رئی ‹سجمهوری‹برای‹ارائه‹ الیحه‹بودجه‹به‹مجلس‹م ‹یآید

Sanat Newspaper - - خبر -

س//خنگوی هیات رئیسه مجلس، از منتفی شدن نشست پنج شنبه مجلس خبر داد و گفت: رئیسجمهوری ۵۲ آذر الیحه بودجه سال ۸۹ را به مجلس تقدیم میکند.

بهروز نعمتی در گفتوگو با خانه ملت، با اش//اره به زمان ارائه الیحه بودجه سال ۸۹ به مجلس گفت: رئیسجمهوری پس از تعطیالت هفته آینده مجلس، ۵۲ آذر الیحه بودجه سال ۸۹ را به مجلس تقدیم میکند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس ش//ورای اسالمی تصریح کرد: بر این اس//اس نشس//ت پنجش//نبه مجلس برای ارائه الیحه بودجه سال ۸۹ منتفی شد.

پیش از این ۴۱ و ۵۱ آذر برای ارائه الیحه بودجه س//ال ۸۹ اعالم شده بود.

ماده ۶۸۱ آییننامه داخلی مجلس ش//ورای اس//المی در زمینه تصویب بودجه س//االنه کل کشور از سوی نمایندگان تصریح میکند که دولت موظف اس//ت الیحه بودجه ساالنه کل کش//ور را حداکثر تا ۵۱ آذر هر س//ال به مجلس تقدیم کند.

گفتنی اس//ت براس//اس برخی اخبار غیررسمی صادرات نفت در بودجه س//ال ۸۹، یک میلیون بشکه در روز با نرخ بش//کهای ۰۶ دالر و نرخ تس//عیر ارز ۸ هزار تومانی بس//ته خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.