مولفههای مهم برای تحقق صادرات

Sanat Newspaper - - خودرو -

ص//ادرات مقول//های مه//م در ارتق//ای تولید و توس//عه صنعت//ی در ه//ر کش//وری اس//ت. ام//روز ما نی//ز برای برونرف//ت از برخی چالشها مانند تیراژ و ارزآوری بیشتر نیاز به ص//ادرات داریم. برای ص//ادرات قطعات خ//ودرو ۳ س//رفصل نیاز است؛ صنعت خ//ودرو داخل (ک//ه صنعت قطعه در دل آن قرار دارد)، دولت و نظام سیاس//تگذاری و نیز جهان.

برای تحقق صادرات الزم اس//ت الزامهایی رعایت شود و اصلیترین مورد که بتوان قطعهای را صادر کرد «قیمت»، «کیفیت» و «زمان بهموقع تحویل» اس//ت. در این ۳ کلمه س//اده، دنیایی از مفاهیم نهفته اس//ت. برای اینکه بتوانیم قیمت قابل رقابت داش//ته باش//یم باید مجه//ز به آخرین فناوری روز جهان باشیم تا بتوانیم در بازارهای بینالمللی قدرت رقابت داشته باشیم.

این موضوعها زنجیروار به یکدیگر وصل هستند. بهعنوان نمونه، برای رس//یدن به س//طح کیفی جهانی نیاز اس//ت س//رمایهگذاری انجام شود که صنعت قطعه کشور بهلحاظ مقی//اس اقتصادی اندک آن امکان و توان س//رمایهگذاری جدی//د ندارد. تی//راژی قطعاتی که صنعتگ//ر ایرانی تولید میکند در مقایسه با س//ایر قطعهسازان دنیا قابل مقایسه نیس//ت، بنابراین امکان رقابت از قطعهس//از سلب میشود. برای جبران تیراژ باید به ش//بکه جهانی وصل ش//ویم و در این بس//تر هر برندی بتوان//د باکیفیتتر و قیمت رقابتیتر تولید کند برنده میدان خواهد بود.

در بخش دولت//ی که نظام سیاس//تگذاری برعهده این بخش اس//ت توجه کمتری به این مسائل دارد درحالیکه کش//ورها ب//رای توس//عه ص//ادرات مش//وقهایی را برای صادرکنن//ده در نظر میگیرند ک//ه بتوانند ظرفیت رقابت را در خود بهوجود آورند. بهطور نمونه کره به قطعهس//ازان خ//ود یاران//ه میپ//ردازد اینگون//ه ک//ه از صنعتگر خود میخواه//د کاالهای خود را به قیم//ت رقابتی در بازارهای جهانی عرضه کن//د و مابهالتفاوت را در قالب یارانه به آنها پرداخت میشود.

همچنی//ن معافیته//ای گمرکی، مالیاتی، مش//وقهای تولید و صادرات ...و برای داش//تن بازار جهانی بسیار حائز اهمیت اس//ت. در بس//یاری از کش//ورها که صادرات مبنا قرار گرفته، مواد اولیه قطع//ه صادراتی از عوارض گمرکی معاف اس//ت زیرا در قالب محصول نهایی صادر میش//ود و ارزشافزوده برای کشور به همراه دارد.

نظ//ام مالیات//ی کش//ورها، درص//د زی//ادی از مالیات را ب//رای این ش//رکتها حذف میکنند. درنتیج//ه باید نظام سیاستگذاری کشور نیز مشوقهایی برای توسعه صادرات در نظر گیرد.

در بع//د جهان//ی نیز بای//د بتوانی//م تعام//ل نزدیکی با کشورهای صاحب فناوری داشته باشیم.

در کن//ار تمام ای//ن عوامل مولفههایی مانن//د ثبات نرخ ارز، تامی//ن ارتباطات ارزی و ریال//ی، تضمین خطرپذیری صادرات (البته س//ازمانی در اینباره در کش//ور وجود دارد اما خیلی فعال نیس//ت)، ش//رکتهای تخصصی صادراتی (زیرا تولیدکننده باید متمرکز تولید باش//د و ش//اید امکان صادراتی نداش//ته باش//د) ...و ب//رای تحقق ای//ن امر مهم (صادرات) بسیار حائز اهمیت است.

محسن رزمخواه کارشناس صنعت خودرو

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.