نمایشگاه‹چاپ‹و‹بسته‹بندی‹۲۲‹آذر‹برگزار‹م‹یشود

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

ی//ک مق//ام مس//ئول گف//ت: بزرگتری//ن رویداد نمایش//گاهی حوزه صنعت چاپ در منطقه خاورمیانه ب//ا حضور صدها ش//رکت داخلی و خارج//ی از ۲۲ تا ۵۲ آذر در مح//ل دائم//ی نمایش//گاههای بینالمللی تهران برگزار میش//ود. احمد ابوالحسنی، رئیس ستاد برگزاری بیس//توپنجمین نمایشگاه بینالمللی چاپ و بس//تهبندی در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در این نمایشگاه ۰۰۴ ش//رکت داخلی از ایران و ۵۴ شرکت خارجی از کش//ورهای ایتالیا، س//وئد، آلمان، فرانسه، چین، ترکی//ه و کرهجنوبی حضور و مش//ارکت دارند و نوینتری//ن تولی//دات و خدمات خودش//ان را ارائه میکنند. به گزارش ایس//نا، وی افزود: ش//رکتهای داخل//ی و خارج//ی حاض//ر در بیس//توپنجمین نمایش//گاه بینالمللی چاپ، بستهبندی و ماشینآالت وابس//ته؛ جدیدترین و نوینترین دس//تگاههای چاپ، دس//تگاههای بس//تهبندی، دس//تگاهها و تجهی//زات کدگذاری، دس//تگاههای پلمب صادرات//ی و کاالها و اجناس ویژه بستههای داخلی و صادراتی را به نمایش میگذارن//د. رئیس س//تاد برگزاری بیس//توپنجمین نمایش//گاه بینالمللی چاپ و بس//تهبندی اضافه کرد: این ش//رکتها همچنین روشهای نوین بس//تهبندی کاال برای جذب مخاطب//ان و بازارهای صادراتی را به نمایش میگذارند. ابوالحسنی تصریح کرد: در حاشیه بیستوپنجمین نمایش//گاه چاپ، یک همایش علمی و ۴ کارگاه تخصص//ی در زمینهه//ای مختلف صنعت چاپ و بستهبندی و نقش و جایگاه مهم آن در توسعه صنعت//ی و صادراتی کش//ور برگزار میش//ود. رئیس ستاد برگزاری بیس//توپنجمین نمایشگاه بینالمللی چاپ و بس//تهبندی اضافه کرد: همزم//ان با برگزاری نمایش//گاه صنعت چاپ، نخستین همایش بینالمللی صنع//ت چ//اپ نیز در س//الن ش//ماره دو نمایش//گاه بینالمللی تهران برپا میشود و در آن شخصیتهایی از کش//ورهایی کرهجنوبی، چین و تایوان و همچنین برخی از مقامات کش//ورمان و ش//خصیتهای علمی س//خنرانی خواهند کرد. ابوالحس//نی با بی//ان اینکه در طول ۴ روز برگزاری بیس//توپنجمین نمایش//گاه بینالملل//ی چ//اپ، ۴ هی//ات تج//اری و بازرگانی از کشورهای افغانستان، عراق، چین، کرهجنوبی و تایوان از نمایش//گاه بازدید کنند و با شرکتهای ایرانی وارد مذاکرات تجاری و اقتصادی میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.