الزام پیمانکاران شهرداری به همکاری با صنعتگران

در‹نشست‹ه‹ماندیشی‹مدیران‹با‹فعاالن‹صنعتی‹در‹شیراز‹مطرح‹شد

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

نشست هماندیش//ی صنعتگران مستقر در شهرک صنعتی بزرگ ش//یراز با مسئوالن شهرداری و شورای اسالمی شهر ش//یراز با هدف بررسی و رفع مشکالت شهرک صنعتی شیراز از سوی سازمان بسیج کارگری س//پاه فجر فارس و با همکاری ش//رکت شهرکهای صنعتی اس//تان فارس و ش//رکت خدماتی ش//هرک صنعتی بزرگ ش//یراز با حضور جانشین فرمانده سپاه فجر فارس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار «گس//ترش صنعت» از اس//تان فارس، جانش//ین فرمانده سپاه فجر فارس با اشاره به اهمیت بخش تولید و صنعت در ایجاد اش//تغال، رفع وابس//تگی و تحقق اقتصاد مقاومت//ی، بر اهتمام همه نهادهای اجرایی و نیز بهرهگیری از تمامی ظرفیتها برای رفع مشکالت بخش تولید و صنعت تاکید کرد.

س//ردار ی//داهلل بوعل//ی در نشس//ت هماندیش//ی صنعتگران که با حضور مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی اس//تان ف//ارس، مدیرکل تع//اون، کار و رفاه اجتماعی اس//تان، رئیس شورای اسالمی شهر شیراز، برخی از مدیران ش//هرداری ش//یراز و نیز شماری از صنعتگ//ران برگزار ش//د، اف//زود: حمای//ت از تولید و اشتغال یک تکلیف مهم است و باید قدردان تالش و همت صنعتگران بود و برای رفع مشکالت آنها تالش مضاعف کرد.

وی با بیان اینکه بس//یج، نهادی است که از یکایک مردم جامعه تشکیل شده است، گفت: از ماموریتها و رس//التهای اصلی بسیج این است که در هر جایی که ظرفیتی وجود دارد نهاد س//پاه و بسیج کارسازی کن//د و این ظرفی//ت را در خدمت به م//ردم و تعالی جامعه بکار بندد.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس با تاکید بر اینکه وظیفه سپاه و بسیج، تسهیلگری وکمک به بخشهای مختلف جامعه اس//ت، گفت: هدف و رویکرد این نهاد انقالبی، رفع مشکالت است و در این زمینه هیچگونه نگرش انتفاعی نخواهیم داشت.

س//ردار بوعلی با تاکید بر اینک//ه حمایت از کاالی تولی//د داخل با اولوی//ت کاال و محصوالت تولیدی در استان فارس باید به عنوان یک اولویت در دستور کار نهادهای اجرایی اس//تان قرار گیرد، گفت: در س//طح استان نیاز به ضابطه یا شیوهنامهای است که نهادهای اجرایی و پیمانکاران موظف به خرید محصوالت و کاال از تولیدات اس//تان باشند تا از این رهاورد شرکتها و کارخانجات استان نیز تقویت شوند.

وی بر ضرورت فراهم ش//دن بس//تر مناس//ب برای معرف//ی و شناس//اندن کاال و محص//والت تولیدی در واحدهای صنعتی به مدیران و مسئوالن استان تاکید کرد و گفت: باید ش//رایطی فراهم ش//ود ت//ا مدیران نهاده//ای اجرای//ی ضم//ن آگاه//ی از توانمندیهای اس//تان، از این ظرفیتها در نهادهای اجرایی استفاده و پیمان//کاران را نی//ز موظ//ف به بهرهگی//ری از این ظرفیتها کنند.

س//ردار بوعلی با قدردانی از مصوبه ش//ورای ش//هر شیراز در زمینه الزام پیمانکاران شهرداری به استفاده از توانمندیهای ش//رکتها و کارخانجات موجود در شیراز و اس//تان فارس گفت: باید این مهم در سراسر استان نهادینه شود.

جانشین فرمانده سپاه فجر فارس در ادامه با اشاره به مشکالت مطرح شده در زمینه ایستگاه آتشنشانی و ل//زوم ارائه خدمات ناوگان اتوبوس ش//هری ش//یراز در ش//هرک صنعتی بزرگ ش//یراز گفت: از مجموعه شهرداری و شورای اسالمی شهر شیراز میخواهیم با دید مثبت خواسته فعاالن صنعتی مستقر در شهرک صنعتی را محقق کنند.

وی تصری//ح کرد: چنانچه برای رفع این مش//کالت نیاز به مصوبهای خاص نیز اس//ت حاضریم در س//طح استان موارد را پیگیری کنیم.

‹ضرورت‹همکاری‹با‹صنعتگران ‹

رئیس شورای اسالمی شهر شیراز نیز در این جلسه بر اهتمام شورای اسالمی و ش//هرداری ش//یراز ب//ه منظ//ور رفع مشکالت شهرک صنعتی تاکید کرد و گفت: ما در زمینه کمک به صنعتگران مستقر در این ش//هرک صنعتی به جز در مواردی ک//ه منع قانون وجود دارد، محدودیتی نداریم.

سید احمدرضا دس//تغیب بر بررسی درخواس//ت صنعتگران در زمینه ارائه خدم//ات آتشنش//انی از طریق تحویل ایس//تگاه آتشنشانی به شهرداری و نیز سرویسدهی ناوگان حملونقل مس//افری ش//یراز در سازمانهای مرتبط با شهرداری شیراز خبر داد و اظهار امیدواری ک//رد که با رفع موان//ع قانونی بت//وان گام موثری در زمینه ارائه خدمات به صنعتگران برداشت.

وی همچنی//ن از پیش//نهاد فع//االن صنعت//ی در زمین//ه اختصاص بخش//ی از فضای تبلیغات ش//هری و بیلبوردهای ش//هرداری به منظ//ور تبلیغ برندهای واحدهای صنعتی مستقر در شهرک صنعتی استقبال ک//رد و گف//ت: در این زمین//ه آمادگی هم//کاری با واحدهای صنعتی وجود دارد.

دس//تغیب با تاکید بر ترویج مصرف کاالی تولیدی در اس//تان فارس و شیراز گفت: در این زمینه شورای اسالمی شهر شیراز در مصوبهای شهرداری شیراز را به خرید کاال و خدمات از شرکتهای مستقر در شیراز و فارس موظف کرده است.

‹ارائ/ه‹خدمات‹اتوبوس/رانی‹به‹ش/هرک‹ ‹ صنعتی‹

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان فارس نیز در این جلس//ه با اش//اره به اهمیت شهرک صنعتی بزرگ ش//یراز در توس//عه صنعتی و اقتصادی استان گفت: این ش//هرک صنعتی که از بزرگتری//ن ش//هرکهای صنعت//ی کشور به شمار میرود، مهمترین قطب صنعتی استان فارس است.

اح//د فتوحی ب//ا بی//ان اینکه بخش زیادی از واحدهای صنعتی مس//تقر در شهرکهای صنعتی اس//تان فارس در ش//هرک صنعتی بزرگ ش//یراز مستقر هس//تند، افزود: ای//ن موض//وع بیانگر اهمیت راهبردی این ش//هرک صنعتی است. بنابراین، باید با توسعه و تکمیل زیرس//اختها و رف//ع چالشها و مش//کالت، بهترین خدمات به صنعتگران ارائه شود.

مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان فارس با بیان اینکه ش//هرک صنعتی بزرگ ش//یراز با داشتن واحدهای مطرح و شاخص کشور در حوزههای مختل//ف صنعتی نق//ش مهمی در تولی//د و صادرات برعهده دارد، ادامه داد: درحالحاضر ۱۶۰۴ قرارداد با متقاضیان در این شهرک صنعتی بسته شده و ۰۲۹۱ واحد تولیدی، صنعتی و صنفی با اشتغالزایی افزونبر ۴۵۳۰۲ ه//زار نفر در این ش//هرک صنعتی مش//غول فعالیت هستند.

وی فتوح//ی ب//ا قدردان//ی از تالشهای س//ازمان آتشنش//انی و خدمات ایمنی ش//هرداری شیراز برای حضور بهموق//ع در حوادث و آتشنش//انی واحدهای صنعتی گفت: از مسئوالن شهرداری و شورای اسالمی شهر شیراز میخواهیم ایس//تگاه آتشنشانی را که با هزینه این شرکت س//اخته و تجهیز شده را در شمار ایس//تگاههای مصوب س//ازمان آتشنشانی و خدمات ایمن//ی ش//هرداری ق//رار داده و امور راهب//ری آن را برعهده گیرند تا شاهد ارائه خدمات مطلوبتر باشیم.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس همچنین خواستار برقراری خط اتوبوسرانی شهرداری در شهرک صنعتی شد و گفت: با توجه به اینکه برخی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط امکان دایر کردن س//رویس ب//رای حملونقل کارکنان خ//ود را ندارند، ارائه خدمات س//ازمان اتوبوسرانی به شهرک صنعتی ضروری است.

جواد باصری، مدیرعامل ش//رکت خدماتی شهرک صنعتی بزرگ ش//یراز نیز در این جلس//ه ضمن بیان درخواس//تهای واحده//ای صنعت//ی در زمینه لزوم برقراری خط اتوبوسرانی و تحویل ایستگاه آتشنشانی به ش//هرداری گفت: هماکنون این ایستگاه دارای دو دس//تگاه ماش//ین آتشنشانی اس//ت و در سال آینده نیز دو دس//تگاه دیگر افزوده خواهد ش//د و شهرداری میتواند از ظرفیت این ایستگاه عالوهبر ارائه خدمات به ش//هرک صنعتی به مناطق اطراف شهرک صنعتی نیز خدمترسانی کند.

وی همچنی//ن از طراح//ی اپلیکیش//ن معرف//ی محصوالت و توانمندیهای واحدهای صنعتی با هدف معرفی کاالها و محصوالت تولیدی در استان به مردم و مدیران خبر داد و گفت: طراحی این اپلیکیش//ن تا دوماه آینده به پایان میرسد.

‹سخن‹آخر ‹

ب//ه گزارش «گس//ترش صنع//ت» در این جلس//ه فرمانده س//ازمان بس//یج کارگری س//پاه فجر فارس، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی اس//تان، رئیسان سازمانهای آتشنشانی و خدمات ایمنی و حملونقل مسافر شهرداری ش//یراز نیز دیدگاههای خود را بیان کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.