نمایشگاه‹توانمند ‹یهای‹صنعتی‹بیانگر‹نقش‹موثر‹شهر‹کها

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

نماینده ولی فقیه در استان خوزستان گفت: سطح تولیدات و محصوالت ارائه ش//ده در هش//تمین نمایش//گاه توانمندیهای صنعت//ی، تولیدی و خدمات فنی، مهندس//ی استان بیانگر نقش موثر شهرکهای صنعتی در توس//عه اقتصادی خوزستان اس//ت و اثبات کرد این موضوع شعار نیست بلکه واقعیت دارد. به گزارش «گسترش صنعت» به نقل از روابطعمومی ش//رکت شهرکهای صنعتی استان خوزس//تان، آیتاهلل سید محمدعلی موس//وی جزایری در بازدید از هشتمین نمایشگاه توانمندیهای صنعتی اس//تان خوزس//تان، اظهار کرد: باید از تولیدکنندگان که در هر شرایطی نس//بت به رونق تولید و ایجاد اش//تغال احساس مس//ئولیت میکنند و همچنین دستاندرکاران برگزاری این نمایشگاه قدردانی کرد. وی پیش از برگزاری نمایش//گاه در بیانیهای خطاب به اخالق محمدیان، مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان، توسعه شهرکهای صنعتی را موثرترین وس//یله برای نیل به اهداف مطرحش//ده در چارچوب اقتصاد مقاومت//ی مانند تامین نیازهای داخلی، ایجاد اش//تغال، قدرت اقتصادی و رف//اه اجتماعی، کارآیی و بهرهبرداری بهینه از منابع اقتصادی و رش//د مطلوب و همهجانبه اقتصاد مقاومتی و مانند آن دانست.

آیتاهلل موس//وی جزایری در بخ//ش دیگری از بیانه یادش//ده، ترویج حمایت از کاالی ایرانی را زمینهس//از عبور از مراحل سخت اعالم کرده و افزوده بود: عبور متوقف است بر اینکه مرزهای ایرانی و بازوهای ایرانی به جنب و جوش بیفتند و همگی بهویژه صنعتگران، شرکتهای دانشبنیان و جوانان ما در این راستا فعال باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.