بسته‹تولید‹و‹اشتغال‹تدوین‹شد

Sanat Newspaper - - اقتصاد و توسعه -

وزی//ر صنع//ت، معدن و تج//ارت در جریان س//فر کاروان دولت تدبیر و امید به اس//تان س//منان گفت: ت//ا پایان امس//ال ۰۲ هزار میلیارد تومان تس//هیالت اش//تغالزایی از محل تبص//ره ۸۱ بودج//ه در اختیار داریم و در س//ال ۸۹ هم ب//ا موافقت رئیسجمهوری عینا آمده اس//ت. به گزارش ش//اتا، رض//ا رحمانی در س//فر به این استان با اشاره به دیدار تازه خود با رهبر معظم انقالب افزود: ایش//ان تاکید کردن//د تولید داخلی جدی گرفته شود و رئیسجمهوری هم بر این امر تاکید دارند و مدام پیگیری میکنند. من نیز در این زمینه از رئیس//ان س//ازمانها انتظ//اردارم تولید ملی را تکلیف بدانند چراکه حفظ و توس//عه تولی//د موجود یعن//ی حفظ اش//تغال موجود. وی با اش//اره به نهایی ش//دن الیحه بودجه سال ۸۹ در دولت افزود: در سازمان مدیریت و برنامهریزی بس//ته تولید و اشتغال را تدوین کردیم و در بودج//ه گنجاندیم و دولت نیز با وجود تاکید بر صرفهجویی در هزینهه//ای جاری بر بودجه تولید و اش//تغال توجه ویژهای دارد و منابع//ی در این زمینهها اختصاص داده اس//ت. به گفته وزی//ر صنعت، معدن و تجارت، منابع تبص//ره ۸۱ به پروژههای نیمهتمام باالی ۰۶ درصد پیش//رفت فیزیکی، طرح رونق تولید، نوسازی و بازسازی صنایع و تامین سرمایه در گردش اختصاص مییاب//د و در این تبصره حت//ی یارانه هم پیشبینی ش//ده و تفاهمنامه هم امضا شده است. وزیر صنعت، مع//دن و تج//ارت همچنین در آیی//ن معارفه معاون ط//رح و برنام//ه گفت: باید در ش//رح وظایف معاونت طرح و برنامه تغییراتی ایجاد ش//ود. رحمانی با اشاره به لزوم وجود ارتباطات بروندستگاهی برای پیشبرد ام//ور تاکی//د کرد: ای//ن معاونت از لحاظ س//اختاری معاونت پشتیبانی تخصصی اس//ت برای وزارتخانه و با توجه به ظرفیته//ای خوبی که هم از لحاظ اطالعات و آمار و هم منابع انسانی وجود دارد و با استفاده از ظرفیت تشکلها میتوان امور را به پیش برد. در حوزههای زیرس//اختی مواردی برای پیگیری هست که میتوان متناسب با شرایط روز امور را ساماندهی کرد. در ادامه سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه این وزارت از چند وزارتخانه تشکیل ش//ده گفت: برای اینکه این حجم کار مدیریت ش//ود باید نگاه بازنگری نهادی داش//ته باشیم که راهحلش نیز کنترل برنامهای و بودجهای است. حوزه برنامه را فراتر از ستادی معاونت ببینیم و ابزار هر چیزی که مربوط به حوزه مدیریت وزیر اس//ت باید با ن//گاه برنامهای فراهم کنیم و از طرفی ابزار کنترل و نظارتش را نیز داشته باشیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.