جامعه و معماری، نشریهای برای حل مشکل مسکن

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

فعالیتهای معماری و شهرس//ازی یکی از انواع فعالیتهای صنعتی بود که با محور قرار گرفتن کانونهای صنفی دنبال میش//د به همین دلیل انتش//ار نشریه در این حوزه با توجه به فعالیتهای اصناف شروع ش//د. نش//ریه «جامعه و معماری» فعالیت خود را تیر ۸۵۳۱ با عنوان اینکه ارگان س//ازمان ملی معماران و شهرس//ازان دانشجویان معماری اس//ت، شروع کرد. این س//ازمان به منظور انجام فعالیتهای اجتماعی اقدام به برگزاری س//مینارهایی در دانش//گاهها کرد. از جمله س//مینار «راهیابی برای حل مش//کل مس//کن» که با همکاری دانش//گاه فارابی از ۸ تا ۲۱ اردیبهش//ت این س//ال در س//الن اجتماعات دانشگاه فارابی خیابان وزرا برگزار ش//د. برای پوشش دادن چنین فعالیتهایی نشریه جامعه و معماری نیز در قطع نیمتای روزنامه منتشر شد. بیشتر مطالب مندرج در نش//ریه «جامعه و معماری» مطالب تحلیلی و تبیین طرحها و آییننامههای مختلف، از جمله مطالبی مثل بررس//ی «آییننامه لغو مالکیت اراضی موات ش//هری» طرح پیش//نهادی درباره ارائه خدمات مش//اوره، انرژی در خدمت توس//عه روس//تا و رفاه روستانشینان، طرح پیشنهادی س//ازمان ملی معماران و شهرسازان و دانشجویان معماری درباره تعاونیهای و ارائه خدمات مشاوره در این نشریه درج شده است.

این نش//ریه ب//ه تبیین اهداف س//ازمان ملی معماری و شهرس//ازی میپرداخ//ت. یکی از این اهداف کمک به نوس//ازی ملک در راس//تای تحقق خواس//تههای طبقههای کمدرآم//د و زحمتکش بود و به همین دلیل در رش//ته بیش//تر به موضوعهایی درباره حل مشکل مسکن نیز اش//اره میشد. در این نشریه آمده است: ما معتقدیم مسئله مسکن در شهرهای بزرگ و کوچک و در روستاها دارای کیفیت و کمیت متفاوت و گوناگون اس//ت. بنابراین، نمیتوان با یک ش//کل در تمام زمینهها و حل مسئله پرداخت. ما معتقدیم مسکن به عنوان یکی از اساسیترین مشکالت در سطح شهرهای بزرگ گریبانگیر مردم است و پاسخگویی ضربتی به این مصیبت تنها در این میدان قابل قبول است و نه در هیچ جای دیگر. کس//ی به عنوان مس//ئول نش//ریه معرفی نشد اما در میان اس//امی هیاتمدیره نظام معماری و شهرس//ازی اسامی مثل منوچهر مزینی، ای//رج طیبنیا، فاروق فرمانفرماییان و علیاکبر معینفر، وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.