شاقول معاش تـراز نیست

«گسترش‹صنعت»‹از‹تناسب‹درآمد‹و‹هزین‹ه‹زندگی‹کارگری‹گزارش‹م‹یدهد‹

Sanat Newspaper - - اقتصاد و توسعه -

مشکالت کارگران هر روز افزایش مییابد و در این زمینه تاکنون هیچ وعدهای اجرایی نش//ده اس//ت. با اینکه در ماههای گذش//ته بحث افزایش دس//تمزد و بستههای حمایتی مطرح ش//ده، هنوز دولت در این زمینه گامی برنداش//ته اس//ت. نمایندگان مجلس و فعاالن کارگری ش//رایط کنونی زندگ//ی کارگران را دش//وار توصیف میکنند و به نظر میرسد اگر دولت در ای//ن زمین//ه اقدامی جدی نداش//ته باش//د، دامنه این دش//واریها به بستر جامعه کشیده میشود.

س//خنگوی کمیس//یون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس ش//ورای اس//المی با اش//اره به افزایش ن//رخ ارز و دالر در ماههای گذشته، به «گسترش صنعت» گفت: ماههای گذش//ته در حالی سپری شد که قیمتها به طور شدیدی افزایش یاف//ت. طبیع//ی اس//ت ک//ه در جریان افزایش قیمتها مردم آسیب اقتصادی زیادی میبینند و معیشت آنها با مشکل روبهرو میش//ود. کاالهای//ی که بیش از نوسانهای ارزی بهراحتی تهیه میشد امروز در برخی موارد با کاهش عرضه یا افزای//ش ۳ تا ۴ برابری قیمتهای چند ماه پیش مواجه شده است.

رحی//م زارع با تاکید ب//ر اینکه با این ح//ال، دس//تمزدها و حق//وق کارگران ب//ه عن//وان آس//یبپذیرترین جامع//ه فعال کش//ور ثابت مانده اس//ت، توضی//ح داد: پس از نوس//انهای ارزی و مش//کالتی که در ح//وزه اقتصاد ایجاد ش//د، ارزش پول ملی بهش//دت کاهش یافت و تورم نقطهبهنقطه ماه گذش//ته به ۷.۴۳ درصد رسید. ب//ا این حال، هنوز دس//تمزدها افزایش نیافته و هیچ سیاستی برای حمایت از کارگران در نظر گرفته نشده است.

این عض//و کمیس//یون اقتصادی مجلس ش//ورای اس//المی افزود: با افزایش هزینههای تولید، بسیاری از کارفرمایان با مش//کالتی روبهرو هس//تند که بطور طبیعی نمیتوانند حق//وق کارگران را خیلی افزایش دهند.

وی افزود: افزایش ش//دید نرخ دالر تامین معیشت را ب//ا چالش روبهرو ک//رده چراکه افزای//ش نرخ ارز، بازاره//ای دیگ//ر را از لحاظ اقتص//ادی و روانی تحت تاثیر قرار داده است. زارع افزود: باید هزینهها بهدرس//تی مدیریت شود تا ش//رایط برای ترمی//م حقوق کارکنان فراه//م ش//ود. محدودیته//ای مال//ی دول//ت نیز باید لحاظ ش//ود اما میتوان ب//ا مدیری//ت درس//ت، درص//د افزایش حقوقه//ای پایی//ن جامعه را بهنس//بت بیشتر کرد. یکی از مشکالتی که همواره در کشور چالشهای بس//یاری را ایجاد کرده، مدیریت هزینه است. دولت نیز با این مش//کل تا حد قابل توجهی روبهرو شده است.

نماین//ده مردم آباده، بوانات و خرمبید در مجلس شورای اسالمی افزود: افزایش ۰۲ درصدی حقوق کارمندان جوابگوی افزای//ش ش//دید هزینهه//ای خانوارها نیست چراکه متاس//فانه قیمت بسیاری از کاالها براس//اس نرخ دالر در بازار آزاد تعیین شده است.

س//خنگوی کمیس//یون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس ش//ورای اس//المی، ی//ادآور ش//د: در هر صورت باید س//طح افزایش حقوق کارگران، کارمندان و بازنشس//تگان بر اساس واقعیتهای اقتصادی باشد.

‹توزیع‹بست ‹هها‹در‹چند‹نوبت‹ ‹

یکی از موضوعاتی که در ماه گذش//ته مطرح ش//د، بح//ث توزی//ع بس//تههای حمایتی ب//ود. دولت برای حمایت از اقشار کمدرآمد تصمیم گرفت تا بستههای حمایت//ی توزیع کند. هر چن//د قانون کار به صراحت افزایش دستمزد را مبنای حمایت قرارداده اما دولت اع//الم کرد بس//تههای حمایتی ارائ//ه میدهد و این کار هم هنوز انجام نش//ده اس//ت. با این حال، برخی ازکارشناس//ان و نمایندگان معتقدند ارائه بستههای حمایتی باید به گونهای باش//د ک//ه طرف تقاضا را به س//مت رکود هدایت نکند و عالوهبر این بستههای به افرادی برسد که در شرایط کنونی باید از آنها حمایت شود.

در این زمین//ه یکی از اعضای کمیس//یون برنامه، بودجه و محاس//بات مجلس شورای اسالمی به خانه ملت گفت: با توزیع چندنوبته بستههای جمایتی میتوان قیمت کاالهای اساسی را تعدیل داد.

ع//زتاهلل یوس//فیانمال ب//ا اش//اره به افزایش قیمت کاالهای اساس//ی با وجود کاهش ن//رخ ارز در هفتههای گذش//ته اظهار ک//رد: قیمت کاالها با افزایش نرخ ارز به س//رعت روند افزایشی را طی کرد اما در زم//ان کاهش نرخها، عکسالعمل کندی را طی میکند.

عض//و کمیس//یون برنام//ه، بودجه و محاس//بات مجل//س ادام//ه داد: البت//ه افزای//ش نرخ کاالها فق//ط به نرخ دالر و ارز وابسته نیس//ت بلکه به میزان تولید و تقاضا وابسته است و اگر تقاضا افزایش پیدا کند و میزان تولید پاسخگو نباشد، قیمتها باال میرود.

نماین//ده مردم آم//ل در مجلس دهم ش//ورای اس//المی با اش//اره ب//ه بودجه اختصاصی به بس//تههای حمایتی، بیان ک//رد: ۴۱ میلیارد دالر برای تامین کاالهای اساس//ی تخصیص داده ش//ده اس//ت ام//ا با این حال، ش//اهد افزایش قیمت کاالها هس//تیم، باید گفت بس//تههای حمایت//ی در درازمدت بر رون//د کاهش قیمت کاالها اثر میگذارد.

وی گفت: نباید انتظار داشت که با توزیع بستههای حمایتی در یک نوبت، قیمت کاالها کاهش پیدا کند، برای آنکه نرخ کاالها روند کاهشی بگیرد باید بیش از ۳ نوبت بسته غذایی به خانوارها تخصیص داده شود.

یوس//فیانمال با اش//اره به تاخیر دول//ت در توزیع بستههای حمایتی، توضیح داد: توزیع بسته حمایتی به میلیونها نفر ایرانی، کار بزرگی است و علت تاخیر دولت در این زمینه حجم باالی کار، تهیه مواد غذایی و بستهبندی زمانبر اس//ت و حداکثر تا دو ماه دیگر بس//تهها آماده میشود. توزیع بسته حمایتی به روند افزای//ش کاالهای اساس//ی توقف میده//د و با تکرار توزیع میتواند روند کاهشی را رقم بزند. ‹‹وضع‹کارگران‹خوب‹نیست‹

فتحاله بیات، رئیس اتحادیه کارگران ق//راردادی و پیمانی با اش//اره به اینکه معیش//ت کارگران بهشدت آسیب دیده و دیگر نمیتوان این شرایط را مدیریت ک//رد، به «گس//ترش صنع//ت» گفت: بسیاری از شرکتها در ماههای گذشته به دلیل نوس//انهای ارزی به سودهای هنگفت رسیدهاند اما معیشت کارگران هر روز با آس//یبهای بیش//تری همراه میش//ود. اگر دول//ت راهی ب//رای این موضوع پیدا نکند در ادامه با مش//کالت جدیتری همراه خواهیم شد.

رئی//س اتحادیه کارگران ق//راردادی و پیمان//ی با بی//ان اینک//ه کارگران در ش//رایط حداقلی زندگی میکنند و این موض//وع امید به آین//ده را از بین برده، گف//ت: مش//کالت کارفرمای//ان نباید با موضوع دس//تمزد کارگ//ران درآمیخته ش//ود و کارفرمایان مش//کالت خود را درباره تولید و مواد اولیه و گرانی ارز باید با دولت حل کنند.

بی//ات اف//زود: در ماههای گذش//ته بح//ث افزایش دس//تمزد با بحث مش//کالت کارفرمایان گره خورده است. دولت باید مشکالت کارفرمایان را برطرف کند و این موضوع به جامعه کارگری ارتباطی ندارد.

عزتاهلل یوسفیانمال افزایش نرخ کاالها فقط به نرخ ارز وابسته نیست بلکه به میزان تولید و تقاضا وابسته است و اگر تقاضا افزایش پیدا کند و میزان تولید پاسخگو نباشد، قیمتها باال میرود. ۴۱ میلیارد دالر برای تامین کاالهای اساسی تخصیص داده شده است اما با این حال، شاهد افزایش قیمت کاالها هستیم

فتحاله بیات بسیاری از شرکتها در ماههای گذشته به دلیل نوسانهای ارزی به سودهای هنگفت رسیدهاند اما معیشت کارگران هر روز با آسیبهای بیشتری همراه میشود. اگر دولت راهی برای این موضوع پیدا نکند در ادامه با مشکالت جدیتری همراه خواهیم شد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.