رارداد، تعدیل نیز تعلق میگیرد.

به گفته مدیرعامل ش//رکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، مبلغ خرید تضمینی به ازای برق تزریق شده بر اساس قرائت دستگاههای اندازهگیری و صورتحساب صادرشده خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.