بررسی تاثیرات خروج قطر از اوپک

Sanat Newspaper - - نفت و نیرو -

قطر اعالم کرده با آغاز س//ال جدید می//الدی، از اوپک خارج میش//ود اما سهم قطر از تولید نفت در سطح جهان چقدر اس//ت و این تصمیم چه تاثی//ری بر قیمت نفت در بازار جهانی خواهد گذاشت؟

وزیر انرژی قطر با اعالم اینکه «قطر دیگر عضوی از اوپک نخواهد بود» گفته این کش//ور تصمیم دارد از آغاز ژانویه س//ال آینده میالدی از این س//ازمان خارج شود. سازمان کش//ورهای صادرکننده نف//ت یا اوپک بهعن//وان کارتلی متشکل از برخی کش//ورهای صادرکننده این محصول در سال ۹۳۳۱ خورشیدی با ۵ کشور ایران، عراق، عربستان، کویت و ونزوئال و با هدف همکاری کشورهای صادرکننده نفت ب//رای تعدیل قیمتهای جهان//ی و نحوه عرضه آغاز به کار کرد.

قطر که یک س//ال پس از تشکیل اوپک به عضویت آن درآم//د اکنون پس از ۷۵ س//ال اعالم کرده قصد خروج از این س//ازمان را دارد. آیا سهم قطر از تولید نفت در سطح جهان قابل توجه بوده و خروج این کشور از اوپک میتواند بازار طالی سیاه را دچار نوسانهای قیمتی کند؟

مناب//ع اثب//ات ش//ده نفت خام قطر در س//ال گذش//ته میالدی(۶۹-۵۹) برابر با ۵۲ میلیارد و ۴۴۲ میلیون بشکه بوده ک//ه به طور تقریبی معادل یکشش//م منابع ایران و حدود یکدهم منابع عربستان بهعنوان بزرگترین کشور دارای منابع نفتی اثباتشده است.

با این وضعیت طبیعی اس//ت که این کشور فقط حدود ۲ درصد از صادرات نفت اوپک را در اختیار داش//ته باشد. این در حالی اس//ت که قطر از نظ//ر صادرات گاز طبیعی، بیش از نیم//ی از حجم صادرات این فرآورده را در س//ال گذش//ته میالدی در بین کش//ورهای عضو اوپک به خود اختصاص داده است.

در ای//ن باره بر اس//اس گ//زارش ایرنا، حمدبن جاس//م آلثانی، نخستوزیر سابق قطر با دفاع از تصمیم کشورش برای خروج از سازمان کشورهای صادرکننده نفت(اوپک)، گفت این س//ازمان برای اهدافی به کار گرفته میشود که به منافع ملی کشور ما آسیب وارد میکند.

او در حساب کاربری توییتر خود نوشت: اوپک سازمانی بیفایده اس//ت. این س//ازمان چیزی به م//ا اضافه نکرد و تصمیم برای خروج از آن حکیمانه اس//ت. س//عد الکعبی، وزی//ر انرژی قطر اعالم کرد که دوحه از آغاز س//ال آینده میالدی و بعد از ۶ دهه از اوپک خارج میشود.

وزیر انرژی قطر در پاس//خ به پرسش//ی در زمینه چرایی اتخاذ تصمی//م خروج از اوپک، گفت: «این تصمیم پس از بازنگ//ری راههای تقویت نقش بینالمللی قطر و همچنین در راس//تای برنامهریزی اس//تراتژیک طوالنی مدت اتخاذ شد.»

وی افزود: این تصمیم فنی و راهبردی اس//ت و سیاست نقشی در آن ندارد.

به گفته الکعبی، کشورش قصد دارد تولید و صادرات گاز مایع(الانجی) را تقویت کند و تولید آن را از ۷۷ میلیون تن به ۰۱۱ میلیون تن برساند.

عربس//تان، امارات متحده عربی، بحری//ن و مصر روابط دیپلماتیک و تجاری خود با قطر را از تابستان سال گذشته میالدی قطع کردهاند و مرزهای مشترک خود با این کشور را بستهاند.

هنوز مش//خص نیس//ت این تصمیم چه ان//دازه با قطع روابط کشورهای عربستان سعودی و امارات متحده عربی با قطر و رقابت منطقهای در ارتباط است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.