بررسی تخلف یک کارخانه لبنی

Sanat Newspaper - - اقتصاد و توسعه -

سخنگوی س//ازمان تعزیرات حکومتی از ۸۶ میلیارد ریال گرانفروش//ی یک کارخانه لبنی خب//ر داد و گفت: وزن اقالم تولیدی در این کارخانه نیز بررسی شد که تخلف کمفروشی مطرح نبوده است.

به گزارش «گس//ترش صنعت» به نقل از سازمان تعزیرات حکومتی س//ید یاسر رایگانی در این باره اظهار کرد: یک تیم گش//ت مش//ترک تعزیرات حکومتی با همراه//ی نمایندگان س//ازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان صنعت، معدن و تجارت و بازرس//ی کل کش//ور با مراجعه به یک کارخانه لبنی، به وضعیت تخلفها پرداختند.

وی اف//زود: پ//س از چند س//اعت کارشناس//ی نمایندگان سازمان حمایت و وزنکشی محصوالت تولیدی این کارخانه، تخلف گرانفروش//ی شیر و س//ایر لبنیات در این کارخانه به ارزش ۸۶ میلیارد ریال محرز و پرونده به ش//عبه بدوی برای صدور حکم ارجاع شد.

رایگان//ی تصریح کرد: وزن اقالم تولی//دی در این کارخانه نیز بررس//ی شد و خوشبختانه تخلف کمفروشی مطرح نبوده است. امید شهرآبادی، رئیس شعبه بدوی حاضر در این گشت گفت: برابر قانون، این کارخانه به پرداخت ۵ برابر ارزش ریالی تخلف مکشوفه محکوم میشود و اگر سابقه تخلف نیز موجود باش//د که به اقرار مدیرعامل این شرکت، پیشتر هم پرونده تعزیراتی داشتهاند؛ این جریمه تا ۰۷ میلیارد تومان نیز قابل افزایش است.

بر اس//اس این گزارش، مدیرعامل این شرکت اذعان داشت که با توجه به گرانی شیر خام و مواد اولیه برای تولید لبنیات، امکان اعمال نرخگذاری تعیینشده از سوی سازمان حمایت، قابل انجام نیس//ت و همچنان این تخلف گرانفروش//ی ادامه خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.