جهان، نگران جای خالی نفت ایران

Sanat Newspaper - - خبر -

ای//ران کش//وری مط//رح و صاحبنام در تولید نفت جهانی اس//ت. هر موضعی که س//ایر کشورها در مقابل ایران اتخاذ کنن//د، منجر ب//ه تاثیرگذاری بر بازار نفت خواهد ش//د. این ی//ک واقعیت اس//ت ک//ه نرخ محصوالت متناس//ب با میزان عرضه و تقاضا شکل گیرد. بر این اساس هر زمان در عرضه محدودیت ایجاد ش//ود، بهطور حتم ش//اهد افزایش و نوسان نرخ خواهیم بود. بیشک تحریم و گفتوگوهایی که پیرامون ایران مطرح شده، از مهمترین دالیل نابسمانی نرخ انرژی در جهان است. البته این نابسامانیها نهتنها در زمینه نفت، که در بسیاری از حوزههای مرتبط با نفت نیز دیده میشود، چراکه بخش قابلتوجهی از مش//اغل پیرامون حوزه نفت ایجاد شده که بر محور انرژی هس//تند. پس از اجرایی شدن تحریمهای امریکا علیه ایران در آبان سال جاری (نوامبر)، پیشبینی شد که میزان درآمد این کشور از صادرات نفت بهطور چشمگیری کاهش خواهد یافت. این در حالی بود که بسیاری از کشورها به تصمیم کاخ سفید بهشدت معترض بوده و آن را اشتباهی بزرگ معرف//ی کردند. در میان معترض//ان به تحریمها علیه ایران، حتی کش//ورهای متحد با امریکا نیز حضور داش//تند، چراک//ه در عرصه جهانی با ه//ر تصمیمی که خالف خدمت به ب//ازار جهانی و جامعه بش//ری ب//وده و ظرفیتهای مالی و انس//انی کش//ورها را زیر س//وال ببرد، مخالفت میش//ود. همانطور که گفته ش//د، ایران یکی از مهمترین کش//ورهای تولید و صادرکننده نفت بهشمار رفته و ذخایر انرژی بسیاری دارد. همین ظرفیتها نیز منجر به ایجاد نگرانیهای بسیاری برای کشورها شده است. اگرچه برخی از کشورها بهناچار تن به تصمیمهای دولت امریکا دادهاند اما با بررس//ی دقیق این موضوع، آسیب جدی به جامعه جهانی را تایید میکنند. باید گفت این سیاس//تگذاریها بهطور قطع محکوم به شکست اس//ت. ش//اید بتوان با تحریم، کش//وری مانند ایران را که در ذخایر، تولید و صادرات نفت پیش//رو است، بهصورت مقطعی با مش//کالتی روبه رو کرد اما در بلندم//دت تحریمکنندگان آس//یبهای بیشتری میبینند و مجبور به مذاکره می شوند. این تصمیمها امریکا را تنها در استداللهای خودش بهنتیجه میرس//اند. در این زمینه، پیشبینی دولت ایران این اس//ت که کش//ورهای تحریمکننده پ//س از مدت کوتاهی به نتیجه کار خود پیبرده و مسیرش//ان را تغییر دهند. البته حتی اگر آگاهانه در اق//دام خود تجدیدنظر نکنن//د، مقتضیات بازار و بحرانهای اقتصادی ناش//ی از نبود بشکههای نفت ایران در بازاره//ای جهانی آنه//ا را وادار به عقبنش//ینی خواهد کرد. جای خالی ایران در بازار انرژی، مشکالت متعددی در سطح بینالمللی ایجاد خواهد کرد.

بر این اس//اس، باید در س//طح جهانی منطقی رفتار کرد و مانع هرگونه تصمیم و فعالیتی ش//د که مشکالت بینالمللی ایجاد میکن//د. مجموع تمام اس//تداللها را میتوان به این ش//کل بیان کرد که با توجه ب//ه ظرفیتهای ایران در زمینه انرژی، نیازی به توجیه موقعیت کش//ور نیست. امروز امریکا بیش//تر از هر کش//وری نیازمند ورود نفت ایران به بازارهای جهانی است.

حسن‌گلمرادی کارشناس‌انرژی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.