انتصابی از جنس بازرگانان

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

قان//ون من//ع بکارگی//ری بازنشستگان در وزارت صنعت، مع//دن و تج//ارت ب//ا روی کارآم//دن وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت آغاز شد و در این مدت انتصابهای بسیاری در جای//گاه معاونان و مدیران کلیدی در این وزارتخانه انجام شد اما به جرات میتوان گفت انتخاب جواد کاله//دوزان به عنوان مع//اون دفت//ر وزارتی و ب//ازرس ویژه وزی//ر صنعت، مع//دن و تج//ارت بهتری//ن انتص//اب در این مدت بوده اس//ت. این انتص//اب از این نظر دارای اهمیت و مثبت ارزیابی میش//ود که جواد کالهدوزان از اف//راد دارای تجرب//ه در وزارت صنعت، مع//دن و تجارت و بخش بازرگانی است اما یکی از مواردی که همواره در وزارت صنعت، معدن و تجارت مغفول واقع میش//ود آن اس//ت که گاهی گفته میش//ود عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش بازرگانی ضعیف دیده میش//ود ام//ا این موضوع با انتص//اب جواد کاله//دوزان به عنوان معاون دفت//ر وزارتی و بازرس ویژه وزیر صنعت، معدن و تجارت به طور کلی از بین خواهد رفت. جواد کالهدوزان توجه بیشتری به بحث بازرگانی و صادرات خواهد داش//ت چراک//ه تخصص وی در این عرصه قدیمی و اثرگذار اس//ت. تجربه وی در بخش بازرگانی استان آذربایجان ش//رقی نیز قابل ردیابی اس//ت. همچنین از منظر سیاس//ی باید انتصاب جواد کالهدوزان از سوی وزیر صنعت، مع//دن و تجارت را قدردانی کرد زی//را کالهدوزان از حامیان سرش//ناس دولت یازدهم و دوازدهم بهشمار میرود و فردی بسیار س//ختکوش در انتخابات ۶۹ بوده است. قطعا با حضور کاله//دوزان دو اتفاق مهم در وزارت صنعت، معدن و تجارت خواه//د افتاد یکی آنکه ارتباط بازرگان//ان و تاجران با وزارت صنعت، مع//دن و تجارت بهبود خواهد یاف//ت و کالهدوزان میتواند بس//یاری از خالهای ارتباطی در این زمینه را از بین ببرد. مسئله بعدی نیز بهبود و توسعه ارتباط جوانان با وزارت صنعت، معدن و تجارت اس//ت که با وجود جواد کالهدوزان این ارتباط گس//تردهتر از قبل خواهد ش//د. جواد کالهدوزان فردی دلسوز، مسئولیتپذیر و عاشق ایران است.

سیدافشین‌گن ‌جبخش مشاور‌رئیس‌سازمان‌ صنایع‌کوچک‌و‌ شهر ‌کهای‌صنعتی‌ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.