تبدیل‹شدن‹گیالن‹به‹کانون‹بین‹المللی‹کس‹ب‹وکار‹

Sanat Newspaper - - صنایع کوچک و کشاورزی -

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیالن گفت: تبدیل شدن به یک کانون بینالمللی کس//بوکار از اهداف کلیدی ساخت ساختمان آیتی است و مجتمع کارگاهی رشت در آیندهای نه چندان دور میتواند از جمله ناحیههای صنعتی اس//تان باش//د که مس//یر رشد و توسعه را به سرعت طی خواهد کرد.

ب//ه گ//زارش «گس//ترش صنعت» ب//ه نق//ل از روابطعمومی ش//رکت ش//هرکهای صنعتی اس//تان گیالن، احمدعلی ش//هیدی ب//ا حضور در مجتم//ع کارگاهی رش//ت از واحدهای صنعتی مس//تقر در این مجتمع کارگاه//ی بازدی//د کرد. وی درب//اره اهمیت این مجتم//ع کارگاهی بیان کرد: مجتمع کارگاهی رش//ت با توجه به قرار گرفتن در مرکز اس//تان و نزدیکی به س//اختمان آیتی در آیندهای نهچندان دور میتواند از جمله ناحیههای صنعتی اس//تان باش//د که مسیر رشد و توس//عه را به سرعت طی خواهد کرد. مدیرعامل ش//رکت ش//هرکهای صنعتی استان گیالن درباره س//اخت ساختمان کسبوکار(آیتی) شرکت شهرکهای صنعتی گیالن گفت: این س//اختمان به منظور ارائه خدمات رایگان به واحدهای صنعتی در حال س//اخت است و از سوی متخصصان و مشاوران حرفهای مدیریت میش//ود و ه//دف اصلی آن افزایش ث//روت در جامعه از طریق ارتق//ای فرهنگ نوآوری و رقابت س//ازنده میان ش//ر کتهای حاضر در ساختمان و موسسههای متکیبر علم و دانش است.شهیدی گفت: تبدیل ش//دن به یک کانون بینالمللی کس//بوکار از اهداف کلیدی ساخت این ساختمان اس//ت. مدیرعامل شرکت ش//هرکهای صنعتی استان گیالن اف//زود: از این رو هدف م//ا، تقویت زیربنای صنعت فن//اوری اطالعات و ارتباطات در داخل کشور و ایجاد روابط استراتژیک با شرکتهای خارجی اس//ت. ش//هیدی گفت: مساحت این ش//هرک کارگاهی ۵.۲ کتار است و نوع واحدهای اس//تقراریافته در آن از زونهای فلزی، غذایی، غیرغذایی، غیرفلزی و خدمات اس//ت. مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان گیالن در ادامه بیان کرد: میزان اشتغال کنونی به ازای ۳۱ واحد در حال بهرهب//رداری در این ش//هرک کارگاهی ۵۱۱ نفر اس//ت. در زمینه جذب سرمایهگذار و متقاضیان دریافت زمین صنعتی در این مجتمع کارگاهی تاکنون ۴۶ قرارداد بسته شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.