ارزان شد

Sanat Newspaper - - صفحه اول -

ب//ا گذش//ت فصل پاییز و کاه//ش تقاضا ب//رای آبمعدنی، قیمت م//واد اولیه در صنعت بس//تهبندی آب نیز کاهش پیدا کرد. به گفته کارشناس//ان، اکنون قیمت هر کیل//و TEP(پلیاتیلن و پلیپریفرم) به ۰۱ تا ۱۱ هزار تومان رس//یده اس//ت در حالی که از اردیبهش//ت امس//ال قیمت این محصوالت در بازار آزاد تا ۵۲ هزار تومان افزایش یافته بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.