تصمیم کانادا برای کاهش تولید نفت

Sanat Newspaper - - نفت و نیرو -

کاهش تولید از س//وی کانادا ک//ه پنجمین تولیدکننده ب//زرگ نفت جهان اس//ت، همزم//ان با توافق عربس//تان سعودی و روسیه برای اتخاذ رویکردی واحد برای مدیریت بازار نفت در پیش گرفته میشود.

ای//ن تصمیم در راس//تای تالش برای مبارزه با س//قوط قیمت نفت اتخاذ شده است. در همین حال، منطقه آلبرتا در کانادا که با مشکل انتقال نفت به خارج از کشور روبهرو اس//ت، بنا دارد برای کنار زدن این مس//ئله شماری قطار بخرد.

شاخص نفت وس//ترن کانادا همچنان با قیمتی پایینتر از بش//کهای ۵۱ دالر مبادله میشود، یعنی حدود ۰۴ دالر پایینتر از نفت وس//تتگزاس اینترمدی//ت. این در حالی اس//ت که در هفتههای گذش//ته نفت کان//ادا با اختالفی ۰۵ دالری ب//ا دیگر ش//اخصهای عمده ان//رژی به فروش میرسید.

به گزارش ایلنا به نقل از راش//اتودی، راب بروئن، رئیس ش//رکت نفتی آتاباساکا گفت: «قیمت تمامشده تولید این نفت از قیمت فروش آن بیش//تر اس//ت. این تفاوت قیمت بسیار آزاردهنده است.»

مش//کل آلبرتا و کانادا اینجاس//ت که پ//س از یک دهه ت//الش، این منطقه هنوز نتوانس//ته خط لوله بزرگی برای انتق//ال محصوالت خود ب//ه امریکا یا اقیان//وس آرام پیدا کند.

اکنون دولت فدرال آلبرتا در تالش اس//ت تا با خریداری چندی//ن قط//ار ۰۲۱ هزار بش//که در روز نف//ت به خارج بفرس//تد. به گفته ریچل نوتلی، فرماندار این منطقه، این اق//دام حدود ۰۵۳ میلیون دالر کان//ادا(۳۶۲ میلیون دالر امریکا) خرج به دنبال خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.