واردات ماده اولیه شیرخشک آزاد شد، نه شیرخشک

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخش//ک نوزاد گفت: ماده اولیه شیرخش//ک با ارز ۰۰۲۴ تومانی به کشور وارد میشود و اکنون هیچ مش//کلی باب//ت تامین این محصول از س//وی تولیدکنندگان داخلی در بازار وجود ندارد.

هانی تحویلزاده، رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد در واکنش به خبر آزادسازدی واردات شیرخشک اظهار ک//رد: پیرو این خبر اف//راد زیادی برای واردات شیرخش//ک مراجعه کردهاند اما باید توجه کرد آنچه آزاد شده است فقط واردات ماده اولیه شیر خشک کودکان است که باید روی آن فرآوریهای دیگری نیز شود.

ب//ه گزارش مهر، وی افزود: ۵ ش//رکت تولیدکننده ش//یر خش//ک نوزاد در کش//ور تحت لیسانس کش//ورهای اروپایی ش//امل هلند، س//وئیس، فرانس//ه و بلژیک ماده اولیه ش//یر خشک را برای تولید محصول نهایی شیرخشک کودکان وارد میکنند.

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخش//ک نوزاد ادامه داد: شیرخش//ک (ماده اولی//ه تولید این محصول) ب//ا ارز ۰۰۲۴ تومانی به کش//ور وارد میش//ود و اکنون هیچ مشکلی بابت تامین این محصول از س//وی تولیدکنن//دگان داخلی در بازار وجود ندارد.

تحوی//لزاده در واکن//ش به تاثیر تحریمه//ا بر این صنعت گفت: ش//رکتهای خارج//ی همکاری خود را ب//ا ایران قطع نکردهاند و چنین اعالم میکنند که تا زمانی که ارس//ال پول از س//مت ایران وجود داشته باشد کشورمان را ترک نخواهند ک//رد اما برای جلوگیری از ایجاد رانت داخلی نظارت س//فت و س//ختی در داخل میش//ود که این امر فرآیند واردات را با کندی همراه کرده است.

رئی//س انجمن تولیدکنندگان شیرخش//ک ن//وزاد افزود: با توج//ه به اینک//ه ۰۵۱ قلم م//اده اولیه داری//م فقط برای واردات برخ//ی از آنها با مش//کل روبهرو هس//تیم اما بیش//تر محصوالتم//ان از اروپا وارد میش//ود. تحویلزاده همچنین درب//اره اخبار موجود در زمینه کمبود ش//یر خام در کش//ور گفت: کمبودی از بابت ش//یر در کش//ور نداریم اما در صنعت ما برای تامین شیرخشک مصرفی بخش باید عاری از سموم و آنتیبیوتیکها باش//د به همین منظور ما از قبل شیر مورد نیاز خ//ود را فارنهای گاوداری س//فارش میدهیم و قبل از مصرف آنه//ا را در آزمایش//گاههای خود مورد بررس//ی قرار میدهیم. وی گفت: کش//ورهای عراق، افغانس//تان، س//وریه، لبنان و عربس//تان از جمله بازارهای صادراتی ما هس//تند که اگر ممنوعیتی برای صادرات از داخل وجود نداش//ته باش//د میتوانیم صادرات مناسبی به این کشورها انجام دهیم. رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخش//ک نوزاد یادآور ش//د: هزینه تولید شیرخش//ک در داخل یکسوم هزینه واردات آن است. بنابراین، بسیار بهصرفهتر است که با توجه به ظرفیت موجود این محصول به جای واردات در کشور تولید شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.