خرید توافقی مرکبات شمال آغاز شد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

مدیرعامل س//ازمان مرکزی تعاون روس//تایی ایران از آغاز خرید توافقی مرکبات از س//وی اتحادیه مرکزی تعاونیهای روستایی و کشاورزی ایران خبر داد.

به گزارش «گس//ترش صنع//ت» به نق//ل از روابطعمومی وزارت جهاد کش//اورزی، حس//ین ش//یرزاد توضی//ح داد: در جلس//های با حضور مدیرعامل اتحادیه مرک//زی تعاونیهای روستایی و کشاورزی کش//ور و عضو هیاترئیسه کمیسیون کش//اورزی آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسالمی مقرر ش//د با تجهیز منابع مالی از س//وی س//ازمان مرکزی تعاون روس//تایی ایران، س//ازکارهای تنظیم بازار مرکبات شمال با محور پرتقال از آغاز هفته آغاز شود.

ش//یرزاد اعالم کرد: اتحادیه مرکزی تعاونیهای روس//تایی و کش//اورزی ای//ران خری//د توافق//ی مرکبات را ب//ه صورت سردرختی، خرید س//ردخانهها و خرید آینده پرتقال(تحویل در ۰۱ روز مانده به پایان سال) انجام میدهد.

وی تصری//ح کرد: خری//د توافقی گام مهم//ی برای تنظیم بازار مرکبات ش//مال، افزایش تدریجی بهای پرتقال و قیمت منصفان//ه فروش پرتقال خواهد بود.گفتنی اس//ت، س//ازمان مرک//زی تعاون روس//تایی ای//ران در س//ال ۸۴۳۱ با ماهیت شرکت س//هامی دولتی و با هدف توس//عه بخش روستایی و کش//اورزی از طریق تعاونیها و تشکلهای بخش کشاورزی تشکیل شد که اکنون متولی خرید تضمینی و توافقی برخی محصوالت در زمان افت قیمتها برای حمایت از کش//اورزان است. با توجه به سیاستهای حمایتی وزارت جهاد کشاورزی در دول//ت تدبیر و امی//د حجم تولید محصوالت کش//اورزی کشور به ۲۲۱ میلیون تن رسیده که بیش از ۲۲ میلیون تن آن را محصوالت باغی به خود اختصاص داده اس//ت. ضرورت نظارت بر مصرف کودهای کش//اورزی در استانها مدیرعامل ش//رکت خدمات حمایتی کش//اورزی از ض//رورت نظارت و کنترل بیش//تر بر مصرف کودهای کش//اورزی در استانهای کش//ور خبر داد. به گزارش «گس//ترش صنع//ت» به نقل از شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، حمید رسولی، مدیرعامل ش//رکت خدمات حمایتی کش//اورزی در جلسه ستاد پایش کودهای کشاورزی گفت: با توجه به مصرف غیرمتعارف کود در تعدادی از اس//تانها نسبت به سال قبل و ۳ سال گذشته از تمامی همکاران در ش//رکت خدمات حمایتی کشاورزی و وزارت متبوع، بهویژه رئیسان س//ازمانهای جهاد کشاورزی خواسته میش//ود تا نظارت و کنترلهای بیشتری بر فرآیند توزیع کودهای یارانهای در اس//تانها اعمال کنند. رسولی از ضرورت نظارت و کنترل بیشتر بر مصرف کودهای کشاورزی در استانهای کشور خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.