روند‹مثبت‹تکمیل‹پروژ ‹هها‹در‹شهر‹کهای‹صنعتی‹البرز

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان البرز از روند مثبت تکمیل پروژهها در شهرکهای صنعتی این استان خبر داد.

ب//ه گ//زارش «گس//ترش صنعت» ب//ه نق//ل از روابطعمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان البرز، محمدامین بزازیپور فرشی با اعالم این خبر، گفت: با هدف بهس//ازی و نوس//ازی زیرس//اختهای مورد نیاز برای فعالیت سرمایهگذاران و واحدهای صنعتی و به منظور بهبود فضای عمومی شهرک، ۹۱پروژه عمرانی با اعتباری بیش از ۰۷۱میلیارد ریال در شهرکها و نواحی صنعتی استان البرز در حال اجرا است.

بزازیپور فرش//ی اظهار کرد: ایجاد زیرس//اخت شهرکهای صنعتی در توسعه، آمادهسازی، بهبود و استقرار واحدهای تولیدی نقش مهمی دارد و این ش//رکت از تمام ظرفیتهای خود برای تکمیل زیرساخت و تامین تاسیس//ات اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی و صنعتی اس//تفاده خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه پروژههای عمرانی مختلفی در شهرکها و نواحی صنعتی اس//تان در حال اجرا است، خاطرنشان کرد: مهمترین پروژههای در دست اجرا، شامل زیرسازی و آسفالت، هدایت آبهای سطحی، شبکه فیبر نوری، مخابرات، روش//نایی معابر، ساختمان آتشنشانی، گازرسانی، برقرسانی و شبکه فاضالب هستند.

بزازیپور فرش//ی ابراز امیدواری کرد که ب//ا تکمیل پروژههای مهم در ش//هرکهای مختلف البرز شاهد تکمیل زیرس//اختها در این شهرکها باشیم.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان البرز بیان کرد: ارائه خدمات مناس//ب به بخ//ش تولید و هدایت پروژههای عمرانی، مس//تلزم دستیابی و تامین منابع مالی است که در این راستا با مساعدت استانداری و س//ایر ادارهها، منابع مالی خوبی برای امس//ال در شهرکهای صنعتی استان تامین شده و این شرکت تمام تالش خود را برای تامین اعتبارات الزم از منابع ملی برای ایجاد زیرس//اختهای مورد نیاز در ش//هرکها و نواحی صنعتی به کار خواهد گرفت.

بزازیپور فرشی با اش//اره به اینکه یکی از راههای ایجاد اشتغال پایدار و ترغیب سرمایهگذاران در استان فراهمسازی زیرساختهای مناسب در شهرکها و نواحی صنعتی است، تاکید کرد: شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان البرز در راس//تای حمایت دولت تدبیر و امید همواره تالش کرده تا بس//تر مناس//بی را برای تولید و صنعت و ارائه خدمات در شهرکهای صنعتی فراه//م کند تا واحدهای تولیدی با ایج//اد تولید و فراهم کردن زمینه اش//تغال، مش//غول به کار باشند. مدیرعامل ش//رکت شهرکهای صنعتی استان البرز استقبال سرمایهگذاران از مستقر شدن در شهرکها و نواحی صنعتی اس//تان را مناس//ب ارزیابی کرد و از آمادگی این شرکت برای حمایت از س//رمایهگذاران در راستای فعالیت تولیدی و صنعتی در اس//تان خبر داد و گفت: تالش و جدیت بر این اس//ت تا با این امر زمینه برای رونق تولید و اش//تغال در س//طح استان ایجاد ش//ود. در این راستا، مشوقهایی نیز برای سرمایهگذارانی که اقدام به ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرکهای صنعتی میکنند، در نظر گرفته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.