حرکت‌صنعت‌موتورسیکلت‌به‌سمت‌برق‌یسازی

در‹گف‹توگو‹با‹یکی‹از‹کارشناسان‹حوزه‹موتورسیکلت‹مطرح‹شد‹

Sanat Newspaper - - خودرو -

درباره آمار خودروها عدد یکس//انی اعالم نمیش//ود. ام//ا تقی مهری، رئی//س پلیس راهور ناج//ا اعالم کرده درحالحاض//ر ۳۳میلی//ون خودرو و موتورس//یکلت در کش//ور ت//ردد دارد، در حالی که عنوان میش//ود حدود ۵.۰۱میلیون از این آمارمربوط به موتورس//یکلت اس//ت که بخشی از آنها موتورسیکلتهای فرسوده هستند.

در بحث نوسازی موتورسیکلتهای فرسوده گامهایی در حال برداشته شدن است اما با توجه به مشکالت چند سال اخیر و چالشهای واحدهای صنعتی توان تغییرات زیاد در یک بازده زمانی چند ماهه ممکن نیست. از سوی دیگر، صنعت موتورس//یکلت از نظر فناوری عقب مانده است و نیاز به نوسازی و بهسازی دارد. حال با این وجود راهکار چیست؟

‹طرح‹جایگزینی‹و‹ضرورت‹حمایت‹دولت‹ ‹

عزی//زاهلل گ//ودرزی، مع//اون دفت//ر صنای//ع خودرو نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در اینباره به «گسترشصنعت» گفت: تولیدکنندگان توان جایگزینی دارند. اینکه عنوان میش//ود تیراژ کاهش یافته یا برخی واحدهای صنعتی تعطیل شدهاند، موضوعی جدا از توان و ظرفیت تولید کش//ور در صنعت موتورس//یکلت است. طرح جایگزین ش//دن موتورس//یکلتها بیش//تر به این بس//تگی دارد که حمایت و پش//تیبانی از مصرفکننده میشود یا خیر.

وی افزود: اگر منظور از جایگزینی موتورس//یکلتها، بنزینی به برقی باشد اختالف قیمت یکی از چالشهای آن بهش//مار میرود، مگر اینکه دولت از طرح حمایت و پشتیبانی کند. ضروری است افراد به لحاظ مالی تشویق شوند تا توان خرید داشته باشد.

ای//ن مقام مس//ئول با بیان اینکه موضوع در س//ازمان برنامه و بودجه در حال پیگیری اس//ت، گفت: براس//اس مسائل روز کشور روند کمی کند پیش میرود اما بهطور قطع، این موضوع، فراموش شدنی نیست.

تغیی//ر و تح//والت صنع//ت موتورس//یکلت بهط//ور تقریبی در ۳س//ال گذش//ته زیاد ب//ود. ممنوعیت تولید کاربراتوریها، توق//ف پالکگذاری حدود ۵ماهه، اجبار اس//تانداردهای یورو۴ و توقف حدود ۳ ماهه، شوکهای زیادی بر واحدهای صنعتی و البته بازار تقاضا وارد کرد. با توجه به وضعیت موجود تولیدکنندگان موتورسیکلت چند درصد از آنها میتوانند به سوی تولید موتورسیکلت با استانداردهای یورو۴ حرکت کنند؟ گودرزی در اینباره توضی//ح داد: درحالحاضر جهان اول هم در حال تولید موتورس//یکلت با یورو۳ است. ضمن آنکه تولیدکنندگان ب//رای عرضه محصوالت خ//ود به بازارهای جهانی باید با همان یورو۳ تولید داشته باشند زیرا بنزین آن و همچنین به لحاظ قیمت توجه به قدرت خرید مردم مهم است.

این کارشناس صنعت موتورسیکلت خاطرنشان کرد: یکی از نکات مهم در زمینه موتورسیکلتهای انژکتوری یورو۳ پایداری آالیندگی و مصرف سوخت آنها است زیرا با ECU کنترل میش//ود در حالی که در کاربراتوریها پایداری سوخت مشخص نبود.

‹بایدها‹و‹نبایدهای‹یورو۴ ‹

معاون دفتر صنایع خودرو نیرومحرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه استفاده از موتورسیکلت در شهرها و روستاهای کشور زیاد است، گفت: دسترسی به تعمیرگاهها و مکانهای سوخت برای موتورسیکلتهای انژکتوری یورو۳ خیلی راحت نیست و اگر تولید براساس استاندارد یورو۴ هم باشد چون نوع سوخت آن در کشور هنوز فراگیر نشده، مشکالت برای صاحبان موتورسیکلت دوچندان خواهد شد. از اینرو، معتقدم حرکت به سوی تولید موتورس//یکلتهای یورو۴ فقط هزینهکرد اضافی اس//ت و کمک زیادی به کاهش آلودگی نمیکند. البته مسئلهای قابل اهمیت است اما با توجه به شرایط موجود این هزینهکرد، نتایج مورد انتظار را بهدنبال نخواهد داشت.

گودرزی تصریح کرد: وضعیت اقتصادی کش//ور، توان خرید مش//تری، توان تولید و تامی//ن برخ//ی اق//الم مرتبط ب//ا تامین س//وخت از خارج و رکود ب//ازار که بر بازار موتورس//یکلت حاکم است از جمله موانع این امر است. از اینرو، دولت طرح را (الزام تولید براس//اس اس//تاندارد سوخت یورو۴ برای موتورسیکلتها) تا پایان سال تمدید و به سال آینده موکول کرد.

وی تاکید کرد: دولت بهطور مرتب رصد میکند و تولید براس//اس استاندارد یورو۴ در دستور کار بوده و همچنین الزام آن در قانون هوای پاک پیشبینی شده است.

‹تعهد‹برای‹کاهش‹گازهای‹گلخان ‹های‹ ‹

گودرزی در پاس//خ به این پرس//ش ک//ه چقدر ممکن است موضوع اجبار یورو۴ برای سال ۸۹ به آینده موکول ش//ود، گفت: باید دید ش//رایط چگونه رقم خواهد خورد. م//ا معتقدیم اگر تولید موتورس//یکلتهای انژکتوری را با اس//تاندارد یورو۳ بهدرس//تی انجام دهیم، برای کشور مناسب است اما بهطور قطع هنوز ایدهآل نیست.

او افزود: ایران همچون س//ایر کشورها ناچار به ارتقای کاه//ش آالیندگی و مصرف س//وخت اس//ت. در توافق پاری//س، ای//ران نیز متعهد ش//ده درص//دی از گازهای گلخانهای خود را پایین بیاوریم. بخشی از این امر اجباری بوده و قسمتی نیز داوطلبانه است تا ایران در این زمینه به سطح بینالمللی برسد.

وی یادآور شد: اگر در بحث کاهش گازهای گلخانهای به س//طح جهانی مورد نظر نرس//یم، ممکن است جرایم بینالمللی متوجه کشور شود.

معاون دفتر صنایع خودرو نیرومحرکه وزارت صنعت، مع//دن و تجارت ادام//ه داد: اراده در قان//ون هوای پاک حرکت به سوی کاهش آالیندگی و ارتقای سطح کیفی هوای پاک اس//ت. از اینرو، باید موتورس//یکلتهایی به بازار عرضه شود که ضمن استفاده در حملونقل کشور، به لحاظ مصرف بنزین، کاهش س//وخت را شاهد باشیم. البته ممکن اس//ت هنگام اجرا مس//ائلی سبب تاخیر یا اختالفنظر شود.

گودرزی با بیان اینکه سالهای گذشته برای دس//تیابی به اس//تانداردها پیگیری وج//ود نداش//ت، گف//ت: اوج پیگیری به لح//اظ رعای//ت اس//تانداردها در صنعت موتورس//یکلت کش//ور از دهه ۰۸ تاکنون است.

اگر این موضوع را با کشورهایی مقایسه کنیم ک//ه از دههها پیش این روند را آغاز و ام//روز در این زمینه و فناوری مربوط به آن پیش//رفت کردهاند، نیاز به شتاب دادن به این امر ملموستر میش//ود، اگرچه این ش//تاب آسیبهایی هم به تولید زده است اما چارهای جز حرکت نیست زیرا اگر عقب بمانیم ضررهای زیادی متوجه این صنعت خواهد شد.

‹جوانان‹خواهان‹برق ‹یها‹ ‹

در ادام//ه رحی//م خداپس//ند یکی از فع//االن صنعت موتورس//یکلت درباره وضعیت بازار تقاضای این وس//یله نقلیه به «گس//ترشصنعت» گفت: تمایل به استفاده از موتورسیکلت بهویژه در کالنشهرهایی مانند تهران زیاد اس//ت زیرا موض//وع ترافیک مطرح اس//ت. این امر برای نوع برقی بیش//تر اس//ت زیرا بازار خوبی بین قشر جوان کش//ور و بهویژه دانش//جویان دارد.او افزود: از اینرو، ما بهعنوان تولیدکننده س//عی کردهایم در طراحی، ساخت و رنگ س//لیقه مش//تریان جوان خود را در نظر بگیریم. این صنعتگر با بیان اینکه بس//یاری از خانوادهها از خرید موتورس//یکلت برای نوجوانان خ//ود خودداری میکنند بهدلیل خطراتی که دارد، گفت: موتورسیکلت برقی چون شتاب و س//رعت زیادی ندارد از امنیت باالیی برخوردار اس//ت از اینرو، خانواده تمایل بیش//تری برای خرید آن دارند. ضمن آنکه بازخوردها از بازار تقاضا نشان میدهد جوانان، اشتیاق زیادی به خرید موتورسیکلتهای برقی دارند.

‹نخستین‹خط‹مکانیزه‹تست‹در‹خاورمیانه ‹

خداپس//ند درب//اره تولیدات برقی ای//ن واحد صنعتی گفت: در مرحله نخست، موتورسیکلت ۰۰۵۱وات را در دس//تور کار داریم اما در ادامه تولید موتورس//یکلت ۲ تا ۳هزار وات نیز به سبد کاالیی این شرکت افزوده خواهد شد. برنامه داریم تا ۳سال آینده تنوع و تیراژ تولید خود را افزایش دهیم.

وی ادام//ه داد: ای//ن برن//د در تولیدات خ//ود آینده را مینگ//رد، بهطوری که س//اخت موتورس//یکلت یورو۴ (۴سال) و انژکتوریها را پیشتر آغاز کرده است. امروز ما بیش از ۰۸درصد محصوالتمان انژکتوری و با استاندارد یورو۴ اس//ت و ۰۲درصد برقی؛ البته هدف این است که این آمار تولید برعکس شود.

خداپس//ند با اشاره به نخستین خط مکانیزه این برند ملی در خاورمیانه اظهارکرد: در این خط مکانیزه قطعات موتورسیکلت مرحله به مرحله تولید کنترل میشود، در حالی که در حالت عادی، موتورس//یکلت پس از تولید و مونتاژ در پایان کار مورد تست قرار میگیرد.

ما در این خط مکانیزه، مرحله به مرحله تست داریم و اگر در مرحلهای ایرادی مشاهده شود محصول از خط خارج و به تعمیرگاه س//یار منتقل میشود. در ادامه پس از اصالح برای ادامه تولید به خط برگردانده میشود.

رحیم خداپسند در خط مکانیزه، قطعات موتورسیکلت مرحله به مرحله تولید کنترل میشود اما در حالت عادی، موتورسیکلت پس از تولید و مونتاژ در پایان کار تست میشود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.