روایتی از اوپک ۸۵ ساله

Sanat Newspaper - - نفت و نیرو -

ش//اید دخالته//ای خ//ارج اوپ//ک، تصمیمه//ای یکهتازانه س//عودیها برای افزایش تولید و پیروی از غیر، ناهماهنگی در اجرای تصمیمهای اتخاذش//ده، اعضای دیگ//ری را هم مثل قطر به ای//ن فکر وادارد که ماندن در این س//ازمان بیفایده اس//ت و خروج از آن حکیمانه. ش//اید هم آغازی باشد برای جامه عمل پوشاندن به برنامه روسها برای ایجاد سازمانی جدید و پایان اوپک ۸۵ ساله. نشست ۷۵۱ اوپک در حالی برگزار ش//د که به طور تقریبی تم//ام تولیدکنندگان عضو و غیرعضو این سازمان در شرایط مبهمی از روند تولید و صادرات هستند. به گزارش ایسنا، در این بین با وجود اینکه تصور بر این است که وضعیت ایران به دلیل تحریمها چندان بر وفق مراد نباشد، بزرگترین تولیدکنن//ده نفت جهان هم اوضاع بس//امانی ندارد. عربس//تان در ماه نوامبر(آبان-آذر) یک میلیون بشکه بیش از سهمیهای که دو سال قبل اوپکیها برای این کش//ور تعیی//ن و تولید کرده و این خ//اف میل آنها برای کنترل کاهش قیمت نفت است. از طرف دیگر، فش//ارها و توییتهای ترامپ خطاب به س//عودیها برای تولید بیش//تر آنها را در سردرگمی دلهرهآوری قرار داده اس//ت، ضمن اینکه با توج//ه به انتقادهای مطرحش//ده به دلیل قتل جمال خاش//قچی ناچارند محتاطانهتر عمل کنند. قطر کش//وری اس//ت که در آس//تانه صدوپنجاهمی//ن اجاس اعام ک//رد از این سازمان خارج میشود تا از حملههای رسانهای دونالد ترامپ در امان بماند. ش//اید اگر ای//ن اقدام عملیاتی ش//ود دیگر کش//ورها هم برای ماندن یا رفتن بر دو س//ر دوراهی گیر کنند زیرا پایین آمدن قیمت نفت خوشایندش//ان نیس//ت. عمان دیگر عضوی است که محمد الرمحی، وزیر نفت آن اعام کرده: الزم اس//ت ونزوئ//ا، نیجریه، لیبی و ای//ران از کاهش تولید نفت معاف ش//وند. او گفته فکر میکنیم به توافق دس//ت مییابیم و در حال مذاکره برای کاهش تولید نفت به مدت ۳ تا ۶ ماه هستیم. تولیدکننده دیگر عراق است ک//ه به دور از جار و جنجالهای رس//انهای در زمینه کاهش یا افزایش تولید، سقوط یا صعود قیمت، تولید خود را به ۳ میلیون و ۲۷۳ هزار بشکه در روز رسانده اس//ت. نیجریه ام//ا موضعی اتخاذ ک//رده که منویات ایران را پاسخ میدهد. وزیر نفت این کشور از کاهش تولید نفت حمایت کرده و گفته اس//ت: بازار نیازمند کاه//ش روزانه ح//دود یک میلیون بش//که نفت خام است. س//هیل محمد المزروعی، وزیر انرژی و صنعت امارات که این روزها موضع کشورش کنار عربستان و رویارویی با قطر بیش از پیش علنی شد، تاکید کرده است: همه کشورها به توافق اوپک و متحدانش ملحق شوند. او امیدوار اس//ت همه در داخل و خارج اوپک حامی اقدامهای ضروری برای توازن بازار نفت باشند. دیدار آغاز هفته محمدبن سلمان، ولیعهد عربستان با نخس//توزیر الجزایر، در پایتخت این کشور نیز که از قضا مذاکرات نفتی هم داشتهاند شاید این دو کشور را همنظ//ر و در کنار هم در اوپک بنش//اند، از جمله اینکه ریاض وعده تاس//یس یک بیمارستان بزرگ را هم در این کش//ور افریقایی داده اس//ت. اما روسیه به عنوان یک غیراوپکی که سایهاش همواره بر تصمیمها و سیاس//تگذاریهای اوپک گسترده بوده نه اکنون و نه هیچ زمان دیگری موضعی ش//فاف نداش//ته، در موضع رس//می از کاهش تولی//د حمایت کرده اما در عم//ل در ردیف کش//ورهایی بوده که ب//دون رعایت سقف تولید اوپک و غیراوپک، افزایش تولید داشته به طوری که به عنوان نمونه به چین یکی از بزرگترین خریداران نفت ایران در م//اه اکتبر(مهر-آبان) ۳۷.۱ میلیون بش//که نفت در روز صادر ک//رده، دیدار وزیر نفت این کش//ور با همتای عربس//تانیاش در آستانه اجاس هم حاکی از همرأی بودنشان دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.