ایران در سنگینترین محاصره اقتصادی

وزیر‹نفت‹در‹جمع‹فرماندهان‹پایگا‹ههای‹بسیج‹وزارت‹نفت‹

Sanat Newspaper - - خبر -

وزی//ر نفت، بخ//ش نفت گاز و پتروش//یمی را خط مق//دم جبهه نبرد با دش//من خواند و ب//رای گذر از شرایط تحریم، بر امیدآفرینی، ایثار و فداکاری، پرهیز از اسراف، مبارزه با فساد، تالش حداکثری دولت برای کاهش فش//ار معاش بر مردم و صبر و پایداری تاکید کرد.

به گزارش ش//انا، بیژن زنگنه در نوزدهمین نشست تخصص//ی فرماندهان پایگاههای بس//یج وزارت نفت، سالروز تشکیل بسیج (۵ آذر) را تبریک گفت.

وی با اش//اره به وعده الهی در قرآن مبنی بر اینکه اگر به ش//ما در نبرد گزندی رس//د، ب//ه طرف مقابل هم گزند مشابهی میرس//د، ادامه داد: شرایط فعلی، شرایط سختی است و گذر از این شرایط به اقدامهای ویژه و همچنین فداکاری و ازخودگذشتگی نیاز دارد.

وزی//ر نفت گفت: هدف امریکا و متحدان منطقهای آن، این اس//ت که از طریق اعمال فشار و کمبودهای اقتصادی در آستانه چهلمین سالگرد انقالب اسالمی، بگویند ما به بنبست رسیدهایم.

‹جای‹هی ‹چگونه‹کوتاهی‹نیست ‹

زنگن//ه با تاکید بر اینکه باید هوش//یار باش//یم و با تمام توان و قدرت ایستادگی کنیم، یادآور شد: جای هیچگونه کوتاهی نیس//ت زیرا اگر یک لحظه کوتاهی کنیم، تمام زحمتها و خونهایی که برای اس//الم و انقالب به زمین ریخته شده، هدر خواهد رفت.

وی بیشترین مسئولیت را متوجه نیروهای انقالبی دانس//ت و گفت: م//ا به عن//وان نیروه//ای انقالب و کارمن//دان دولت، وظیفه قانونی و ش//رعی داریم که فشار معاش را بر مردم کم کنیم. این مهمترین کاری اس//ت که باید انجام دهیم و دولت در این زمینه همه تالش خود را به کار بسته است.

به گفته وزیر نفت، اکنون بیش//ترین فشاری که بر کش//ور وارد میش//ود، در این زمینه است که نتوانیم نفت، گاز، فرآوردههای نفتی و محصوالت پتروشیمی را صادر کنیم زیرا میدانند از طرفی تولیدات ما بیش از نیاز داخلی اس//ت و برای درآمدزایی باید نسبت به صادرات اقدام کنیم و از طرف دیگر برای تامین برخی نیازها به ارز نیاز داریم.

زنگن//ه با بی//ان اینکه ام//روز، بخش نف//ت، گاز و پتروشیمی در خط مقدم جنگ سرد است، ادامه داد: در جنگ هر روز ش//هید و مجروح میآید؛ عواطف و احساس//ات و روحیه وطنخواهی و دینداری تحریک میش//ود اما در جنگ س//رد اینطور نیس//ت. صدای ش//لیک و بمبی نمیآید اما بدتر از آن به کشور فشار وارد میکنند.

‹حضور‹بانوان‹را‹جد ‹یتر‹بگیرید ‹

وی در صحبته//ای خ//ود، ب//ر لزوم جوانگرایی در صنعت نفت و توجه بیشتر به حضور بان//وان تاکید کرد و گفت: در جایی خواندم ک//ه پیامبر اکرم (ص) در آخرین لحظ//ات زندگیش//ان گفتهاند ک//ه نمیدانم آیا رس//التم را درباره زنان و بردگان بهطور کامل انجام دادهام یا نه. ایش//ان درباره زنان و بردگان فرمودهاند چون آن زمان این دو دس//ته مورد ظلم بودهاند. درحالحاضر به برکت جمهوری اس//المی تحول بس//یاری در حوزه زنان ایجاد ش//ده اس//ت اما هنوز شاهدیم در برخی س//ازمانها هیچ مدیر زنی وجود ن//دارد. به ط//ور نمونه در ش//رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، یک مدیر خانم هم نداریم. باید به این فرآیند کمک کنیم زیرا حضور بانوان به مبارزه بیشتر با فساد هم کمک میکند.

‹محاصره‹اقتصادی ‹

وی از ش//رایط فعل//ی ب//ه عنوان س//نگینترین محاص//ره اقتصادی علیه ایران نام برد و افزود: امروز جمعی از همکاران ش//ما بدون سروصدا تمام تالش خود را به کار بستهاند تا تولید و صادرات نفت، گاز، فرآوردههای نفتی و محصوالت پتروش//یمی را زنده نگه دارن//د. باید هم بدون س//روصدا کار کنیم زیرا بارها گفتهام ه//ر اطالعاتی در این زمینه بدهیم به دشمن کمک کردهایم و آنها متوجه میشوند چه در سر داریم، همانگونه که هیچ فرماندهای در جنگ، زمان و مسیر و ساعت حمله را اعالم نمیکرد. وزیر نف//ت در ادامه، به رویکرده//ای اولویتدار دولت در ش//رایط فعلی اشاره کرد و گفت: زمانی که صادرات کم میش//ود، درآمد هم کاهش مییابد و به دنبال آن عرضه کاال محدود میشود. بنابراین رویکرد مهم دولت، تامی//ن نیازهای اصلی م//ردم در حوزههای مرب//وط ب//ه خوردوخ//وراک و دارو و تجهیزات پزشکی است. همچنین مواد موردنیاز کارخانههای اصلی باید تامین ش//ود تا این کارخانهها به فعالیتشان ادامه دهند. زنگنه تاکید کرد: فراموش نکنیم که جنگ اس//ت. جنگ کشته و زخمی دارد، جنگ مشکالت دارد، باید تحمل داشت و صبر پیشه کرد. اکنون بیش از ه//ر زمان دیگری، همکارانم را به شکیبایی توصیه میکنم. باید مردم را نی//ز به صب//ر و پای//داری و مقاومت توصیه کنیم. وزیر نفت بر امیدآفرینی نیز تاکی//د کرد و گفت: ع//دهای تمام تالشش//ان این اس//ت آین//دهای تیره و تاری//ک برای م//ردم ترس//یم کنند و بگوین//د نابود میش//ویم. چنین چیزی نیس//ت. همانطور که در قرآن آمده که «یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا إِن تَن ُص ُروا ا َّللَ یَن ُص ْر ُک ْم َو یُ َث ِّب ْت أَ ْق َدا َم ُک ْم» و در جای دیگری آمده «إِن یَن ُص ْر ُک ُم ا ُلل َف َال َغالَِب لَُک ْم» یعنی اگر خدا ش//ما را یاری کند، هیچکس بر ش//ما غلبه نخواهد ک//رد. پس باید تالش کنی//م و بدانیم خدا پیروانش را یاری میدهد.

‹فساد‹را‹نگویید؛‹فریاد‹بزنید ‹

زنگنه به این واقعیت هم اش//اره کرد که در شرایط فعلی، همانطور که همیشه در طول تاریخ بوده است، برخی درتالش//ند از این وضعیت ب//رای ثروتاندوزی خود استفاده کنند و س//عی میکنند ببرند و بخورند و بار خودش//ان را ببندند. بخش//ی از اینها را میتوان ب//ا نظارتهای رس//می کنت//رل کرد ک//ه دولت هم انجام میده//د. وی ادامه داد: ام//روز باید بدون هیچ چشمداش//تی کار کنیم؛ امیرالمومنین در وصف ابوذر جملهای دارد که خیلی آموزنده اس//ت با این مضمون که «خدا رحمت کند ابوذر را که بسیار یاری میرساند و کم برمیداش//ت» امروز ما هم باید اینگونه باش//یم. نگوییم چرا ما هم مانند بقیه که برمیدارند و میروند، نباش//یم؟ نگوییم چرا ما از بقیه عقب بمانیم؟ ما باید کار درست را انجام دهیم. ما نیروهای انقالبی هستیم؛ ما مدعی هس//تیم فرزند انقالبیم. پس باید بسیار خیر برس//انیم و کم برداشت کنیم و باید بیش از هر زمان دیگری نماد فداکاری و الگو باش//یم. انتظار مردم هم همین اس//ت. وزیر نفت به موضوع فساد اشاره کرد و گفت: همانطور که بارها تاکید کردهام، در مقابل فساد که مانند خوره و موریانه برای بدنه جامعه است، نباید کوت//اه آمد؛ حال این فس//اد از جانب هرکه میخواهد باش//د. نمیگویم اگر از فس//ادی خبردار شدید به من بگویی//د؛ میگوی//م آن را فری//اد بزنید. باید با فاس//د برخورد کرد و این حساسیت در شرایط فعلی که مردم گرفتار حداقله//ای زندگی هس//تند، باید دوچندان باشد. این که یک عده دنبال پرکردن جیب خودشان هستند، نه شرعی است، نه انقالبی.

هنوز شاهدیم در برخی سازمانها هیچ مدیر زنی وجود ندارد. به طور نمونه در شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، یک مدیر خانم هم نداریم. باید به این فرآیند کمک کنیم زیرا حضور بانوان به مبارزه بیشتر با فساد هم کمک

میکند

امروز، بخش نفت، گاز و پتروشیمی در خط مقدم جنگ سرد است در جنگ سرد صدای شلیک و بمبی نمیآید اما بدتر از آن به کشور فشار وارد میکنند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.