لیبی به دنبال دریافت معافیت از کاهش تولید

Sanat Newspaper - - نفت و نیرو -

پی//ش از اجاس اوپک برای مذاکره بر س//ر سیاس//ت تولید، ش//رکت ملی نفت لیبی، اناوس//ی، در بیانیهای اعام کرد: لیبی بای//د از هرگون//ه توافق کاهش تولید، معافی//ت دریافت کند. به گزارش اساندپیگلوبال پاتز، این ش//رکت در بیانیه خود گفته اس//ت: لیب//ی از تاشهایی که ب//رای تثبیت ب//ازار نفت انجام میش//ود حمایت میکند اما تا به حال س//ابقه نداشته است که کش//وری با وضعیت لیبی، مکلف به کاهش تولید شود. مصطفی سناال، رئیس اناوس//ی، نماینده لیبی در اجاس اوپک است اما قبل از آغاز مذاکرات با خبرنگاران صحبت نکرد. به گزارش مهر، او پی//ش از این گفته بود که کش//ور او در ح//ال بهبود یافتن از وضعی//ت بهوجودآمده با ناآرامیهای داخلی اس//ت و تولید نفت این کش//ور همچنان در معرض ایجاد اختال قرار دارد. لیبی و نیجریه از دور کنونی کاهش تولید معاف شده بودند در حالی که برای ایران یک س//قف تولید در محدوده باالترین ظرفیت تولید آن، تعیین ش//ده بود. بر مبنای آخرین بررس//ی گلوبالپاس و دادههای اوپک، در ماه نوامبر، تولید نفت لیبی به ۵۰.۱ میلیون بش//که در روز رسیده بود، که این حدود دو برابر سطح تولید آن در اکتبر ۶۱۰۲ اس//ت که کاهش تولیدات بر اس//اس آن توافق شده بود. وزیر انرژی عربستان نیز اعام کرده که بهشدت ترجیح میدهد هیچ کشوری از کاهش تولیدات معاف نشود. فالح گفت: راهکار عادالنه و منصفانه این است که همه به یک میزان تولید نفت خود را کاهش دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.