تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار با کنترل عرضه

Sanat Newspaper - - خودرو -

ی//ک کارش//ناس صنعت خودرو با تاکی//د بر اینکه فاصل//ه قیمت کارخانه تا بازار باید به اندازهای باش//د که ایجاد جذابیت کند، اظهارکرد: فاصله قیمتی باید به اندازهای باشد تا مردم تمایل به خرید خودرو خود از کارخانه داش//ته باشند و در عین حال این اقدام با هدف کسب سود و سوداگری در بازار نباشد.

حسن کریمیسنجری با بیان اینکه پیشنهاد تعیین قیم//ت خودرو ۵درصد پایینتر از قیمت بازار نزدیک این ویژگیها است به عصرخودرو گفت: با وجود اینکه قیمت از حاش//یه بازار پایینتر اس//ت اما با توجه به دشواری و زمانی که طی میشود تا پول واریز، خودرو دریافت ش//ود و در نهایت در بازار به فروش برس//د، این ۵درصد چندان صرفه اقتصادی برای دالل ندارد.

وی یادآور شد: ضمن آنکه خریدار خودرو را دست اول از شرکت تحویل میگیرد؛ بنابراین انگیزه مشتری از خرید کارخانهای افزایش مییابد. این فرمول زمانی جواب میدهد که عرضه بهخوبی مدیریت ش//ود زیرا به بازی و قاعده درس//ت عرضه و تقاضا تن دادهاید و زمانی این مکانیس//م به نتیجه میرسد که یک طرف این معامله از حالت کنترلی خارج ش//ود اما در مقابل نباید طرف دیگر این معادله مورد کنترل قرار گیرد.

کریمیس//نجری با تاکید بر اینکه با آزاد گذاشتن تقاضا ش//اهد کاه//ش قیمتها خواهیم بود، تصریح ک//رد: مدیریت تقاضا منجر ب//ه افزای//ش تصنعی ش//ده و در نهایت قیمتها را افزای//ش میدهد و همزمان ب//ا این اتف//اق، تقاضا در نقط//ه تعادلی میایس//تد. بنابراین باید مراقب باش//ید عرض//ه از حال//ت تعادل خارج نش//ود و راه//کار اطمین//ان از این ش//رایط، این اس//ت که اجازه داده نشود شرکتهای خودروس//از رون//د عرضه را سینوس//ی کنن//د، بلکه خودروس//از موظف اس//ت متناس//ب با نیاز بازار نس//بت به حفظ عرضه اق//دام کند، در غی//ر این صورت شیب قیمت افزایشی خواهد بود.

این کارش//ناس صنعت خودرو ادام//ه داد: موضوع آزادس//ازی قیم//ت و تعیین آن در حاش//یه ب//ازار با اختالف ۵درصد که فاصله به نسبت خوبی است باید از س//وی دولت، خودروس//از و نهادهای نظارتی مورد توجه و نظارت قرار گیرد و این اطمینان حاصل شود که خودروس//از قادر به تحویل و عرضه به موقع همه سگمنتهاست. در عین حال نیز بر این موضوع نظارت شود تا خودرویی بهطور تصنعی کنترل نشود.

وی ب//ا بی//ان اینک//ه ب//رای کنت//رل وضعیت، میتوان با اقدامهای گوناگونی از جمل//ه جرای//م تاخی//ر و نظ//ارت بر قیمت و همچنین تولید در شرکتهای خودروساز نسبت به کنترل اوضاع اقدام کرد، گف//ت: از آنجا ک//ه عرضه خودرو در کش//ور بهدلیل مح//دود بودن تعداد خودروس//ازان در کش//ور رقابتی نیست کنترل عرضه پس از حذف قیمتگذاری دس//توری بهراحت//ی امکانپذیر خواهد بود.

این کارش//ناس صنعت خودرو در پاس//خ به اینکه آیا در ش//رایط موجود که توان عرضه به میزان تقاضا وجود ندارد، روش پیش//نهاد موثر خواهد بود، تصریح کرد: هم اکنون درباره یک مکانیسم اقتصادی دوطرفه صحبت میکنیم که دولت در حال کنترل یک بخش بوده و بخش دوم نیز تحتتاثیر سمت مقابل عالوهبر تحریمها و تورم باعث کاهش عرضه شده بنابراین یک مکانیس//م زنده بوده و براساس شرایط تحریمی مورد بررسی قرار نمیگیرد.

کریمیس//نجری ادامه داد: اگر خودروس//ازان تن به این قاعده درس//ت دهند و در عین حال بر حذف قیمتگذاری دس//توری و تعیین آن در حاشیه بازار تاکید ش//ود، بای//د تمام توان خود را ب//ر این موضوع بگذارن//د که عرضه به ان//دازه کافی انجام ش//ود، در غیر این صورت این مکانیس//م از حالت تعادل خارج میشود. در شرایط فعلی شرکت خودروساز با قیمت فعلی اق//دام به تحویل به موقع خ//ودرو نمیکند اما این احتمال وجود دارد که در صورت افزایش قیمت، قطعهس//از تمایل بیش//تری برای تولید داشته و توان خودروساز نیز افزایش مییابد.

فاصله قیمت کارخانه تا بازار باید به اندازهای باشد که ایجاد جذابیت کند، فاصله قیمتی باید به اندازهای باشد تا مردم تمایل به خرید خودرو خود از کارخانه داشته باشند و در عین حال این اقدام با هدف کسب سود و سوداگری

در بازار نباشد

گسترش صنعت

حسن‌کریم ‌یسنجری موضوع آزادسازی قیمت و تعیین آن در حاشیه بازار با اختالف ۵درصدی که فاصله به نسبت خوبی است، باید از سوی دولت، خودروساز و نهادهای نظارتی مورد توجه و نظارت قرار گیرد و این اطمینان حاصل شود که خودروساز قادر به تحویل و عرضه به موقع همه سگمنتها است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.