تنظیم دو محور اصلی بودجه در چارچوب اجبارها

«گسترش صنعت» افزایش دستمزد کارگری و نرخ دالر را در بودجه ۸۹ بررسی میکند

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

نرخ دالر ۵ هزار و ۰۰۵ تومان و افزایش دس//تمزد کارگری ۰۲ درصد دو محور بودجه سال ۸۹ را تشکیل میدهد؛ دو محوری که پس از ارائه کلیات بودجه سال آین//ده بیش//ترین موضعگیریها را با خود همراه کرد. دول//ت در حالی قصد دارد بودجه سال آینده را بر مبنای قیمت ۵ هزار و ۰۰۵ تومان تنظیم کند و به مجلس تحوی//ل دهد که کارشناس//ان اقتصاد در این باره دیدگاهه//ای متفاوتی دارند. در زمینه افزایش ۰۲ درصدی دستمزد نیز دیدگاههای مختلفی وجود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.