داخلیسازی ۰۸ درصد نیاز بازار به کلید و پریز

بررسی‹«گسترش‹صنعت»‹از‹تولید‹تجهیزات‹بر ‹قرسانی‹نشان‹داد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

برق یکی از الزامات زندگی به ش//مار میرود اما اس//تفاده از آن نیاز به تجهیزاتی مانند دکل، کابل، تیر برق، سیم، کلید و پریز دارد تا بتوان در خانهها از آن بهره گرفت.

هرچند امروزه با پیشرفت فناوری و تفکر جهانی به س//مت اس//تفاده از انرژیهای پ//اک مثل برق روزبهروز س//اختمانها به بهرهگی//ری از تجهیزات برقی وابستهتر میشوند و یکی از معضلهای اهالی ی//ک خانه کمبود یا دور ب//ودن کلید و پریز برق و دسترس//ی به آنهاس//ت، امروزه در عصر فناوری با آمدن تلفنهای همراه هوشمند و کامپیوتر و تبلت و حضور در شبکههای اجتماعی گاه همواره آنالین هستیم، به همین دلیل در زمانهای مختلف برای شارژ و روش//ن بودن دستگاهای برقی خود مجبور ب//ه همجواری با پریزهای برق موجود در یک خانه هستیم.

ب//ا این حال، رکود بازار مس//کن و ساختوس//از دامنگیر صنعت کلید و پریز هم ش//ده اس//ت در حالی که اگ//ر در این حوزه ش//اهد رونق کسبوکار باشیم عالوهبر تامین نیازه//ای داخل امکان صادرات کلید و پریز به کش//ورهای همسایه و درحال توسعه وجود دارد.

به گفته کارشناس//ان، درحالحاضر بی//ش از ۰۸ درصد تقاضای بازار ایران به کلید و پریز از سوی تولیدکنندگان داخلی تامین میشود.

ب//ه گفته فع//االن این ح//وزه، برای راهان//دازی یک واح//د تولیدی کلید و پریز، داشتن ۰۰۰۱ متر زمین با حدود ۵۱ کارگر از مقدمات کار اس//ت. مهم آنکه تم//ام مواد اولیه و ماش//ینآالت خط تولی//د این صنعت نی//ز از داخل کشور قابل تهیه اس//ت؛ اگرچه برخی شرکتها تمایل به استفاده از ابزارآالت خارجی دارند.

ای//ن در حال//ی اس//ت ک//ه کلید و پریزه//ای ترکیهای با ۳ برابر ن//رخ تولیدات ایرانی و کلید و پریز آلمانی نیز تا ۰۱برابر نرخ نش//انهای تجاری ایرانی در بازار داخلی به فروش میرسند در حالی که نرخ کلید و پریزهای ایرانی بسیار معقول و مناسب است.

‹سهم‹۰۲‹درصدی‹لوک ‹سها ‹

رضا عطری، مدیر برنامهریزی یکی از شرکتهای تولیدکنن//ده کلید و پریز در این باره به ایرنا گفت: درحالحاضر بیش از ۰۸ درصد تقاضای بازار ایران ب//ه کلید و پریز از س//وی تولیدکنن//دگان داخلی تامی//ن میش//ود و فق//ط ۰۲ درصد این ب//ازار که مربوط به تجهیزات و کلید و پریزهای لوکس است، وارداتی است.

ای//ن تولیدکنن//ده کلی//د و پریز تصری//ح کرد: ش//رکتهای داخلی توان تامین تمام//ی نیاز بازار داخل//ی به کلی//د و پری//ز صنعت ب//رق را دارند و تولی//دات تولیدکنن//دگان ایران//ی از نظ//ر رعایت استانداردها، کیفیت محصوالت و قیمت تمامشده، کامال با تولیدات دیگر کشورها رقابتپذیر است.

‹بورس‹کلید‹و‹پریز‹در‹الل ‹هزار ‹

تولید کلید و پریز و ورود آن به کش//ور تاریخچه مش//خصی ندارد اما رشد این صنعت در چند دهه گذش//ته قابل توجه اس//ت. الل//هزار از خیابانهای قدیمی تهران است که امروز به عنوان بازار لوازم و تجهیزات برقی مانند لوستر و کلید و پریز شناخته میش//ود. با گش//تی در این خیابان و رس//یدن به خیاب//ان جمهوری از وج//ود کارگاههای زیرزمینی ساخت کلید و پریز آگاه میشوید.

در گذش//ته کلید و پریز به شکل س//اده و با دو رنگ س//فید و کرم در بازار وجود داشت اما اکنون مدلهای مختلفی از آن به صورت ساده و همچنین هوش//مند در رنگه//ای مختل//ف به ب//ازار عرضه میش//ود در حالی که این محص//والت در خانهها و آپارتمانه//ا یا زیرزمینه//ای خیابان جمهوری، منوچهری و سعدی تولید میشود.

اهمیت استفاده از کلید و پریز برق بر هیچ کسی پوش//یده نیس//ت و ضرورت وجود ای//ن صنعت در زندگی امروز بر همه مش//خص اس//ت، ضمن آنکه مواد اولیه و لوازم م//ورد نیاز این صنعت در داخل تامین میشود.

کلی//د و پری//ز از صفر ت//ا ۰۰۱ در ایران تولید میش//ود اما حاشیه سود پایین تولیدکنندگان را به فعالیتهای زیرزمینی س//وق داده اس//ت. هرچند بازار مصرف بسیار بزرگی دارد و حتی کافی اس//ت هر واح//د آپارتمانی، هر واحد اداری و هر مکانی را که به نوعی به زندگی مربوط است، تصور کنید تا آمار و ارقام بازار مصرف بس//یار بزرگ این وسایل ضروری به دست آید.

ام//ا به گفت//ه فعاالن ای//ن صنعت، نرخ تمامش//ده کلید و پریز جوابگوی هزینههای تولید نیس//ت. تولید کلید و پری//ز در ارتباط مس//تقیم ب//ا بازار س//اختمان اس//ت چراکه کلید و پریز از اب//زار کنت//رل جریان برق اس//ت و وج//ود آن در مداره//ای الکتریک//ی ام//ری غیرقاب//ل چشمپوش//ی در صنعت ساختوس//از است. تصور یک ساختمان بدون داشتن کلید و پریز ممکن نیست.

‹آفت‹زیرزمین ‹یها‹برای‹صنعت ‹

حسین درودیان، رئیس اتحادیه الکتریک تهران معتقد است که امروزه دیگر ۲ میلیارد تومان برای ش//روع تولید کلید و پریز کافی نیس//ت و با هزینه کردن این مبلغ فقط در س//طح ابتدایی میتوانید فعالیت کنید و اگر قصد توسعه کار را داشته باشید باید سرمایه بیشتری فراهم کنید.

درودیان در گفتوگو با «گسترش صنعت» تاکید ک//رد: فعالیت در این حوزه در دو س//طح کارگاهی و کارخانهای امکانپذیر اس//ت که برای شروع کار در هر کدام از این دو ش//کل، داش//تن آزمایش//گاه برای رعایت اس//تانداردها ضروری به نظر میرسد، ضمن اینک//ه درحالحاض//ر بیش//تر کارخانههای ب//زرگ تولیدکننده به انبار اجن//اس چینی تبدیل شدهاند.

رئی//س اتحادی//ه الکتری//ک تهران اظه//ار کرد: اکنون ح//دود ۰۲ تولیدکننده ایرانی در بازار کلید و پری//ز برق به صورت رس//می فعالیت میکنند و ۰۸ درصد از نیاز بازار ایران با تولیدات نش//انهای تجاری داخلی و بقیه نیاز کش//ور از طریق واردات محصوالت چی//ن، ترکیه، آلمان و فرانس//ه تامین میشود.

درودیان ادامه داد: هر س//ال میلیونها دالر برای وارد ک//ردن کلی//د و پری//ز از ترکیه و کش//ورهای اروپایی هزینه میشود.

اگر این مبلغ برای حمایت از تولید داخلی صرف شود، عالوهبر خودکفایی، به ارزآوری این صنعت در ایران کمک خواهد کرد.

رئی//س اتحادی//ه الکتری//ک تهران گف//ت: نبود نقدینگ//ی ب//رای تولیدکنن//دگان، بهرههای بانکی و نبود تس//هیالت برای تولی//د، هزینههای تامین اجتماعی و بیمه کارگ//ران، تعرفههای صادراتی و مالیات و عوارضی که در بخش تولید وجود دارد از دیگر مشکالت فعالیت در این حوزه است.

درودیان یکی دیگر از مش//کالت صنعت کلید و پریز را وجود کارگاههای زیرزمینی و تولید اجناس نامرغ//وب از س//وی افراد ناآش//نا عن//وان و تاکید ک//رد: وجود چنی//ن کارگاههایی که ب//دون مجوز در ح//ال فعالی//ت هس//تند، آفت این صنعت به ش//مار میرود که متاسفانه به دلیل نداش//تن مجوز و پروانه ثبت، از س//وی هیچ سازمانی مورد بررسی و بازرس//ی قرار نمیگیرد. این افراد مواد اولی//ه نامرغوب را از چی//ن وارد و در کارگاههای خانگی و غیرمجاز به تولید کلی//د و پریزهای غیراس//تاندارد اقدام میکنند.

به گفته وی، ارتباط اتحادیه الکتریک بیش از کارخانهداران و تولیدکنندگان با فروشندگان این حوزه است به همین دلیل آمار دقیقی در زمینه صادرات و واردات ای//ن بخ//ش ن//دارد؛ هرچند شرکتهای بسیار خوش//نامی در این حوزه ص//ادرات کردهاند به طوری که محصوالت آنها به کش//ورهای آسیای میانه صادر میشود.

درودیان رش//د این صنع//ت در ۸۱ س//ال گذش//ته را چش//مگیر عنوان و تصری//ح کرد: ب//ا ورود فناوریه//ای روز دنیا، این صنع//ت، چه در ش//کل ظاهر و چ//ه در کیفیت و کمیت دچار تحول قابلتوجهی ش//د اما هنوز هم راه زیادی برای رس//یدن به کشورهای پیشرفته در این صنعت در پیش داریم.

رئی//س اتحادی//ه الکتریک ته//ران با اش//اره به پیش//رفت تولی//د کلی//د و پریز ادام//ه داد: کلید و پریزهای هوش//مند نصب راحتتری داش//ته و به پیچ و مهره نیاز ندارند و به دلیل مکانیس//م فنری پشتش//ان به راحتی در عمق دیوار قرار میگیرند. پریزها نیز تنوع بیش//تری نس//بت به گذشته پیدا کردهان//د به طوری که یک پری//ز میتواند در عین حال چندین کاربرد داش//ته باشد و به ورودیهای دیگری تبدیل شود.

درودی//ان گف//ت: امروز از صفر ت//ا ۰۰۱ کلید و پریز در ایران تولید میش//ود و تولیدات نشانهای تجاری ایرانی پاس//خگوی نیاز مردم است اما میل به مصرفگرایی و اس//تفاده از نش//انهای تجاری خارجی باعث ش//ده هنوز هم در این حوزه ش//اهد وارداتی باش//یم. این واردات به طور عمده از چین، ترکیه، آلمان و فرانسه است.

‹باز‹هم‹گرانی‹مواد‹اولیه‹ ‹

به گفته فعاالن صنعت کلید و پریز، صفر تا ۰۰۱ محصوالت در داخل کشور تولید میشود اما گرانی مواد اولیه از نوع پتروش//یمی و افزایش نرخ ارز به دیگر مشکالت تولید در صنعت کلید و پریز افزوده اس//ت در حالی که این صنعت میتواند اشتغالزا و ارزآور باشد.

مجید کریمی، مدیر فروش یک ش//رکت تولیدی در گفتوگ//و ب//ا «گس//ترش صنع//ت» از خری//د م//واد اولیه از پتروش//یمی با ن//رخ ارز آزاد گالیه و اظهار کرد: کاالهای س//اخته ش//ده با ارز مبادلهای وارد میش//ود و این اختالف۰۲ درصدی به س//ود تولیدکنندگان داخلی نیست.

وی ادامه داد: کلید و پریز از صنایع اش//تغالزا در کشور به شمار میرود زیرا در هر یک از واحدهای تولی//دی کلید و پریز دارای مجوز دس//تکم ۰۰۳ ت//ا ۰۵۵ نفر نیروی کار فعالی//ت دارند که با توجه ب//ه وضعیت و ش//رایط بحرانی بیکاری در کش//ور دولت باید از چنین واحدهایی حمایت کند.

این تولیدکنن//ده تصریح کرد: کلید و پریز ان//واع مختلفی دارد که به طور کلی ۳۱ استاندارد در جهان برای آن تعریف شده است. در استاندارد الزامی ایران، وجود آزمایش//گاه با تجهیزاتی که بت//وان م//واردی مانن//د رطوبت، حرارت، ولت//اژ و مقاومت مکانیکی را اندازهگیری کرد، ضروری است.

کریم//ی درباره تن//وع و نرخ کلید و پریز در ب//ازار گفت: دامنه کاالیی این محصول در برخی از شرکتها به بیش از ۰۶ نوع رسیده که نظر به فناوری به کار رفته در آنها، نرخشان نیز افزایش مییابد. با توج//ه به انواع کلید و پریز و فن//اوری به کار رفت//ه در آنها دامنه نرخ این کاال بس//یار متنوع است. تنها کلید یک پل قیمتها از ۰۰۸۱تومان شروع شده و تا ۵۳ هزار تومان متغیر خواهد بود.

وی ادام//ه داد: چش//م الکترونی//ک، آشکارس//از حرکت//ی، پریز صوتی و نمایش//گر هتل//ی از جمله محصوالت گران این گروه کاالیی هس//تند که هر کدام از آنها میتواند تا ۰۰۱ هزار تومان بلکه بیشتر نرخ داشته باشد. در یکی از شرکتها کلید لمسی و کنترلی ۲ تایی ۹۲۲ هزار تومان و کلید لمس//ی و کنترل//ی ۳ تایی ۶۱۳ ه//زار تومان قیمتگذاری شده است.

‹سخن‹آخر ‹

به گزارش «گس//ترش صنعت» به نظر میرس//د انتخاب نوع کلید و پریز در قیمت س//اختمان تاثیر بسزایی نداش//ته باش//د اما توجه به نوع و کیفیت این کاال عالوهبر برخورداری از عمر و دوام بیش//تر، از خطره//ای احتمالی جرق//ه زدن و برقگرفتگی جلوگی//ری میکند. ب//ا این ح//ال، رونق صنعت ساختمان ارتباط بسیاری با رونق و فعالیت صنایع مرتبط با ساختمان از جمله تولید کلید و پریز دارد.

امروز از صفر تا ۰۰۱ کلید و پریز در ایران تولید میشود و تولیدات نشانهای تجاری ایرانی پاسخگوی نیاز مردم است

حسین درودیان اکنون حدود ۰۲ تولیدکننده ایرانی در بازار کلید و پریز برق به صورت رسمی فعالیت میکنند و ۰۸ درصد از نیاز بازار ایران با تولیدات نشانهای تجاری داخلی و بقیه نیاز کشور از طریق واردات محصوالت چین، ترکیه، آلمان و فرانسه تامین میشود

مجید کریمی کلید و پریز از صنایع اشتغالزا در کشور به شمار میرود زیرا در هر یک از واحدهای تولیدی کلید و پریز دارای مجوز دستکم ۰۰۳ تا ۰۵۵ نفر نیروی کار فعالیت دارند که با توجه به وضعیت و شرایط بحرانی بیکاری در کشور دولت باید از چنین واحدهایی حمایت کند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.