قطب‹سیب‹ایران‹سیب‹وارد‹می‹کند

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

رئی//س اتحادیه می//وه و ترهبار ارومیه معتقد اس//ت قیمت سیب پیش//نهادی باغداران باالست و از آنجا که قدرت خرید مردم برای این قیمت پایین است، سیب را با قیم//ت پایینتر از مراغه و تهران خریداری و در بازار اس//تان عرضه میکنند. قاس//م عزتی در پاسخ به اینکه چرا عرضه س//یب در بازار ارومیه با وجود اینکه اس//تان قطب تولید س//یب کش//ور به ش//مار میرود، کم شده، توضیح داد: س//یب به میزان کافی در استان تولید شده اما باغداران سیب را در سردخانهها انبار کرده و با کمتر از قیم//ت ۹ هزار تومان راضی به فروش نیس//تند و ما برای تامین سیب بازار مجبور به خرید از سایر استانها شدیم. به گزارش ایرنا، وی با بیان اینکه سیب موجود در بازار از سایر استانها از جمله آذربایجانشرقی(مراغه) و تهران خریداری و به بازار تزریق ش//ده است، ادامه داد: متاسفانه نمیتوانیم باغدار را مجبور به فروش محصول کنیم اما قیمت خرید س//یب با قیمت پیش//نهادی آنها و ب//ا اضافه ک//ردن هزینه بار و فروش در بازار، س//ر به فلک خواهد کشید و قدرت خرید مردم برای این قیمت سیب پایین اس//ت. رئیس اتحادیه میوه و ترهبار ارومیه گفت: س//یب تزریقی به بازار ارومیه از کیلویی ۵ هزارتا ۰۱ هزار تومان با توجه به کیفیت آن به فروش میرسد. عزتی با اش//اره به قیمت میوه و ترهب//ار در بازار ارومیه ضمن تاکید بر اینکه هیچ کمبودی در سایر اقالم میوه و صیفیجات در بازار وجود ندارد، گفت: س//یبزمینی کیلویی ۰۰۵۱ تا ۰۰۰۲ توم//ان، پیاز ۰۰۸۱ تا ۰۰۰۲ تومان، پرتقال از ۰۰۵۲ تا ۰۰۰۴ تومان و کیوی ۰۰۰۲ تومان عرضه میشود. مرادی، مدیرعامل شرکت تعاونی باغداران ارومیه با اش//اره به وجود مش//کالت باغداران س//یب افزود: با توجه به شرایط جوی نامساعد امسال، میزان تولید سیب به نصف رسیده و حتی بخش زیادی از سیبها قبل از برداشت روی درخت به سایر استانها فروخته ش//ده که زمینه کاهش س//یب را فراهم کرده اس//ت. وی با بیان اینکه میزان برداش//ت سیب امسال ۰۱ ت//ن در هر هکتار بوده اما هزینههای تولید از جمله کود و س//م و سبد ...و افزایش داشته، ادامه داد: مشکل س//پردهگذاری ارزی، وجود تعرفههای باالی گمرکی و هزینههای حملونقل باعث شده فروش سیب با قیمت سال گذش//ته برای باغدار صرفه اقتصادی نداشته باشد و خواهان فروش با قیمت باالتر برای جبران هزینههای تولید باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.