سبقت استرالیا از قطر در صادرات گاز طبیعی

Sanat Newspaper - - نفت و نیرو -

همزمان با برگزاری نشست کشورهای تولیدکننده نفت اوپک در وین اعام شد اس//ترالیا با پشتسرگذاشتن قطر توانست نام خود را ب//ه عنوان نخس//تین صادرکننده گاز طبیع//ی مایع در جه//ان ثبت کند که این امر به منزله ایجاد رقیب جدیدی برای صادرکنندگان جهانی گاز الانجی ارزیابی شده است. اداره آمار استرالیا گزارشی منتشر کرد که بر اساس آن، این کشور در ماه نوامبر(آب//ان ‪۵۵.۶ ۷۹)‬ میلیون ت//ن گاز الانجی صادر کرد که از ۷۲.۶ میلی//ون تن صادرات قطر در همین ماه بیش//تر اس//ت. بر مبنای گزارش ش//رکت انگلیسی بیپی، قطر در سال گذشته میادی باز هم توانس//ت با ص//ادرات ۴.۳۰۱ میلیارد مترمکعب گاز الانجی نام خود را به عنوان نخس//تین صادرکننده این گاز در جهان ثب//ت کند. گاز مایع طبیعی س//ومین صادرات اصلی استرالیا به جهان است و زغالسنگ و آهن خام در رتبههای اول و دوم صادرات این کش//ور قرار دارد. ارزش صادرات هر ۳ کاالی اس//ترالیایی در ۲۱ ماه منتهی به اکتبر ۸۱۰۲( مهر۷۹) ۳.۹۱۱ میلیارد دالر امریکا برآورد شده است. زغالسنگ ارزشمندترین کاالی صادراتی استرالیا با ۷.۶۴ میلیارد دالر، سنگآهن با ۵.۴۴ میلی//ارد دالر و گاز مایع طبیعی با رقم ۸۲ میلیارد دالر در ۲۱ ماه مورد محاس//به بوده اس//ت. به گزارش ایرنا، مت کانوا، وزیر منابع اس//ترالیا به رسانههای آن کش//ور گفته که تمرکز دولت اسکات موریسون درحالحاضر افزایش صادرات زغالسنگ است و س//رمایهگذاریهای خارجی در این زمینه در کش//ور تسهیل میش//ود. او گفت: صادرات این ۳ کاال برای اس//ترالیا سودآوری بس//یاری داش//ته و ای//ن روند نیز ادام//ه خواهد یاف//ت. چین، کرهجنوبی، ژاپن، س//نگاپور، انگلیس، نیوزلند و تایلند مهمترین واردکنن//دگان ۳ کاالی صادراتی اس//ترالیا هس//تند. مدیرعامل شرکت نفت قطر پیشتر اعام کرده بود که این کشور به عنوان بزرگتری//ن صادرکننده گاز طبیعی مای//ع در جهان، قصد دارد تولید خود را تا سال ۴۲۰۲(۳۰۴۱خورشیدی) حدود۰۳ درصد و تولید س//االنه خ//ود را نیز به ۰۰۱ میلیون ت//ن افزایش دهد. اکنون اس//ترالیا با افزایش تولی//د گاز الانجی، به عنوان رقیب اصلی قطر در این زمینه و همچنین یکی از رقیبان اصلی تولید و صادرکنندگان این گاز در جهان تبدیل ش//ده است. بر اساس گزارشهای رس//انهای، ۶۱ کشور دارای بزرگترین ذخایر گازی در جهان هس//تند که در ای//ن بین، اس//ترالیا در رتبه دوازدهم قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.