پرداخت معوقهها به شرط تولید و فروش شکر ایجاد‹تشکل‹رسمی‹کارگران‹و‹اصالح‹طبقه‹بندی‹مشاغل

همراه‹با‹بازگشت‹به‹کار‹کارگران‹هفت‹تپه‹مطرح‹شد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

کارگران کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفتتپه در حالی به کار بازگش//تند ک//ه با تغییر مدیرعامل جدی//د نیم//ی از معوقهه//ای آنه//ا نی//ز پرداخت شد.

جمع//ی از کارگ//ران ای//ن مجموع//ه هفتههای گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن ۴ ماه حقوق و مزایای خود و نیز برای مطالبه بازگشت این واحد صنعتی به بخش دولتی تجمعهایی برپا کردند.

ب//ه گفته مدی//ران محلی، حق//وق ۰۰۵۱ نفر از کارگ//ران ش//رکت هفتتپ//ه با ط//رح طبقهبندی مش//اغل منطبق نشده اس//ت. از این رو، کارگران در تجم//ع خواه//ان اصالح طبقهبندی مش//اغل و پرداخت معوقهها شدهاند.

هفدهمین روز اعتراض کارگران ش//رکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه نسبت به پرداخت نشدن حق//وق معوقه نیز روز چهارش//نبه ۰۳ آبان مقابل فرمانداری شوش برگزار شد.

از این رو، نشس//تی با حضور کارگران و نماینده وزارت تع//اون، کار و رفاه اجتماع//ی در این محل برگزار شد. اعضای شورای تامین شهرستان شوش نیز در این نشس//ت خواستار رفع مشکالت جامعه کارگری و مطالبات کارگران نیشکر هفتتپه شدند.

تعدادی از کارگران و اعضای شورای اسالمی کار ش//رکت نیش//کر هفتتپه در این نشست گزارشی از مش//کالت و مطالبات خود ارائه کردند. نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همراه با فرماندار و اعضای شورای تامین شوش در بین کارگران حاضر شدند و سخنرانی کردند.

کش//ت و صنعت هفتتپه، قدیمیترین کارخانه تولید ش//کر از نیشکر در کش//ور است که نیم قرن از تاس//یس آن میگ//ذرد و ب//ر مبن//ای اصل ۴۴ قانون اساس//ی، پایان سال ۴۹۳۱ از سوی سازمان خصوصیس//ازی از چرخه دولتی خارج و به بخش خصوصی واگذار شد.

حدود ۴ ه//زار نفر به صورت رس//می، پیمانی، قراردادی و پیمان//کاری در بخشهای مختلف این ش//رکت بزرگ تولید ش//کر مش//غول کار هستند. ش//رکت کش//ت و صنع//ت نیش//کر هفتتپ//ه در ۵۱کیلومتری شهر شوش در شمال خوزستان واقع است.

‹پرداخت‹دو‹ماه‹حقوق‹معوق ‹ کریم ی//اوری، نماینده ویژه وزی//ر تع//اون، کار و رف//اه اجتماعی درباره رس//یدگی ب//ه پرون//ده واحده//ای مشکلدار هفتتپه تصریح کرد: ایجاد تش//کل رسمی کارگ//ران و اص//الح طبقهبندی مش//اغل در نیش//کر هفتتپه در حال پیگیری است. ب//ه گزارش ایرنا، ی//اوری از پرداخت دو ماه حقوق مع//وق کارگران واح//د تولیدی نیش//کر هفتتپه خب//ر داد و تاکی//د ک//رد: ب//ا حض//ور کارگ//ران ای//ن واحد تولی//دی در مح//ل کار و اس//تحصال ش//کر و ف//روش آن بقی//ه مطالبات کارگ//ران این واح//د تولیدی-صنعت//ی بروزرس//انی خواه//د شد. به گزارش «گس//ترش صنعت» یاوری در آخرین روز آب//ان گفته بود که به نمایندگی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور بررس//ی مش//کالت کارگران نیش//کر هفتتپه به ش//وش س//فر کرده بود.

این نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در نشست با تعدادی از کارگران این شرکت در سالن اجتماعات فرمانداری ش//وش اظهار کرد: حس//ب دس//تور وزیر تع//اون، کار و رفاه اجتماعی جلس//ه کمیسیون کارگری خوزس//تان به منظور پیگیری مشکالت بنگاههای اقتصادی با هماهنگی استاندار خوزس//تان برگزار و تصمیمات//ی در این باره اتخاذ شد. این نماینده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ایج//اد تش//کل رس//می کارگ//ری ب//رای کارگران هفتتپه را ضروری دانست و گفت: کشت و صنعت نیش//کر هفتتپه متعلق به کارگرانی اس//ت که در گذش//ته، حال و آینده در این شرکت فعالیت کرده و خواهند کرد.

ی//اوری افزود: انتظ//ار از کارگران این اس//ت که فعالیت خود را در ش//رکت از س//ر بگیرند و بریدن نیه//ا و اوره//ال ک//ردن ش//رکت را مدنظ//ر قرار دهند.

به گفت//ه این نماین//ده وزیر تع//اون، کار و رفاه اجتماع//ی، ، تمام مش//کالت و مطالب//ات کارگران کش//ت و صنعت نیش//کر هفتتپه به وزیر تعاون، کار و رف//اه اجتماعی منعکس میش//ود تا وزیر در جلس//ه هیاتدولت مصوبههایی برای تس//هیل در امور تصویب شود.

‹مشارکت‹کارگران‹در‹اورهال ‹ عدن//ان غ//زی، فرمان//دار شهرستان شوش نیز در این نشس//ت عم//ده مش//کالت کارگران را طرح طبقهبندی مش//اغل کارگ//ری، بیم//ه، پرداخ//ت حق//وق و اورهال ش//رکت اعالم کرد و گفت: انتظ//ار داریم با پرداخت حقوق، کارگران دلس//وز و زحتمکش برای اورهال شرکت تالش مضاعف داشته باشند. وی با بیان اینکه مصوبههای این نشست را از طریق نماینده وزیر، اس//تاندار خوزس//تان و نماینده مردم شوش در مجلس ش//ورای اسالمی پیگیری میکنم، افزود: ۲ ماه حقوق در طول هفته پیش رو به حساب کارگران واریز میشود.

‹یکسا ‹نسازی‹حقوق‹کارگران ‹ سید نور محمدپور مدیرکل تع//اون، کار و رفاه اجتماعی استان خوزستان نیز در این نشست اظهار کرد: مشکالت کارگران در خوزستان رصد و پیگیری شده و در این باره تذکراتی داده ش//ده اس//ت. محمدپور افزود: حقوق ۰۰۵۱ نفر از کارگران شرکت هفتتپه با طرح طبقهبندی مش//اغل منطبق نشده است. از ای//ن رو، دس//تور الزم ب//ه کارش//ناس طرح داده شده تا در زمینه یکسانسازی حقوق کارگران اقدام شود.

‹اختصاص‹۰۳‹میلیارد‹ریال ‹

به گ//زارش «گس//ترش صنع//ت» ۲ م//اه حقوق کارگران شرکت نیشکر هفتتپه در چند روز گذشته پرداخت شده و مبلغ ۰۳ میلیارد ریال نیز برای بهروز کردن فعالیت این شرکت اختصاص یافته است. بحث بیمه کارگران این شرکت با تامیناجتماعی به مدت یک سال دیگر تمدید ش//ده و هماکنون این شرکت در وضعی//ت ع//ادی ق//رار دارد. کیوم//رث کاظمی، مدیرعام//ل جدید ش//رکت نیش//کر هفتتپه گفت: کارگران این شرکت پس از ۷۲ روز تعطیلی، با توافق حاصل ش//ده با کارفرما از یکش//نبه بر س//ر کار خود برگش//تند و فعالیت خود را از سر گرفتند. به گزارش ایرنا، کاظمی تصریح کرد: با تالش مس//ئوالن استانی و شهرس//تان و کارفرما، کارگران بخشهای مختلف این ش//رکت بعد از ۷۲ روز تعطیل//ی فعالیت خود را آغاز کردند. وی گفت: تمام واحدهای مختلف اداری، صنعت//ی، ترابری، کوره بخار، بازرگانی، آس//یابها و تولی//د و تعمیرات فعالیت خ//ود را آغاز کردهاند. وی با بیان اینکه عملیات برداش//ت نیش//کر از مزارع نیز ب//هزودی آغاز خواهد ش//د، گفت: با پای//ان تجمع و اعتراضهای کارگری، کوره بخار، آس//یاب و کارخانه شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه روشن شده و واحدهای مختلف به حرکت درآمدند. کاظمی افزود: سطح زیر کشت نیشکر در این شرکت حدود ۷ هزار و۰۰۶ هکتار است که پیشبینی برداشت حدود ۰۵۳ هزار تن نیش//کر از آن میش//ود. به گفته وی، حدود ۵۳ هزار تن شکر سفید از این سطح زیر کشت تولید و روانه بازار میشود. ‹‹‹سخن‹آخر

امیدواری//م کارگ//ران ب//رای جلوگیری از آس//یب رسیدن به کارخانه س//ر کار خود برگردند. کارگران ب//ه فک//ر کارخان//ه باش//ند زیرا نخس//تین کس//ی ک//ه در ای//ن وضعی//ت متضرر میش//ود خ//ود آنها هس//تند. کارگران شرکت کش//ت و صنعت نیشکر هفتتپه ۴ ماه حقوق معوقه داش//تند که پنجشنبه اول آذر، یک ماه و روز دوشنبه ۵ آذر نیز حقوق ماه دوم آنها پرداخت شد.

حقوق ۰۰۵۱ نفر از کارگران شرکت هفتتپه با طرح طبقهبندی مشاغل منطبق نشده است. از این رو، کارگران در تجمع خواهان اصالح طبقهبندی مشاغل و پرداخت معوقهها شدهاند. کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتتپه ۴ ماه حقوق معوقه داشتند که پس از چند هفته اعتراض کارگران سرانجام پنجشنبه اول آذر حقوق یک ماه و روز دوشنبه ۵ آذر نیز حقوق ماه دوم آنها پرداخت شد. کارگران کارخانه کشت و صنعت نیشکر هفتتپه در حالی به کار بازگشتند که با تغییر مدیرعامل نیمی از معوقههای آنها نیز پرداخت شد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.