تهیه نقشه راه برای کارآفرینان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

غای//ب ب//ودن بخ//ش مولد در اقتصاد کش//ور و س//همبری ناعادالن//ه عوام//ل در زنجی//ره ارزش، اقتص//اد کش//ور را ب//ا چال//ش روب//هرو کرده اس//ت. محقق نشدن اهداف اشتغالزایی ب//ه دلی//ل نب//ود اکوسیس//تم کارآفرین//ی و همچنی//ن نبود رویک//رد توس//عه ش//بکهای کارآفرینی، یکی از معضلهای بزرگ حوزه کارآفرینی و اش//تغال ش//ناخته میش//ود. بیکاری جوانان، پایینبودن س//طح رف//اه اجتماعی و توس//عه نامتوازن منطقهای و نبود نقش//ه راه برای شکلگیری توسعه کارآفرینی از مواردی اس//ت که ایجاد اش//تغال پایدار در کشور را ضروری میکند. راهکار توس//عه کارآفرینی و اش//تغال پایدار در توسعه بنگاهه//ای خرد، کوچک و متوس//ط همراه با رویکرد توس//عه ش//بکهای اس//ت. بنابراین، این بنگاهها باید با ای//ن رویکرد در زنجی//ره جهانی ارزش حضور پایدار داش//ته باش//ند تا از طریق مش//ارکت بخش خصوص//ی و دولتی بتوان اکوسیس//تم پویا و فعال کارآفرینی را ایجاد کرد. اقتصاد دولتی با نظام برنامهریزی متمرکز، تخصی//ص بودجه مبتنیبر گس//تردگی جغرافیایی و نظام بانکی و پولی نامناسب و نظارت مبتنیبر مچگیری ازجمله معضالت کالنی است که در اقتصاد وجود دارد در حالی که برای توس//عه بنگاههای خرد، کوچک و متوسط باید نقشه راه توسعه در سطح ملی تدوین شود سپس بر اساس مزیتهای منطقهای طرحهای توسعه استانی تدوین و پروژههای توسعه این بنگاهها در سطح ملی با رویکرد توسعه شبکهای اجرا شود. رویکردهای توس//عهای در عصر جدید بر مبنای رویکرد شبکهای و همکاری بهجای رویکرد منفرد و غیرشبکهای تعریف میشوند. همچنین رویکرد مداخله و حمایت مستقیم دولت در راه توسعه باید جای خود را به رویکرد و حمایت غیرمستقیم دهد تا بتوان در مسیر توسعه گام برداش//ت و ظرفیتهای اشتغال و کارآفرینی را باال برد. با این حال، نقش//ه راه برای شکلگیری توسعه کارآفرینی وجود ندارد و بیکاری جوانان، پایینبودن س//طح رفاه اجتماعی و توس//عه نامتوازن منطقهای از پیامدهای آن اس//ت همچنین غایببودن بخش مولد در اقتصاد کش//ور و س//همبری ناعادالنه عوام//ل در زنجی//ره ارزش، اقتصاد کش//ور را ب//ا چالش روبهرو کرده اس//ت. در ایران نیز با توجه به اینک//ه از آغاز دهه کنونی نقش ش//بکهها در زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم روزبهروز پررنگتر ش//ده و با عنایت به دانش و تجربههایی که از این راه کس//ب ش//ده، میتوان گفت اکنون وقت آن رس//یده که قلمرو اقتص//اد و کارآفرینی را نیز از منظر ش//بکهها بنگریم و ببینیم چگونه میتوانیم با اس//تفاده از دانش ش//بکهها زمینه افزایش قدرت کارآفرینی، ماندگاری بنگاههای نوپا، اشتغال بیشتر و در نهایت توسعه اقتصادی را فراهم کنیم.

حجتاهلل خلیلزاده صورتی کارشناس صنایع کوچک

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.