خودتحریمیها چارهای برای صنایع داخلی نگذاشته است

Sanat Newspaper - - خودرو -

ب//ا وجود اعالم مکرر تاثیر مخ//رب خودتحریمیها بر صنایع تولیدی کش//ور، اما گوش ش//نوایی برای ش//نیدن مش//کالت صنعتگران بهوی//ژه در حوزه خودرو وجود ندارد. رئیس انجمن صنایع تولید لنتترم//ز و کالچ گفت: ابزار کار تولیدکنندگان، مس//ائل مالی و تامین نقدینگی است بنابراین باید توجه داشت تولیدکنندگانی که با نرخ تس//هیالت گذشته توان تامین مواد مورد نیاز خود را نداش//تند چگونه در شرایطی که قیمت ارز به یکباره ۳برابر شده اقدام به تهیه مواد اولیه مورد نیاز کنند؟

سیدحسین الجوردی در گفتوگو با خبرخودرو، ضمن تاکید بر لزوم برطرف هرچه س//ریعتر موانع داخلی موجود در مسیر تولید گفت: بارها این مطلب گوش//زد ش//ده که تولیدکنندگان بخ//ش خصوصی قادر ب//ه رویاروی//ی با تحریمه//ای خارجی و ب//ه اصطالح دور زدن آنها هس//تند و به هر طریقی با س//عی و ت//الش مضاعف م//واد اولی//ه را وارد میکنند ام//ا در مقابل خودتحریمیهایی ق//رار گرفتهاند که چارهای ب//رای آنها باقی نگذاشته است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه خودتحریمیها منجر به توقف تولی//د داخلی خواهد ش//د، افزود: بهطور مک//رر زمان طوالنی ترخی//ص م//واد اولیه از گم//رکات با دالیل پیش پ//ا افتادهای همچون قطعی سیس//تم ...و اعالم شده اما هیچ اقدام اصالحی انجام نشده این مس//ائل ارتباطی با تحریمهای خارجی ندارد، بلکه مسائلی کامال داخلی است.

رئیس انجمن صنایع تولید لنت ترمز و کالچ در ادامه تصریح ک//رد: ابزار کار تولیدکنندگان، مس//ائل مالی و تامین نقدینگی اس//ت بنابراین باید توجه داش//ت تولیدکنندگان//ی که با نرخ تسهیالت گذش//ته توان تامین مواد مورد نیاز خود را نداشتند چگونه در ش//رایطی که قیمت ارز به یکباره ۳برابر ش//ده است اقدام به تهیه مواد اولیه مورد نیاز کنند؟ در این شرایط بانکها باید به فریاد تولیدکنندگان برسند.

الجوردی اذعان کرد: حجیم ش//دن زیرمجموعههای دولتی دریافتکننده تس//هیالت از بانکها باع//ث کاهش منابع مالی بانکها در ارائه تس//هیالت به بخش خصوصی ش//ده که یکی از انواع خودتحریمیها اس//ت؛ بنابراین با توجه به شرایط باید گفت مقوله حمایت از تولید به یک شعار تبدیل شده در حالی که توسعه در گرو تولید است.

وی با تاکید ب//ر توان تولیدکنندگان داخل//ی در تامین صد درصدی نیاز بازار گفت: چنانچه خودتحریمیها برداش//ته شود تولیدکنندگان و س//رمایهگذاران قادر به س//رمایهگذاری برای تامین نیاز داخلی و همچنین بازارهای صادراتی هستند اما در غیر این صورت شرایط حادتر خواهد شد.

رئی//س انجمن صنای//ع تولید لنت ترم//ز و کالچ اظهارکرد: تولیدکنن//دگان درحالحاض//ر ب//ا م//واد اولیهای که دس//تور ترخیصشان صادر شده و همچنین مواد اولیهای که از گذشته در انبارها داشتند خطوط تولید را فعال نگه داشتهاند.

الج//وردی خاطرنش//ان ک//رد: تولیدکنن//دگان داخل//ی با مش//قتهای زیاد و افزایش نوبتهای کاری مش//غول تولید و تامین نیاز بازار هس//تند؛ بنابراین باید با مس//اعدت بیش//تر و تس//ریع در امر ترخیص مواد اولیه، تخصیص ارز از طرف بانک مرکزی و ارائه تس//هیالت از سوی بانکهای عامل موانع تولید برطرف شود. در غیر این صورت با ادامه روند فعلی خطر کمبود کاال در بازار خواهیم داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.