شنبه

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

یکی از ضربالمثلهای معروف که پس از انقالب صنعتی فرانس//ه اس//تفاده ش//د ناظر بر این است که «موتورهای کوچک موتورهای بزرگ را روشن میکنند». دولت نیز قصد دارد با افزایش بودجههای عمرانی موتورهای کوچک این بخش را روشن کند.

«سختتر از همیشه» این توصیف زنگنه از روند مذاکره ایران در اوپک بود. وزیر نفت در حالی که عرق پیشانی خود را پاک میکرد به یکی از خبرنگاران در حاش//یه نشس//ت اوپک خبر داد که هنوز این دوره جلس//هها به پایان نرسیده است.

‌8‌صفحه‌ ‌قیمت:‌0001‌تومان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.