خلق محصول بهتر با کمک دانشبنیانها

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

عرص//ه دانشبنیان نقط//ه اتصال و پیون//د اساس//ی دان//ش و عل//م و دانش//مندان، عالمان و پژوهشگران خوش//فکر حوزه تحقیق و نوآوری با تولی//د و امکانی برای تجاریس//ازی بهتر صنایع بهوی//ژه صنایع کوچک است. ظرفیت موجود در شرکتهای دانشبنیان را که ابداع و تداوم بهتر صنعت را همراه با هم دارد نمیتوان نادیده گرف//ت زیرا میتوانند تحولی اساس//ی و ارزشافزودهای کمنظیر را ب//ا خود به عرصه صنعت و تولید آورده و باعث رش//د کمی و کیفی درخور توجهی ش//وند. اکنون با توجه به دیدگاه حمایتی مسئوالن صنعتی کشور و نیاز صنعت و سرمایه برای کشف و شکار اختراعات و نوآوریهای علمی و همچنین کاربردی کردن ایدههای جدید برای خل//ق محصوالت بهتر و افزایش کمی و کیف//ی روند تولید بهعنوان حوزهای موثر در امر توسعه کارآفرینی شناخته میشود. شرکتهای دانشبنیان نیز موید این نکته است که ما فضای مناسبی برای خلق فناوریه//ای جدید داش//ته و میتوانیم دس//تاوردهای حوزه علم و تحقی//ق را به محصوالتی بازارپس//ند با تغیی//ر کیفی در محصوالت و صنای//ع بیفزایی//م. البته انتظار میرود فعالیته//ای این حوزه نیز بهخوبی با برگزاری کارگاههای آموزش//ی مناسب رونمایی و معرفی ش//ود. با این حال، باید توجه داش//ت که صنعتگران فعال در زمینه صنایع کوچک و متوس//ط میتوانند تحولی اساسی و ارزشافزودهای کمنظیر را با خود به عرصه صنعت و تولید آورده و باعث رشد کمی و کیف//ی درخور توجهی ش//وند اما تحقق این امر مس//تلزم حمایت از آنها در نوس//انهای اقتصادی اس//ت تا رون//د کارآفرینی، تولید و اشتغال تداوم داش//ته باشد. کاستن از فشار بیشتر هزینههای تولید مانن//د عوارض، مالیات، حقوق گمرکی، تامین ارز مورد نیاز و تامین مواد اولیه میتواند کارگش//ای بسیاری از مشکالت و تضمینکننده رش//د صنعت، اشتغال، گردش سرمایه و تولید باشد. صنایع کوچک به دلیل زودبازده بودن و ظرفیت باالیی که در ایجاد اش//تغال دارند برای س//رمایهگذاران بخش خصوصی از توجیه بیشتری برخوردارند به ط//وری که بیش از ۰۹ درصد از بخش صنعت کش//ور مربوط به صنایع کوچک و متوس//ط میشود؛ این امر گواه اهمیت این فعالیت اقتصادی در تولید و اشتغال کشور است.

اخالق محمدیان کارشناس صنایع

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.