کاهش ۰۴ درصدی تولید نیروگاههای برقابی

Sanat Newspaper - - نفت و نیرو -

مدیر مرک//ز مدیریت نیروگاهه//ای برقابی کش//ور گفت: با وجود بارندگیهای مناس//ب دو ماه گذشته، افت بیسابقه بارشهای سال آبی گذشته موجب شده تا در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۰۴ درصد کاهش یابد.

فرب//د اس//تیری، مدی//ر مرک//ز مدیری//ت نیروگاههای برقابی کش//ور به تشریح آخرین وضعی//ت بارندگ//ی مناط//ق زی//ر پوش//ش واحده//ای برقابی پرداخت و اف//زود: بیش از ۵۸ ظرفی//ت نیروگاههای برقاب//ی در حوضه آبری//ز خلیجفارس و دریای عمان واقع ش//ده که میزان بارشهای این حوضه از آغاز س//ال آبی تاکنون به ۸۴۱ میلیمتر رس//یده که در مقایسه با س//ال آبی گذش//ته ۸۹۳ درصد و در مقایس//ه با مدت متوسط بلندمدت حدود ۵۰۲ درص//د افزایش پیدا کرده اس//ت که از این حیث حوضه آبری//ز خلیجفارس و دریای عمان تاکنون پربارشترین سال آبی نیم قرن گذشته خود را تجربه میکند.

به گزارش پاون، او با اش//اره به اینکه بیش از ۸ هزار و ۰۰۵ مگاوات ظرفیت نیروگاههای برقاب//ی در حوضه کارون بزرگ نصب ش//ده اس//ت، گف//ت: در آغ//از س//ال آب//ی ج//اری پیشبینی شده بود که آورد این حوضه تا ۰۱ آذر حداکثر به ۸۸۰۱ میلیون مترمکعب برسد که خوش//بختانه تاکنون بیش از ۲ میلیارد و ۰۰۵ میلیون مترمکعب در حوضه آبریز کارون بزرگ آورد داشتهایم.

استیری تاکید کرد: ذخیره آب در سدهای حوضهه//ای کارون بزرگ، کرخ//ه و مارون از آغاز س//ال آبی جاری تاکنون ب//ه حدود ۴۱ میلیارد مترمکعب رس//یده که نسبت به مدت مشابه سال گذش//ته ۵۱ درصد افزایش یافته است.

از ای//ن رو، امیدواریم با ادامه بارندگیها تا پایان امس//ال میزان ذخیره آب پش//ت سدها به گونهای باش//د که انرژی از سوی واحدهای برقابی کشور با حداکثر ظرفیت در اوج مصرف سال آینده تولید شود.

اس//تیری با اش//اره به اینکه تعمیرات ۸۱ واح//د به ظرفیت ۲ ه//زار و ۲۷۲ مگاوات در دس//ت انجام اس//ت، ادامه داد: تعمیرات ۴۷ واح//د ب//ه ظرفی//ت ۵ ه//زار و ۳۳۸ مگاوات به پایان رس//یده اس//ت و تعمیرات ۶۳ واحد باقیمانده ب//ه ظرفیت ۳ هزار و ۴۰۹ مگاوات در زمان باقیمانده تا پایان سال برای آمادگی حداکثری اوج مصرف در تابستان سال آینده انجام خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.