آمار گیری از صنعت

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

در ۵۲ آبان س//ال ۷۴۳۱ تصمیم گرفته شد تا آخر برنامه چهارم و عمرانی کش//ور از تمام کاالهای تولیدی در مراحل مختلف آمارگیری به عمل آید. بهویژه آمار جامعی از تولیدات کشاورزی صنعتی و دامی تهیه شود.

همچنی//ن آمار جنگلها و مرات//ع آمار خدمات خصوصی حملونق//ل آمار ش//رکتهای انتفاع//ی و غیرانتفاعی و آمار نیروی انسانی و اشتغال تهیه شود.

با تهیه آمار دقیق تکالیف جاری هر دستگاهی روشن شده اعتبارات عمومی هر دس//تگاه نیز محاس//به شده و از سوی دولت تامین میشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.