وزیر امور اقتصادی و دارایی: ضرورت ورود بخش خصوصی واقعی به صنعت بیمه

Sanat Newspaper - - خبر -

وزی//ر اقتصاد گف//ت: اگرچه تحوالتی مانند ن//رخ ارز میتواند فعالی//ت تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار دهد اما این مخاطرات بینالملل//ی و برونداد میتواند تولید ما را زمینگیر کند و از این زاوی//ه نقش صنعت بیمه افزایش مییابد. به گزارش ایلنا، فرهاد دژپسند وزیر اقتصادی و دارایی در بیستوپنجمین همایش ملی بیمه و توس//عه درباره نقش صنعت بیمه در اقتصاد کش//ور اظهار ک//رد: امروزه در زمینه صنع//ت بیمه و فناوریها تحوالت زیادی در سطح بینالملل روی داده و امیدواریم آقای سلیمانی که یک مدیر بینالمللی است با استفاده از فناوریهای موجود این شکاف را پر کند تا پیش از پایان دولت دوازدهم این کار انجام شود و پا به پای تحوالت جهان پیش برویم. وی ادامه داد: در ارائه گزارشها متوجه میش//ویم که نس//بت به بیمه اشخاص و بیمه مخاطرات مانند س//یل و زلزله و همچنین بیمه مس//ئولیت توجه الزم شده است اما گسترش آن دغدغه اصلی است و نیازمند امید بخشیدن به آنها هستیم. وزیر اقتصادی دارایی تصریح کرد: کشور ما پس از انقالب با تحریمها و فش//ارهای خارجی و مخاطرات روبهرو بوده و در این شرایط دغدغه اصلی سرمایهگذاران و تولیدکنندگان به عنوان رکن اصلی اقتصاد این مخاطرات اس//ت و بیمه باید تالش کن//د تا ای//ن دغدغه و نگرانی را برطرف کن//د. هرچند تحوالتی مانن//د نرخ ارز میتواند فعالیت تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار ده//د اما این مخاطرات بینالمللی و بروندادی میتواند تولید ما را زمینگیر کند و از این زاویه نقش صنعت بیمه افزایش مییابد. دژپسند با تاکید بر خصوصیسازی در صنعت بیمه گفت: این کار باید هرچه س//ریعتر انجام ش//ود. در همین راستا دولت در الیحه س//ال ۸۹ تصویب کرد س//هم خود از بیمه البرز را واگذار کند و م//ا باید اج//ازه دهیم بخش خصوصی واقعی فعالیت کند و موانع آن را برطرف کنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.