دنیا نیازمند افرادی باهوشتر

Sanat Newspaper - - قطعه -

پرس//ش مهم//ی ک//ه در مدیری//ت درب//اره آن بس//یار پرسیده میش//ود این است که آی//ا میتوان رهب//ری را درس داد، آموخت یا گس//ترش داد؟ البته پاسخ این پرسش مشروط بر این است که متمرکز بر کدام گروه باش//یم. اگر به 0۱ یا 20 سال گذش//ته نگاهی بیندازیم میبینی//م که مفه//وم رهبری اساس//ا دوالیه داش//ت. آیا رهبر پایبند به اخالق است؟ و آی//ا رهبر مهارتهای ارتباطی جذابی دارد تا بتواند افراد را مج//اب کند به حرف او گوش دهن//د و از او پیروی کنند؟ توانای//ی ما در تدریس مهارتهای ارتباطی، بس//یار خوب است. اما در زمینه آموزش اصول اخالقی ما توانایی خاصی نداریم.

اص//ول اخالق//ی برای رس//یدن ب//ه موفقیت و داش//تن س//ازمانهای موفق بس//یار مهم اس//ت، اما س//ازمانها و دانش//کدههای مدیریت بهجای تربیت رهبران اخالقمدار بهدنب//ال انتخ//اب اف//رادی هس//تند که به خ//ودی خود اخالقمدار هس//تند و آنهایی که نیس//تند حذف میشوند. نقل قولی دوستداشتنی از وارنبافت وجود دارد که درباره ویژگیهایی اس//ت که شرکت او، برکش//ایر هاثوی، هنگام اس//تخدام نیروهایش بهدنبال آنها اس//ت، آنها به ۳ ویژگی توجه میکنند: امانت و درس//تی، هوش و انرژی و اگر شما ف//ردی را اس//تخدام کنید که ویژگی نخس//ت را ندارد اما دارای دو ویژگی بعدی اس//ت بهاحتمال زیاد سازمان خود را ناب//ود میکنید. ی//ا همانطور که آقای باف//ت با ادبیات خودش بیان کرده اگر ش//ما کس//ی را که پایبند به اخالق نیست، استخدام کنید یعنی اینکه امیدوار هستید او تنبل و احمق باشد.

بهتدریج تاکید س//ازمانها و موسس//ههای آموزش//ی بر پایبندی به اخالقیات بیش//تر خواهد شد. این کار از طریق مطالعات موردی، بحث کالس//ی یا حتی از طریق سوگند که در برخی سازمانها رایج است، انجام میشود. اخالقیات و ارزشها یکسان نیستند.

اخالقی//ات با پذیرش س//ر و کار دارد. یعنی قبول کنیم آنچه دیگران تصمیم گرفتهاند، درست است. ارزشها یعنی درک اینکه اه//داف و دیدگاههای بلندم//دت افراد درباره نیازهای جهان چه هس//تند و اینکه این اهداف و دیدگاهها چگونه در سازمانها پیادهسازی شوند.

ارزشها همچنین به درکی عمیق از روش یک س//ازمان در تحق//ق نیازهای جامعه اش//اره دارند و از رهبران بهطور روزافزون در س//ازمانها خواس//ته میش//ود که ارزشهای ش//خصی و مهم خود و نیازهای اساسی سازمانها را بیان کنن//د و این آن چیزی اس//ت که بهطورقطع، س//ازمانها میتوانن//د به مدی//ران جوان خود بیاموزن//د. اگر بخواهیم بهطور مختصر به دوجنبه دیگر از رهبری اشاره کنیم.

نخس//تین موضوع نیاز روزافزون به توسعه رهبران است، نه الزاما آموزش رهبران، بلکه س//اختن رهبران. شخصی با هوشهیجانی باال، توانایی گ//وش دادن، توانایی همدردی ک//ردن انعطافپذیری و توانای//ی رویارویی با موقعیتهای چالشبرانگیز، ش//خصی کامل و تمام عیار است. بخشی از نی//از به وجود چنین رهبرانی بهدلیل پویایی کس//ب و کار و رهبری و بخش//ی از آن بهدلیل نیاز س//ازمانها به وجود چنین رهبرهایی است.

نکته آخر این است که رهبری باید به دودلیل در سازمان توزیع شود. نخست اینکه هر رهبری را که در آینده ببینید هرقدر هم که عالی باش//د، نمیتوان//د تمام نیازمندیهای ی//ک س//ازمان را برطرف کند و برای غلبه بر این مش//کل باید در آینده مس//ئولیتهای رهبری را در سازمان توزیع کرد. س//ازمانهای عالی که بهدنبال رهبری موثر هستند، س//عی کردهاند رهبری را به 2 یا ۳ سطح پایینتر از سطح عالی تعمیم دهند. یکی از راههایی که میتوان ویژگیهای رهبری را بهوجود آورد و نتیجه آن را نیز در عمل دید، این است که دانشجویان و نیز استادان دانشگاهی را به مناطقی با امکانات پایین ببریم.

موقعیته//ای کارآفرینی بس//یار پر اس//ترس و مناطق محروم اس//ت که میتواند انسان را به چالش بکشد. به آنها این فرصت را بدهیم که رهبر باشند. تصمیمهای سازمانی بگیرند و پیامدهای آن را ببینند.

ای//ن برنام//ه نه تنها باعث میش//ود که مدی//ران جوان بهت//ر درک کنن//د که چگونه حس//ابداری را ب//ه بازاریابی ارتباط دارد و امور مالی به اس//تراتژی، بلکه حتی نوعی از انعطافپذیری را بهوجود میآورد که معنی ش//فافتری از اهداف اجتماعی را در دانش//جویان ایجاد میکند. و زمانی که آنها ب//ر میگردند، میتوان بهروش//نی این تغییرات را در آنها دید. اینکه در یک اتاق بنش//ینیم و درباره ساختن ویژگیه//ای رهبری بحث کنیم، کار راحتی اس//ت اما این امکان ه//م وجود داردکه افراد را به س//مت تجارت دارای چارچوب، با امکانات کم و استرس باال ببریم تا تواناییهای رهبری آنها ساخته شود.

در پای//ان باید بگویم که دنیا به آدمهای باهوشتری نیاز دارد نه آدمهای کمتر، دنیا نیاز به مدیرانی دارد که جرات ایجاد تغییر را داشته باشند.

دنی//ا به رهبرانی با اصول و نوآور نیاز دارد تا س//ازمانها نقش اصول برای رسیدن به موفقیت را بیشتر درک کنند. همچنین دنیا به سازمانهایی نیاز دارد که خودشان نوآورتر باشند و براساس حقایق و اطالعات تصمیم بگیریند.

حامد هدائی اقتصاددان رفتاری

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.