کاهش قیمت نفت در آخرین گامهای توافق

Sanat Newspaper - - نفت و نیرو -

قیمت نفت تحتتاثیر ب//ه تاخیر افتادن تصمیم نهایی اوپک برای کاهش تولید و انتظار این گروه برای مش//ارکت روسیه که بهظاه//ر تمایلی برای کاهش چندان تولی//د خود ندارد، کاهش پیدا ک//رد. بهای معامات نفت برنت که قیمت پایه بازار جهانی است ۷۵ سنت یا یک درصد نسبت به روز گذشته کاهش یافت و به پایین ۰۶ دالر در هر بشکه سقوط کرد. بهای معامات آتی وس//تتگزاس اینترمدیت امریکا ۲۵ سنت یا یک درصد کاهش یافت و به ۸۹.۰۵ دالر در هر بشکه رسید. این کاهش قیمت پس از اف//ت حدود ۳ درصدی قیمت نفت در معامات روز گذش//ته روی داد. اوپک روز پنجشنبه بدون اعام تصمیمی درباره کاهش تولید نفت، به دیدار رس//می خود در بین پایان داد و قرار است مذاکرات درباره این موضوع را روز جمعه ادامه دهد. خبرگزاری روس//ی ریا به نقل از منابع آگاه نوش//ت: روسیه خواهان کاهش تولید خ//ود حداکثر به میزان ۰۵۱ هزار بش//که در روز برای ۳ ماه نخس//ت س//ال ۹۱۰۲ اس//ت. تحلیلگران انتظار دارند اوپک کاهش تولید بیش//تری را از روس//یه بخواهد. بر اساس گزارش ایس//نا به نقل از رویترز، تولید نفت اوپک، روسیه و امریکا که ۳ تولیدکننده بزرگ جهان هس//تند از پایان سال ۷۱۰۲ به میزان ۳.۳ میلیون بش//که در روز رشد کرده و به ۸۳.۶۵ میلیون بشکه در روز رس//یده که به طور تقریب//ی ۰۶ درصد از مصرف جهانی را تامی//ن میکند. این افزایش معادل تولید امارات متحده عربی است که یکی از اعضای بزرگ اوپک است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.