رولت روسی آخرین بازی امریکا در اوپک

«گسترش صنعت» از پیچیدهترین شرایط ایران در آخرین نشست اوپک گزارش میدهد

Sanat Newspaper - - نفت و نیرو -

«سختتر از همیش//ه» این توصیف زنگنه از روند مذاکره ایران در اوپک بود. وزیر نفت در حالی که عرق پیشانی خود را پاک میکرد به یکی از خبرنگاران در حاش//یه نشس//ت اوپک خبر داد که هن//وز این دوره جلسهها به پایان نرسیده است. بر اساس ویدئویی که روز گذشته از وزیر نفت ایران در جلسه اوپک منتشر ش//د، میتوان بهراحتی فضای نفسگیر این نشست را تصور کرد. یک س//و فشارهای سیاسی و تنشهای دول//ت امریکا اوپک را نش//انه گرفته و از س//وی دیگر، تحریمهای امریکا علیه ای//ران، کش//ور را در وضعیت//ی بحرانی ق//رار داده اس//ت. زنگنه نی//ز، بهعنوان نماین//ده ای//ران در اوپک، بای//د بتواند بهتری//ن تصمیم را درب//اره تولید نفت و قیمت آن گرفته و ش//رایط را طوری پی//ش برد که موافقت اعضای اوپک نیز حاصل شود. از طرفی، او در تاش است که س//ایر اعضا را متقاعد کند تا شرایط ویژه ایران را در نظر گرفته و تصمیمها را بر اس//اس آن بگیرند. حضور نماینده امریکا در وین و گفتوگوی او با اعضای اوپک در حاشیه نشست نیز تاکیدی بر دخالتهای امری//کا و افزایش تنش در این مذاکرات است.

البی ب/رای حذف ای/ران از ‹ مذاکرات

امریکا نگرانی بس//یاری درباره تایید هرگونه کاهش تولید از س//وی اعضای اوپک داشته و در تاش است که بتواند تولید جهانی را افزای//ش ده//د تا ب//ا تحریمها علیه ای//ران، عرضه محدود نش//ود. به نظر میرسد امریکا میخواهد مانع آن ش//ود که جای خالی ایران در بازار نفت جهانی به چشم آید. بر این اساس، دونالد ترامپ با نشان دادن نگرانی شدید خود برایان هوک، نماینده امور ایران در وزارت خارجه امریکا را روز چهارشنبه برای گفتوگو با خالد الفالح به وین فرس//تاد. آنطور که محمدعلی خطیبی به «گس//ترش صنع//ت» گفت، این حضور و اعمالنظرهای پیدرپی دونالد ترامپ، نشان از دیکته دستورهای سیاسی از بیرون به اوپک است.

متاس//فانه ش//واهد حاکی از احتم//ال تاثیرپذیری تصمیمه//ای اوپ//ک از فش//ارهای بیرونی اس//ت. به گفت//ه خطیب//ی، اعضای اوپک باید ت//اش کنند که تصمیمهایشان بر پایه بررسیهای کارشناسانه باشد، نه تنشهای سیاس//ی. هرچند تاکنون اوپک مقاومت کرده ام//ا باید پذیرفت ک//ه این دس//تورالعملهای بیرونی از س//وی امریکا، تاثیر منفی بر اعضا داشته و ممکن است نشانهای از بهنتیجه رسیدن کارشکنیها باشد.

تالش برای منع کاهش تولید ایران ‹

در ای//ن میان، نماینده پیش//ین ایران در اوپ//ک بر نق//ش پررنگ کش//ور در اوپ//ک تاکید کرد و گف//ت که یک رأی ایران میتوان//د تصمیمها را تغییر دهد. برای هر تصمیمی باید اعضای اوپک به اجماع برس//ند، در نتیجه به رای موافق ای//ران نیاز دارند. بنابراین، اگر تصمیمی بر خاف منافع ملی کشور گرفته شود، ایران میتواند مخالفت کند.

ای//ن کارش//ناس ان//رژی همچنین با اش//اره به تحریمهای امریکا علیه ایران گفت که وضعیت کنونی کش//ور عادی نیس//ت و نباید تولید نفت ایران کاهش داشته باشد چراکه پیش از این تحریمها خ//ود عاملی ب//رای کاه//ش تولید نفت ایران بوده است.

در ای//ن باره، بیژن زنگنه در حاش//یه نشس//ت اوپک در گفتوگویی با شبکه سیانبیسی امریکا نیز گفت که کاهش تولید نفت و مش//ارکت در کاهش تولید جدید، خط قرمز ایران است. در ماههای گذشته ایران نفت بیش//تری تولید نکرده و وظیفه ایران نیست که این وضعیت را مدیریت کند. این وظیفه کش//ورهایی اس//ت که نفت بیش//تری تولید کرده و بازار را با نفت بیش//تر و بیش//تر دچار فروپاش//ی کردند. ایران هیچ مسئولیتی در قبال این وضعیت ندارد.

قطر در شورای همکاری میماند ‹

این نشست در حالی برگزار شده که قطر اعام کرد از عضویت این سازمان کنارهگیری میکند تا سیاست نفتی خود را بهطور مستقل دنبال کند. مقامات قطری گفتهاند که در نظر دارند بیش//تر ب//ر صنایع تولید و ص//ادرات گاز طبیعی تمرکز کنن//د. هرچند اعضا از خروج قط//ر -از آنجا که این کش//ور از اعضای اولیه اوپک بود- ناخرس//ند هستند و گفته شده که ممکن اس//ت نگرانیهایی برای اتحاد اوپک به همراه داشته باش//د اما غامرضا ش//رفی، عضو کمیس//یون انرژی مجلس ش//ورای اس//امی در این باره به «گس//ترش صنعت» گفت: خروج قطر در ظاهر مطرح میشود و قطر نمیتواند مستقل از اوپک نقشی در بازار جهانی داشته باش//د. پیشبینی میشود بعد از این نیز قطر در تصمیمهای اوپک مش//ارکت داشته باشد و طرح خروج به طور نمادین مطرح شده است. به گفته شرفی، ممکن است عربستان و امارات در اندیشه اخراج قطر از شورای همکاری باشند اما این موضوع مستلزم متقاعد کردن کویت و عمان است.

ای//ن عضو کمیس//یون ان//رژی گفت: ه//ر چند بس//یاری خ//روج قط//ر را از اوپ//ک دلیلی ب//رای ایج//اد نگرانی در تصمیمگیری اوپک میدانند اما تنشها در یکصدوهفتادوپنجمی//ن نشس//ت اوپ//ک، دالی//ل دیگ//ری دارد و عوامل بیرونی و حرفشنوی برخی کشورها از امریکا باعث ایجاد مش//کاتی در اوپک ش//ده اس//ت. او از سیاس//تهای نفتی روسیه و عربستان سعودی انتقاد کرد و گفت: پیش از این، دو کش//ور با افزایش تولید نفت به استقبال تحریمهای نفتی امریکا علیه ایران رفتهاند.

ای//ن نماین//ده مجل//س از سیاس//ت افزایش قیمت نفت که از س//وی امریکا دنبال میشود و خواسته ایران نیست بهشدت انتقاد کرد و اف//زود: ایران بههیچ عنوان خواس//تار افزایش قیمت نیس//ت، بلکه امری//کا در تاش اس//ت به هر صورت//ی که میتوان//د ایران را در ب//ازار نفت جهانی ضعیف کند.

افزایش تولید نفت، باج عربستان به امریکا ‹

ب//ر اس//اس بس//یاری از گزارشها، پی//ش از این انتقادهای بس//یاری از سیاستهای نفتی عربستان و روسیه شده بود. به گفته نماینده ایران در اوپک، عربستان و روس//یه تاشهای بسیاری برای تولید بیش//تر نفت و جبران کاهش ص//ادرات ایران کرده و ای//ن اقدام آنها به نوعی، «گ//روگان» گرفتن بازار نفت است. پس از آنکه دولت امریکا تحریمها علیه ای//ران را از ۴ نوامبر(۳۱آب//ان) اعم//ال کرد و گفت قص//د دارد صادرات نفت ایران را به صفر برس//اند، عربستان از جمله کش//ورهایی بود که برای جبران نی//از ب//ازار، تولید خ//ود را افزای//ش داد. این اقدام عربس//تان، بهنوعی دامن زدن به تحریمهای امریکا علیه ایران بود.

جای خالی ایران پرنمیشود ‹ در ای//ن ب//اره جهانبخ//ش امینی به «گس//ترش صنعت» گفت: عربس//تان و روس//یه با تمام تاش//ی که ب//رای افزایش تولید نف//ت کردن//د، نتوانس//تند موفقی//ت قابلتوجه//ی بهدس//ت آورن//د و جای خال//ی نفت ای//ران را پرکنند. اگر پس از این نیز عربس//تان به افزایش عرضه خ//ود ادامه دهد به معنای باج دادن به امریکاس//ت. همچنین مردم این کشور متضرر خواهند شد چرا که سرمایههای کشورشان در راه لجبازیهای سیاسی هدر خواه//د رفت. از طرف//ی، به نظر میرس//د اعضای اوپک(جز عربستان) مانع آن ش//وند ک//ه تصمیمی مخالف مناف//ع ای//ران گرفته ش//ود. او خروج قط//ر را از اوپ//ک پ//س از ۸۵ س//ال عضویت، یکی از موارد شکس//ت برای کارشکنیهای عربستان میداند.

بهعاوه به نظر میرس//د که در بحث کاهش تولید شرایط ایران در نظر گرفته ش//ده و کشور از این محدودیت مستثنا باش//د زیرا اعضای اوپک باید در نظر داشته باشند که ایران با توجه به ش//رایط کنون//ی و تحریمها ممکن است بخواهد از راههای دیگر حتی بهصورت مقطعی عرضه داش//ته باش//د که این موضوع، چالش مهمی برای اوپک به شمار میرود.

امینی گفت: بهنظر میرس//د در آینده شاهد روند افزایش تولید در اوپک باش//یم و دور از ذهن اس//ت که اوپک بتواند سیاس//ت فریز نفتی یا چیزی شبیه آن را ادامه دهد.

غالمرضا شرفی خروج قطر در ظاهر مطرح میشود و قطر نمیتواند مستقل از اوپک نقشی در بازار جهانی داشته باشد. پیشبینی میشود بعد از این نیز قطر در تصمیمهای اوپک مشارکت داشته باشد و طرح خروج به طور نمادین عنوان شده است. تنشها در یکصدوهفتادوپنجمین نشست اوپک، دالیل دیگری دارد

جهانبخش امینی عربستان و روسیه با تمام تالشی که برای افزایش تولید نفت کردند، نتوانستند موفقیت قابلتوجهی بهدست آورند و جای خالی نفت ایران را پرکنند. اگر پس از این نیز عربستان به افزایش عرضه خود ادامه دهد به معنای باج دادن به امریکاست

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.