رئیس راهکارهایی برای عبور ایمن از فصل سرد

شرکت ملی گاز ایران تشریح کرد

Sanat Newspaper - - نفت و نیرو -

بی//ش از ۳ ماه از آغاز نیمه دوم س//ال گذش//ته و بسیاری از ش//هرها، زمس//تان را زودتر از موعد آغاز کردن//د. این در حالی اس//ت که روزب//هروز بر میزان مصرف گاز طبیعی در میان خانوارها افزوده میشود، گذشته از اینکه این سوخت فسیلی میتواند بهراحتی ب//ا کنترل مص//رف وارد چرخ//ه تولی//د و صنعت یا خوراک پتروشیمیها شود. به دلیل استفاده نادرست و تجهیزات ناکافی، س//االنه تلف//ات قابلتوجهی نیز بهدنبال دارد. بر این اس//اس، هر س//ال شرکت ملی گاز آماری از کاهش یا افزایش تلفات ناشی از مصرف گاز خانگی را در ش//هرهای مختلف بررسی میکند و با توجه به نقطه ضعف هر شهر، برنامههای مورد نیاز را ارائه میدهد.

آم/ار تلف/ات مش/ترکین گاز ب/ه تفکیک ‹ استانها و علل

نشس//ت خبری رئی//س HSE ش//رکت ملی گاز روز گذش//ته در این ش//رکت برگزار شد. محمدرضا یوس//فیپور در این نشس//ت از کاهش آم//ار مربوط ب//ه انفجار و آتشس//وزی مش//ترکین ش//رکت ملی گاز خب//ر داد. به گفته یوس//فیپور، بر اس//اس آمار موجود، تعداد حوادث مش//ترکین به ازای هر خانوار در س//ال ۶۹ نس//بت به س//ال ۵۹، در حوادث ناشی از گازگرفتگ//ی ۳۰.۳۲ درصد کاه//ش و در حوادث ناش//ی از آتشس//وزی و انفجار، ۶۸.۰ درصد افزایش داش//ته اس//ت. او گفت: عالوهبر افزای//ش ۴ درصدی س//االنه مش//ترکین گاز طبیعی، حوادث مشترکین نیز با ش//یب مالیمی در حال افزایش اس//ت. رئیس HSE ش//رکت ملی گاز ایران گفت: س//ال گذش//ته تع//داد کل فوتش//دگان مش//ترکین گاز طبیع//ی ۱۱۳ م//ورد بوده که از این تعداد، ۰۱۱ فوتی ناش//ی از آتشس//وزی و انفج//ار و ۱۰۲ فوتی ناش//ی از گاز مونواکسیدکربنزدگی بوده است. او در بخش دیگری از سخنان خود درباره عوامل موثر بر تولید انتشار گاز مونواکسیدکربن در سال گذشته گفت: دودکشها با سهم ۷۵.۹۵ درصد، نواقص وسایل گازسوز به میزان ۱۶.۵۲ درص//د، نبود تهویه مناس//ب به میزان ۸۸.۹ درصد و اس//تفاده از وسایل پختوپز برای گرم کردن محیط به میزان ۴۹.۴ درصد، شایعترین عوامل موثر بر انتشار گاز سمی مونواکسیدکربن به شمار میروند.

فرهنگسازی، کلید کاهش تلفات ‹

یوس//فیپور درباره بخش قابلتوجهی از مشکالت و تلف//ات ناش//ی از س//وءمصرف گاز خانگ//ی گفت: در راس//تای فرهنگس//ازی و بحثه//ای آموزش//ی تالشهای بسیاری شده اس//ت. به گفته یوسفیپور، بهطور معمول اس//تانهای سردسیر در شمال غربی کش//ور در جایگاهه//ای باالتر و س//ایر اس//تانها در رتبههای بعدی قرار دارند.

ب//ر مبن//ای آمار منتش//ر ش//ده در برخی موارد، اس//تانهایی مانند بوشهر و خوزس//تان با وجودی که جزو مناطق گرمسیری هستند، در رتبههای باال قرار میگیرند ک//ه میتوان نتیج//ه گرفت، نبود فرهنگسازی درس//ت استفاده از گاز طبیع//ی در این م//وارد، علت غالب بوده است.

یوسفیپور همچنین گفت: در همین حال، همدان و کردس//تان اگرچه جزو اس//تانهای سردس//یر بوده، در سطوح پایین قرار گرفتهان//د و این موضوع نیز مبی//ن تروی//ج فرهنگ ایمن//ی و روش استفاده بهینه از گاز طبیعی در استانها است.

آموزش در حیطه وظایف ش/رکت گاز ‹ نیست

ب//ه گفته یوس//فیپور، هرچند مس//ئولیت آموزش همگان//ی در بس//یاری م//وارد برعهده صدا و س//یما همچنین آموزش و پرورش اس//ت اما در س//الهای گذش//ته ش//رکت مل//ی گاز، فعالیتهای بس//یاری ب//رای آم//وزش در کتابه//ای درس//ی و برنامههای تلویزیونی داش//ت. او با اش//اره به اینکه تلفات ناشی از استفاده نادرس//ت از دودکشها سهم قابلتوجهی در مجم//وع مرگومیرهای س//االنه مصرف گاز دارد، افزود: از س//ال ۲۸ مسئولیت ایمنی ساخت و تجهیز گازی س//اختمانها برعهده سازمان نظام مهندسی و راهوشهرس//ازی اس//ت. با این حال، همچنان شرکت ملی گاز تالشهای بس//یاری برای کاهش آس//یب و تلفات در میان مشترکان دارد.

پور افزود: در این راس//تا ش//رکت مل//ی گاز ایران ه//ر س//ال کتابچههایی را هم از ط//رف وزیر نفت به وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرس//ازی، معدن، صنعت و تجارت، س//ازمان ص//دا و س//یمای جمه//وری اس//المی ایران و هم از طرف مدیرعامل این ش//رکت به ۱۳ اس//تانداری کشور، سازمان نظام مهندسی تهران، اورژانس ته//ران، ش//رکت بیمه رازی، س//ازمان آتشنش//انی و خدم//ات ایمنی اس//تان تهران ارس//ال میکند ت//ا این مراکز در جریان حوادث ناشی از گاز گرفتگی در کشور قرار بگیرند و بتوانند حوادث را با برنامهریزی و آم//وزش عموم به رعایت نکات ایمنی وس//ایل گازس//وز، کاهش دهن//د. رئیس HSE ش//رکت ملی گاز ایران در بخش دیگری از س//خنان خود اظهار کرد: این شرکت پس از ۰۵ سال خدمات مس//تمر، افتخار دارد که مش//تریمداری را حتی در بخش فرهنگس//ازی و ایمنی سیستمهای داخلی(با وجود اینکه از س//ال ۲۸۳۱، این مسئولیت به سازمان نظام مهندس//ی واگذار شده) در سرلوحه فعالیتهای خود حفظ کند.

ساده اما ایمن ‹

یوس//فیپور در ادامه توصیههایی را از س//وی شرکت مل//ی گاز ای//ران اعالم کرد و گفت: ب//ا رعایت برخی از نکات ایمنی ساده بهراحتی میتوان کاهش قابلتوجهی در تلف//ات را ناظ//ر بود. ب//ه گفته یوس//فیپور اجرایی ک//ردن مبحث ۲۲ مقررات ملی س//اختمان و بازنگری و بروزرسانی مبحث ۷۱ مقررات ملی ساختمان بهویژه از طری//ق بازخوردگیری ح//وادث، همچنی//ن نظارت مسئوالنه نمایندگان سازمان نظام مهندسی در الزامات ایمنی(بهوی//ژه نصب، تعبیه و کنترل درس//ت دودکش دریچه تهویه و جانمایی وسایل گاز سوز هنگام طراحی، ساختوس//از و برخورد جدی با مس//امحهکاری در این موض//وع حیاتی) را از مهمترین نکاتی دانس//ت که باید گروهه//ای مرتبط توجه ویژهای به آن داش//ته باش//ند. بهعالوه فرهنگس//ازی و آموزش مشترکین خانگی گاز طبیعی برای اس//تفاده از نصابان و تعمی//رکاران مجاز وسایل گازسوز را از دیگر نکاتی دانست که باید رعایت شود. همچنین بر فرهنگس//ازی و آموزش مشترکین خانگ//ی گاز طبیع//ی در رعایت الزام//ات ایمنی هنگام بهرهبرداری از وسایل گازسوز تاکید کرد.

کاهش ۲ هزار تنی آالیندهها ‹

رئیس HSE ش//رکت ملی گاز ایران کاهش میزان آالیندهه//ای ه//وا را یک//ی دیگر از کاره//ای مثبت انجامشده در این زمینه بیان کرد و گفت: از آغاز سال ۴۹ تا پایان سال ۶۹، حدود ۰۰۵۲ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی از سوی این شرکت منتقل و توزیع شده که از این بابت، از انتش//ار ح//دود ۰۰۸۱ میلیون تن آالینده در هوا، جلوگیری شده است.

مسئولیت آموزش همگانی در بسیاری موارد برعهده صدا و سیما همچنین آموزش و پرورش است اما در سالهای گذشته شرکت ملی

گاز، فعالیتهای بسیاری برای آموزش در کتابهای درسی و برنامههای تلویزیونی

داشت

بر اساس آمار موجود، تعداد حوادث مشترکین به ازای هر خانوار در سال ۶۹ نسبت به سال ۵۹، در حوادث ناشی از گازگرفتگی ۳۰.۳۲ درصد کاهش و در حوادث ناشی از آتشسوزی و انفجار، ۶۸.۰ درصد افزایش داشته است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.