هزینه تولید و تبلیغات کاهش یابد

Sanat Newspaper - - اقتصاد و توسعه -

رئی//س خان//ه صنعت، مع//دن و تجارت ایران، کاه//ش هزینه تولید و تبلیغ//ات را از مهمتری//ن راههای حمایت از تولید داخلی برشمرد و از رشد تولید در ماههای گذشته بر اثر افزایش نرخ ارز خبر داد.

عبدالوهاب سهلآبادی با اشاره به اینک//ه تولید داخل یکی از راهه//ای تغییر وضعیت اقتصادی و اش//تغال کش//ور اس//ت، به ایس//نا گفت: یک//ی از راههای رقابتپذی//ری محصوالت داخلی با کااله//ای وارداتی، بهبود کیفیت و کمیت تولیدات داخلی است.

وی اف//زود: مردم از نظر فرهنگ//ی و اقتصادی باید توانایی جایگزی//ن کردن محص//والت داخلی را با کااله//ای وارداتی داشته باش//ند. س//هلآبادی باال بودن نرخ تسهیالت بانکی، مش//کالت مرب//وط به تامی//ن اجتماعی و ارزشاف//زوده را از جمله عواملی عنوان ک//رد که امکان رقابت محصوالت تولید داخل را با کش//ورهای دیگر س//لب کرده است. به گفته وی، ان//رژی و کارگر تنها عوامل تولید هس//تند ک//ه قیمت آنها با کش//ورهای دیگر دنیا رقابتپذیر اس//ت. رئیس خانه صنعت، مع//دن و تجارت ایران، همچنین با اش//اره ب//ه لزوم توجه به تبلیغات برای حمایت از محصوالت داخلی اظهار کرد: صدا و سیما و ائمه جمعه میتوانند نقش مهمی در زمینه حمایت از محصوالت داخلی ایفا کنند. وی افزود: هزینه باالی تبلیغات در صدا و س//یما باعث ش//ده که تولیدکنن//ده داخلی در این بخش نیز متحمل هزینههای زیادی ش//ود. س//هلآبادی در پایان با اش//اره به رش//د رون//د تولید بر اثر افزای//ش نرخ ارز، ابراز امیدواری کرد که رش//د تولید در ماههای آینده بیش//تر هم شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.