برگزاری گردهمایی کارشناسان آموزش صنایع کوچک

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

ب//ا توجه ب//ه اهمیت و نق//ش ویژه آم//وزش ش//اغالن واحدهای صنعتی و به منظور تبادلنظر و همفکری درباره برنامههای جاری و فعالیتهای جدید آموزش ش//اغالن صنعتی، کارآفرینان و مشاوران کسبوکار، گردهمایی تخصصی کارشناسان آموزش صنایع کوچک س//ازمان صنایع کوچ//ک و ش//هرکهای صنعتی ای//ران در تهران برگزار ش//د. به گزارش «گس//ترش صنعت» به نقل از روابطعمومی س//ازمان صنای//ع کوچک و ش//هرکهای صنعت//ی ای//ران، در این گردهمایی یکروزه مهمتری//ن فعالیتهای آموزش صنایع کوچک، تورهای صنعتی، حمایت از پایاننامههای دانش//جویی، مستندسازی تجربهه//ای موفق کارآفرینی، مش//کالت و چالشه//ای پیش روی فعالیتهای جاری، راهکارهای اثربخش//ی دورههای آموزشی برگزار شده برای شاغالن و مدیران واحدهای صنعتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین فعالیته//ا و برنامههای جدید معاونت صنایع کوچک در حوزه آموزش ازجمله تهیه اپلیکیش//ن آموزش، س//امانه جامع آموزش SMEها و مرکز توانمندسازی کسبوکارهای کوچک و متوس//ط که به تصویب هیاتمدیره س//ازمان رس//یده است، مورد بررس//ی قرار گرفت. در این گردهمایی، نظرهای استانها در زمینه تمای//ل واحدهای صنعتی به برگزاری دورههای آموزش//ی تخصصی و کارب//ردی مورد تاکی//د قرار گرفت و مقرر ش//د از تمام ظرفیتها و امکان//ات موجود برای توس//عه توانمندس//ازی ش//اغالن و مدیران واحدهای صنعتی استفاده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.