فروش فوری تعدادی از محصوالت ایرانخودرو

Sanat Newspaper - - خودرو -

ش//رکت ایرانخودرو تعدادی از محص//والت خود را از امروز شنبه ۷۱آذر به صورت تحویل فوری ۵۱روزه عرضه میکند

ب//ه گ//زارش ایکوپرس، محص//والت تندر پی//کاپ با قیمت ۷۷میلیون تومان، وانت آریس//ان ۶۳میلی//ون تومان، اس ۰۳ صندوقدار اتومات ۱۴۱میلیون تومان و پارس اتومات ۳۸میلیون تومان در این طرح به فروش میرسند. خودروهای عنوان شده در این طرح تعهد معوق یا تامین نشده ندارند، جزئیات شرایط فروش متعاقبا از طریق س//ایت فروش ایرانخودرو به نش//انی esale.ikco.ir یا نمایندگیهای مجاز سراسر کشور به اطالع مشتریان میرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.