کاهش حتی یک بشکه نفت خط قرمز ایران است

بیژن‹زنگنه‹در‹حاشیه‹نشست‹اوپک:

Sanat Newspaper - - خبر -

ایران در آخرین دیدار رس//می اوپک حاضر نشد تولید نفت خود را کاهش دهد و اعام کرد، این اقدام خط قرمز ایران است.

ب//ه گزارش ایس//نا، بیژن زنگنه وزیر نفت در حاش//یه نشس//ت اوپک در گفتوگو با شبکه سیانبیسی امریکا اظهار کرد: کاهش تولید نفت و مشارکت در کاهش تولید جدید، خط قرمز ایران اس//ت. در ماههای گذش//ته ایران نفت بیش//تری تولید نکرده و وظیفه ایران نیست که این وضعیت را مدیریت کند.

وی در ادام//ه تصریح ک//رد: این وظیفه کش//ورهایی اس//ت که نفت بیش//تری تولید ک//رده و ب//ازار را با نفت بیشتر دچار فروپاش//ی کردند. ایران هیچ مسئولیتی در قبال این وضعی//ت ندارد. زنگنه تاکی//د کرد که کاهش ن//دادن تولید نفت، خط قرمز ایران اس//ت و ایران باید از هرگونه تصمیمی در کاهش تولید معاف شود. عربستان سعودی و روسیه تولید نفت خود را در تابستان به منظور جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمتها در آستانه وضع دوباره تحریمهای امریکا علیه ایران که در نوامبر به اجرا گذاشته شد، افزایش دادند.

اظه//ارات زنگن//ه در ش//رایطی مط//رح ش//د ک//ه تولیدکنندگان نفت اوپک پنجش//نبه در وین اتریش به منظور مذاکره درباره اس//تراتژی تولید خود در کشاکش افت شدید قیمتهای نفت دیدار کردند. تولیدکنندگان غیراوپک ش//امل روسیه قرار اس//ت جمعه به مذاکرات درب//اره کاهش تولی//د نفت یا حفظ س//طح تولید فعلی بپیوندند.

قیمت نفت پنجش//نبه پس از اینک//ه خالد الفالح وزیر انرژی عربستان سعودی، اظهار کرد، کاهش یک میلیون بش//که در روز ب//رای اوپ//ک و متحدانش کاف//ی خواهد ب//ود، حدود ۴درصد کاهش یاف//ت. بازارها کاهش تولید بیش//تری را پیشبینی میکردند اما روسیه اعام کرده مایل به کاهش تولید نیست.

‹مداخله‹امریکا‹در‹مسائل‹اوپک ‹

امری//کا درباره هرگون//ه کاهش تولیدی که از س//وی اعضای اوپک موافقت ش//ود نگران ب//وده و از این واهمه دارد که این اقدام به هم//راه تحریمها علیه ایران، عرضه را محدود ک//رده و باعث افزایش قیمتهای جهانی نفت و آس//یب دیدن مصرفکنندگان امریکایی شود. دونالد ترامپ رئیسجمهوری امریکا با نشان دادن نگرانی شدید خ//ود برایان هوک نماینده امور ای//ران در وزارت خارجه امریکا را چهارش//نبه برای گفتوگو با خالد الفالح به وین فرس//تاد. ای//ران از حضور هوک در وین خش//نود نبود و زنگنه دراینباره واکنش نش//ان داد. وی گفت: اگر برایان هوک برای درخواس//ت عضویت امریکا در اوپک به وین آمده اس//ت و این دلیل دیدار وی با اعضای اوپک اس//ت، درخواستش باید بررسی شود اما اگر اینطور نیست، یک رویکرد غیرحرفهای و مداخلهجویانه داشته است. اوپک یک سازمان مستقل است و بخشی از وزارت انرژی امریکا نیست که از واشینگتن دستور بگیرد.

وزیر نفت پس از دیدار رسمی اعضای اوپک در مقر این گروه در وین گفت: وزیران اوپک برای رس//یدن به توافق قطعی درباره کاهش تولید الزم اس//ت به مذاکرات خود برای یک روز دیگر ادامه دهند.

پ//س از دیدار چندس//اعته اوپک ک//ه بینتیجه پایان یافت، زنگنه گفت: «ما مشورت بیشتری خواهیم کرد». ایران خواس//تار معافیت از کاهش تولید نفت شده و وزیر نفت کشورمان اعام کرده که تهران در شرایطی که مورد تحریمهای امریکا قرار دارد، در هیچگونه کاهش تولیدی مشارکت نخواهد کرد.

همچنین بر اس//اس گزارش رویترز، نرخ نفت در زمان خروج بینتیجه وزیران اوپک از دیدار رس//می به زیر ۰۶ دالر در هر بشکه سقوط کرد.

‹معافیت‹از‹کاهش‹تولید‹اوپک ‹

وزیر نفت پس از اینکه برای شرکت در نشست رسمی اوپک وارد وین ش//د، اعام کرد ایران خواستار معافیت از هرگونه توافق کاهش تولید اوپک خواهد بود.

بی//ژن زنگن//ه اظه//ار ک//رد: ای//ران بای//د از هرگونه تصمیمگیری درباره سطح تولید معاف شود.

وی در ادامه افزود: در ش//رایطی ک//ه امریکا تحریمها علی//ه ف//روش نفت ای//ران را اعم//ال کرده اس//ت، ما در هیچگونه توافقی در زمینه تولید شرکت نخواهیم کرد.

وزیر نفت درباره س//طح تولید ای//ران اطاعاتی نداد و گفت: افش//ای چنین اطاعات//ی اهرمی را برای امریکا به منظور تشدید تحریمها فراهم خواهد کرد.

بر اس//اس نظرس//نجی «اساند پی گلوبال پاتس»، ای//ران در نوامبر ۸۹.۲ میلیون بش//که در روز نفت تولید کرده اس//ت. اوپک در نشستی رس//می قرار است درباره سیاس//ت تولید خود در س//ال آینده می//ادی تصمیم بگیرد. روس//یه و ۹ تولیدکننده دیگ//ری که اوپک را در تواف//ق کاه//ش تولید همراه//ی میکنن//د بهتازگی به مذاکرات پیوستهاند.

محم//د بن حمد الرومهی وزیر انرژی عمان اظهار کرد: کارگروه نظارتی مش//ترک وزیران اوپ//ک و غیراوپک به ریاست مشترک عربستان سعودی و روسیه دیدار کرده و کاهش حداقل یک میلیون بش//که در روز تولید نفت را پیشنهاد کردند.

با این حال زنگنه کار این کارگروه را رد کرد و گفت: این کارگروه از وظیفه خ//ود برای کنترل وضعیت بازار فراتر رفته اس//ت. خالد الفالح وزیر انرژی عربستان سعودی با برایان هوک مس//ئول گروه اقدام ایران در وزارت خارجه امری//کا در وی//ن دیدار کرده ب//ود اما دوط//رف موضوع گفتوگوی خود را فاش نکردند.

تحلیلگران دراینباره معتقدن//د این گفتوگو درباره برنامه امریکا برای چگونگی اعمال تحریم علیه نفت ایران و تنظیم تولید عربستان بر اساس کاهش حجم صادرات ایران بوده است.

وزی//ر نفت از این دیدار انتقاد ک//رد و گفت: این دیدار نش//ان میدهد امریکا از اوپک به عنوان یک ابزار سیاسی اس//تفاده میکند. اگر هوک میخواهد ایران را زیر فشار قرار دهد، یک شیوه غیرحرفهای است.

ایران باید از هرگونه تصمیمگیری درباره سطح تولید معاف شود. در شرایطی که امریکا تحریمها علیه فروش نفت ایران را اعمال کرده است، ما در هیچگونه توافقی در زمینه تولید شرکت نخواهیم کرد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.