تولید برق بادی

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

در ۰۲ آب//ان ۱۵۳۱ در مطبوعات دنیا اعالم ش//د از طریق بادهایی که بر فراز ۵ قاره دنیا میگذرد، میتوان ساالنه ۰۴۱ هزار میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کرد.

کانادا یکی از کش//ورهای صنعتی بزرگ جهان اس//ت که تصمیم دارد قسمتی از این نیروی عظیم را مورد بهرهبرداری قرار دهد.

تکنیس//ینها مرک//ز تحقیقات//ی در اتاقه//ا طرحی تهیه کردهان//د که ب//اد را مهار کرده و چ//ون آن را به اختیار خود گرفتند، برق بس//یار بس//یار ارزانقیمت تهی//ه و در اختیار عامه م//ردم بگذارد. اینها پیشبین//ی میکنند در منطقهای که در تمام طول س//ال باد میوزد دس//تگاههای غولآسای پ//رهدار بس//ازنند که پرهه//ای آنها یک مولد ب//رق را به کار اندازد.

تاسیس//ات و دستگاههای مورد نظر در ساعاتی که سرعت باد کمتر از ۶۱ کیلومتر در س//اعت است، باد تولید نمیکند. تکنیس//ینهای کانادایی ثابت کردهاند که برق بادی در تمام مواقع سال تهیه شده است.

آنها اطالعات مربوط به سرعت و نوع بادهای شمال کانادا را در طول سالهای گذشته به رایانه داده و جواب گرفتهاند که با دستگاه بادی میتوان تمام سال بال انقطاع برق تهیه کرد.

نیاز روزافزون به نیروی برق دانشمندان را وادار کرده که از منابع مختلف تولید برق نیرو تهیه کنند و یکی از این منابع که سرشار از نیرو میباشد باد است.

نیرویی که در باد موجود اس//ت به قدری اس//ت که حتی کش//ورهای صنعتی و پیش//رفته هم نمیتوانند از آن چشم بپوش//ند. به عالوه برق حاص//ل از نیروی ب//اد دارای مزیت بزرگی اس//ت و آن این اس//ت ک//ه محیط را آل//وده و هوا را فاسد نمیکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.