بازگشت به تولید ۱۲ واحد راکد در قزوین

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی استان قزوین با تاکید بر حمایت و کمک به راهان//دازی واحدهای بهرهبردار راکد گفت: در ۸ ماه امس//ال با شناس//ایی بیش از ۰۰۲ واحد تولیدی راکد ۱۲ مورد دوب//اره راهاندازی ش//ده و به چرخ//ه تولید بازگش//تهاند. به گزارش «گس//ترش صنعت» به نقل از روابطعمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان قزوین، حمیدرض//ا خانپور در بازدی//د از یک واحد تولیدی در شهرک صنعتی لیا، اظهار کرد: از آغاز امسال تاکنون ۱۲ واحد تولیدی و صنعتی تعطیل ش//ده در شهرکها و نواحی صنعتی استان و حل مشکالتی از قبیل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، نداش//تن بازار فروش، خرید مواد اولیه، نوسازی و بازسازی تجهیزات و اختالف ش//ریکان که مس//تعد راهان//دازی دوباره بوده شناس//ایی و با مش//اوره کارشناس//ان، همکاری بانکهای عامل و دستگاههای خدمترس//ان به چرخه تولید بازگش//تند. وی با تاکید بر حمایت و کمک به راهاندازی واحدهای بهرهبردار راکد گفت: در طول ۲ سال و نیم گذش//ته با شناسایی بیش از ۰۰۲ واحد تولیدی راکد، ۴۸ مورد دوباره راهاندازی شده و به چرخه تولید بازگشته یا به سرمایهگذاران جدید واگذار ش//ده اس//ت. مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان قزوین محص//والت این واحدهای تولیدی را ش//امل کاغذ و مقوا، مخازن فلزی ذخیرهای و زیر فش//ار، انواع ناگت و کباب لقمه، انواع شیرینکننده جایگزین ش//کر، پری پت، کندانسور هیتر، ورق روی، دس//تمال کاغ//ذی، انواع کابینت فلزی، لبنات، ش//مش فوالد ساده کربنی ...و برشمرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.