رینگهای فوالدی جای آلومینیومیها را تنگ کردند

گف‹توگوی‹«گسترش‹صنعت»‹با‹سازندگان‹رینگ‹آلومینیومی

Sanat Newspaper - - قطعه -

ویژگ//ی علم و فناوری حرکت اس//ت. این حرکت در دورهای ک//ه به عصر فناوری نامگذاری ش//ده با شتاب بسیاری همراه است تا به سلیقههای گوناگون بیش از 7 میلیارد جمعیت جهان پاس//خ داده شود. برای هر فردی خواستهها و نیازها متفاوت میشود. صنعتگران جهان این امر مهم را بهطور کامل درک کردهان//د، از اینرو برای داش//تن بازار و توس//عه آن نخس//تین مولفه را تامین رضایت مش//تریان درنظر گرفتهاند.

خودروس//ازان با تن//وع در آپش//نهای یک مدل خودرو، س//عی در پاسخگویی به نیاز تمام مشتریان در هر سطح و طبقهای دارند. ظاهر و زیبایی بصری هر محص//ول تولیدی، در جلب نظر مش//تری تاثیر زی//ادی دارد و ای//ن موضوع در بین قش//ر جوان از اهمی//ت بیش//تری برخ//وردار اس//ت. خودروه//ای رنگارنگ با ظاهری متنوع، رقابت را برای صنعتگران کوچک س//ختتر میکند. از اینرو، هوش//مندی و خالقیت تنها ضامن ادامه حیات آنها در آینده است.

همانگونه که ویژگیهای کفش برای انسان دارای اهمیت است، رینگ و تایر نیز برای خودروها قطعات مهمی بهش//مار میروند. سالهای سال خودروها با رینگهای فوالدی س//اخته میش//دند ک//ه با یک قالپ//اق و تایر، چ//رخ خودرو را تش//کیل میدادند، اما با پیش//رفت فن//اوری در این ح//وزه، رینگهای آلومینیوم//ی جایگزین انواع فوالدی آنها ش//دند که ب//ه لحاظ زیبایی و ظاهر ش//کیلتر از انواع فوالدی هستند.

‹مدیریت‹مالی‹و‹کاهش‹تیراژ ‹

محمدحسین مربی، مدیرعامل یکی از شرکتهای تولیدکنن//ده رین//گ در کش//ور در زمین//ه تولی//د رینگهای آلومینیومی به «گسترشصنعت» گفت: تولید خ//ودرو به همراه قطع//ات آن حلقههای یک زنجیره و به یکدیگر وابس//ته هس//تند. با این حال، چندی است که این زنجیره دچار مشکالت اساسی ش//ده و افزایش ن//رخ ارز و مواد اولی//ه در چند ماه گذشته، قیمت تمام ش//ده محصوالت را تحتتاثیر قرار داده است.

وی افزود: ش//واهد نشان از فعالیت دالالن در بازار خ//ودرو دارد که بهنوعی این بازار را از کنترل خارج کرده اس//ت. مش//کالت مربوط به موضوع نقدینگ//ی نی//ز ادام//ه حی//ات واحدهای تولید را بهش//دت تهدید میکن//د زیرا از یک سو خودروسازان نمیتوانند مطالبات قطعهس//ازان را بپردازند و از س//وی دیگر، افزایش قیمت م//واد اولیه و ارز به کمبود منابع مال//ی در واحده//ای صنعتی دامن زده است.

او ادام//ه داد: فرام//وش نکنیم ظرفیت تولید خودرو در کشور بیش از سطح فعلی بوده و بهنوعی رانت موجود، این صنعت را با چالش روبهرو کرده است.

وی با بیان اینکه صنعتگر در این شرایط ناگزی//ر به تعدی//ل نیرو اس//ت، گفت: ما 042نفر از نیروهای خود را تعدیل کردیم از اینرو در حال حاضر نس//بت به س//ال گذشته فقط با 02درصد از نیروها فعالیت خود را ادامه میدهیم. این در حالی است که تمام امکانات در کارخانه بدون استفاده خاک میخورد. در این وضعیت، خودروس//از قادر به پرداخ//ت مطالبات و مدیریت مالی خود نیس//ت و تیراژ تولید بهشدت کاهش یافته است.

‹بدعهدی‹تولیدکنندگان‹مواد‹اولیه ‹

مربی با بیان اینکه نیاز ساالنه کشور به آلومینیوم بین 0۶۳ تا 004هزار تن است، گفت: پتروشیمیها به تعهدات خود در عرضه آلومینیوم به بورس عمل نمیکنند و بهطور قط//ره چکانی آلومینیوم به بازار عرضه میش//ود. حتی اگر ۵هزار تن آلومینیوم وارد بازار ش//ود، تاثیرگذار است و باعث میشود قیمتها متعادل شده و مشکالت کمتر شود.

او ادامه داد: درحالحاضر قیمت آلومینیوم در بازار جهانی (المی لندن) رون//د نزولی دارد با این وجود قیمت آن در کش//ور ما همچنان باال است؛ بنابراین صنعتگ//ر بهدلیل عرضه قطره چکانی ناگزیر اس//ت بی//ن 20 تا ۵2درصد از آلومینیوم مورد نیاز خود را باالتر از قیمت واقعی خریداری کند.

این صنعتگر با اشاره به افزایش ظرفیت تولید خود گفت: س//ال گذش//ته در حال افزایش ظرفیتهای تولید خود بودیم که با شرایط فعلی روند آن متوقف ش//د. اگر زمینهه//ای الزم فراهم ش//ود، میتوانیم ساالنه بیش از 0۱هزار تن رینگ آلومینیومی تولید و به این ترتیب در کنار سایر فعاالن این حوزه تمام نیاز کشور را از داخل تامین کنیم.

وی تصری//ح کرد: بهدلیل افت تیراژ تولید خودرو، کاهش تولی//د رینگ در واحده//ای صنعتی، امری طبیعی اس//ت. البته بخش//ی از رینگهای تولیدی برای عرضه به بازار لوازم یدکی است.

این روزه//ا خودروهای نو ب//ا رینگهای فوالدی تولید میش//ود و گویا رین//گ آلومینیومی بهنوعی یک آپش//ن برای خودروهای ایرانی بهشمار میرود. از اینرو، این امر در کنار کاهش تیراژ تولید خودرو منجر به افت تولید رینگهای آلومینیومی در کشور شده است.

‹تولید‹یک‹دهم‹ظرفیت‹اسمی ‹

مربی در پاسخ به این پرسش که چگونه صنعتگر با این زیان در حال فعالیت است، گفت: تولیدکننده ناگزی//ر از تولید اس//ت. بهعنوان نمون//ه، این برند با س//رمایه ش//خصی در منطقهای محروم در یکی از اس//تانها خط تولید رین//گ آلومینیومی راهاندازی کرده و منجر به ایجاد ش//غل در این منطقه محروم ش//ده اس//ت و تمام تالش خود را ب//ه کار گرفته تا کارخان//ه فعال باق//ی بماند، اما اگ//ر روند به همین ش//کل ادامه پی//دا کن//د، ناچار به تعدیل حدود 00۱ از نیروهای خود در این واحد تولیدی هستیم.

این فع//ال حوزه قطعهس//ازی با اش//اره به ظرفی//ت تولید س//االنه ای//ن واح//د تولی//د رین//گ گفت: ماش//ینآالت بخش تولید خوابیده و ب//ه جای 0۱هزار ت//ن با کمترین درصد در حال فعالیت هستیم.

مربی در پاس//خ به این پرس//ش که چ//را با صادرات ای//ن خأل را پر نمیکنند، اظهارکرد: با افزایش نرخ ارز و مواد اولیه، تولیدکننده ناگزیر به افزایش س//رمایه در گردش خود اس//ت. البته این امر را بدون کمک وامهای بانکی که سود باالیی دارند انجام دادیم،(س//ود تسهیالت بانکی در کشورهای خارجی 2درصد است در حالی که صنعتگر ایرانی با سود بانکی ۵2درصد باید رقابت کند) اما بهدلیل کمبود مواد اولیه نمیتوان وارد بازارهای صادراتی شد زیرا تضمینی برای تحویل به موقع محصول وجود ندارد.

مربی با بیان اینکه به لحاظ دانش فنی و تجهیزات سختافزاری این واحد صنعتی روزآمد است، گفت: دان//ش فنی ما از بهترین س//ازندگان اروپا هم باالتر اس//ت زی//را تلفیق//ی از بهترینهای جهان اس//ت. همچنی//ن ب//ه لح//اظ س//ختافزاری، در این واحد تولیدی نوسازیهایی انجام شده بهطوری که پیش از عی//د79 با حضور مع//اون اول رئیسجمهوری از ماش//ینآالت و خط//وط جدید این واح//د تولیدی بهرهبرداری شد.

‹رین ‹گهای‹وارداتی ‹

س//یدناصر قریش//ی از دیگر فعاالن ح//وزه تولید رینگهای آلومینیومی اس//ت. وی با اشاره به اینکه مش//کالت کنونی برای تمام صنایع یکی اس//ت به «گس//ترشصنعت» گف//ت: یک تولیدکنن//ده برای اینکه ادامه حیات داش//ته باش//د نیاز به مواد اولیه، تجهیزات ...و دارد و در حال حاضر متاسفانه بهدلیل باال رفت//ن نرخ مواد اولیه قیمت تمام ش//ده هم به همان نسبت افزایش یافته است.

وی افزود: با این وضعیت، در عمل تولید در واحد صنعتی ما متوقف شده زیرا مشتریان ما(شرکتهای خودروسازی) با گران شدن آلومینیوم، آن را از سبد مصرف خ//ود حذف کردند. از ای//نرو، کارخانههای رینگس//ازی ک//ه در زمین//ه تولی//د رینگه//ای آلومینیومی فعالیت دارند، در شرف تعطیلی بوده و بازار این قطعه بهطور تقریبی صفر است.

این فعال صنعت قطعه با اشاره به قیمت خودروها اظهارک//رد: منتظ//ر هس//تیم قیمت جدی//د برای خودروها اعالم شود، اگر افزایش قیمت مصوب شود ممکن است خودروساز رینگ آلومینیومی را دوباره در س//بد محصوالتش قرار دهد. پیشتر بسیاری از مدلهای خودرو بهس//وی استفاده از این نوع رینگ رفته بودند اما در ش//رایط فعلی بهدلیل مسائل مالی اس//تفاده از رینگ آلومینیومی در خط تولید خودرو حذف شده است.

او در پاس//خ ب//ه پرسش//ی مبنی ب//ر اینکه حتی برای مدلهایی مانند س//راتو و پژو 2008 از رینگ فوالدی اس//تفاده میش//ود، افزود: این خودروها از رینگه//ای آلومینیومی وارداتی اس//تفاده میکنند که خودروس//ازان پیش از تحری//م خریداری و وارد کردهان//د. از ای//نرو هنوز موجودی انب//ار دارند و از تولیدکننده داخلی این قطعه را خریداری نمیکنند. پیشتر ب//رای مدلهایی مانند س//مند، پژو پارس، دانگفن//گ، کوییک، برلیانس، پراید، آریو ...و رینگ آلومینیومی از داخل خریداری میش//د ک//ه اکنون با رینگهای فوالدی جایگزین شده است.

‹صادرات‹ب ‹هش/رط‹تامی/ن‹مواد‹ ‹ اولیه

قریش//ی با اش//اره به ظرفیت این واحد صنعت//ی گفت: ظرفیت واح//د تولیدی ما تولید س//االنه 00۵هزار رینگ اس//ت که در ۵ ماه نخس//ت امس//ال در ای//ن واحد فقط0۵هزار رینگ تولید شده است.

وی با اش//اره به گرانی ب//ازار مواد اولیه ادامه داد: عرضه قطره چکانی آلومینیوم به بازار سبب شده نرخ محصول آلومینیومی که ابتدای س//ال کیلویی 0۱ه//زار تومان خریداری میش//د، ب//ه بی//ش از ۵۳هزار تومان برسد.

این فع//ال حوزه رینگ آلومینیومی در پاس//خ به این پرس//ش که اگر مواد اولیه مورد نیاز تامین شود با توجه به نبود بازار تقاضا، چه فایدهای دارد، گفت: معضل امروز قطعهسازان این است که باید مواد اولیه مورد نیاز خ//ود را بهطور نقدی خری//داری کنند و در مقابل بهط//ور اعتباری بین ۳ تا ۶ ماهه و گاهی بیش//تر به خودروساز بفروش//ند. البته اگر در بحث تامی//ن مواد اولیه مورد نیاز اطمینان وجود داش//ته باش//د بازارهایی داریم که میتوانیم در آنها فعالیت داش//ته باش//یم. بهعنوان نمونه، در ح//ال مذاکره با بخ//ش صادرات گروه صنعتی ایرانخودرو هس//تیم و عالوه بر آن، تقاضایی هم از س//وی یک ش//رکت ترکیهای داریم. همچنین در حال مذاکره با 2شرکت ایتالیایی هس//تیم تا بتوانیم در بازارهای بینالمللی فعالیت داش//ته باشیم. در نتیجه این امکان برای ما وج//ود دارد که به بازارهای دیگر محصوالت خود را صادر کنیم، اما وقتی نس//بت به تامی//ن مواد اولیه مورد نیاز اطمینانی وجود نداش//ته باش//د، طبیعی است که بهطور جدی، این مسئله دنبال نمیشود.

او خاطرنش//ان کرد: پس از بستن قرارداد، تامین و تحوی//ل ب//ه موقع محصول از اهمی//ت زیادی نزد مش//تریان خارجی برخوردار است که اگر نتوانیم به موقع محصوالت را تامین کنیم، جریمههای سختی متوجه شرکت میشود.

قریش//ی ب//ا بی//ان رقابت//ی ب//ودن رینگه//ای آلومینیومی داخلی گفت: به لحاظ کیفیت با بهترین و معتبرینتری//ن محصوالت رینگهای آلومینیومی جه//ان میتوانیم رقابت کنیم. آزمونهای گوناگونی که روی این نوع رینگهای ایرانی انجام ش//ده خود اثباتکننده این امر است.

وی با اشاره به نرخ ارز و قیمت تمام شده محصول در زمینه صادرات اظهارکرد: اگر قیمت تمام ش//ده تولید در داخل افزایش یافته با گران ش//دن ارز این دو موضوع یکدیگر را پوش//ش میدهن//د. از اینرو، میتوانیم با همتایان خود در س//طح بینالملل وارد رقابت شویم.

‹زنجیره‹معیوب ‹

قریشی با بیان اینکه تجهیزات این شرکت نیاز به بازس//ازی و بهس//ازی ندارند، گفت: این برند ۵سال است که فعالیت خود را در تولید رینگ آلومینیومی آغاز کرده و ماش//ینآالت مورد استفاده آن هنوز به مرحله استهالک نرسیده است. وی ادام//ه داد: در بحث دان//ش فنی تولید رینگ در س//طح جهانی تغیی//رات زیادی نداش//ته اس//ت و ش//اید تنه//ا در ترکیب مواد اولیه تحوالتی رخ داده باشد.

قریش//ی در پای//ان یادآور ش//د: مش//کالت تنه//ا ب//ه ی//ک موضوع خت//م نمیش//ود، مس//ئله صنعت کش//ور کالن بوده و در واقع مربوط ب//ه یک زنجی//ره معیوب اس//ت. به ه//ر روی، امیدواری//م تغییراتی در سیاستهای کالن کش//ور بهوجود آید که تولیدکنندگان بتوانند بدون دغدغ//ه به فعالیت خود ادامه دهند و متول//ی صنعت با برنامهریزیهای درست زمینه کار با فراغبال را برای صنعتگ//ران فراهم کنند. اگر چنین شرایطی فراهم ش//ود بهطور قطع، س//ود آن نصیب جامع//ه و اقتصاد کشور خواهد شد.

تولید خودرو به همراه قطعات آن یک زنجیره بوده که بهیکدیگر وابسته هستند. اما چندی است که این زنجیره دچار مشکالت اساسی شده و افزایش قیمت ارز و مواد اولیه در چند ماه گذشته قیمت تمام شده محصوالت را تحتتاثیر قرار داده است

محمدحسین مربی با افزایش نرخ ارز و مواد اولیه تولیدکننده ناگزیر به افزایش سرمایه در گردش بوده که این موضوع با سود بانکی باال دشوار است. اما بهطور قطع، بهدلیل کمبود مواد اولیه نمیتوان وارد بازارهای صادراتی شد زیرا تضمینی برای تحویل به موقع محصول وجود ندارد

سیدناصر قریشی مشکالت صنعت کشور در سطح کالن بوده و در واقع مربوط به وجود یک زنجیره معیوب است و باید با تغییراتی در سیاستهای کالن کشور، تولیدکنندگان بتوانند بدون دغدغه به فعالیت خود ادامه دهند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.