وظیفه اشتغالزایی بر دوش صنایع کوچک

Sanat Newspaper - - خبر -

امروزه ایجاد اش//تغال پایدار و افزایش سطح درآمد به یکی از مطالب//ات بحق ش//هروندان و دغدغهه//ای اصل//ی هم//ه دولتمردان و سیاس//تگذاران کشور تبدیل شده است. در این میان بخش شهرکها و نواحی صنعتی استانها دارای ظرفیت مناس//بی برای اش//تغالزایی و ایجاد ارزشافزوده بیش از سایر صنایع هستند. س//ازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکت ش//هرکهای صنعتی استانی با عزمی راسخ در صدد ارتقای سطح خدمات زیرساختی ارائه شده در شهرکها و نواح//ی صنعتی ب//وده و در حال برنامهری//زی بهمنظور ارائه بسترهای حمایتی جدید برای صنایع کوچک و متوسط است. درحقیقت حمایت از توسعه فراصنعتی و صنعتی در استانها به دلیل مش//کات زیستمحیطی و تامین آب از دیگر برنامههای شرکت شهرکهای صنعتی استانی بهشمار میرود. بهطوریکه ایجاد ش//هرکهای تخصصی و دانشبنیان از اولویتهای اصلی در مجموعه ش//هرکهای صنعتی بهش//مار میرود، همانطور که در اس//تان اصفهان ایجاد ۰۲ ش//هرک صنعتی تخصصی از نقاط قوت صنعت این اس//تان اس//ت. در کشور ما تقسیمبندی نوع صنایع بر اساس نیروی انس//انی است. صنایع دارای کمتر از ۰۱ نی//رو را خ//رد، صنایع بین ۰۱ تا ۰۵ نی//رو را کوچک و صنایع بین ۰۵ تا ۰۵۱ نیروی انس//انی را متوس//ط و بیشتر از آن را صنای//ع ب//زرگ مینامند. صنایع کوچک ش//خصمحور هستند و بهطور معمول با پسانداز خانوارها این بنگاهها شکل میگیرند، بنابراین مدیر، مالک، بنگاه و مس//ئول فروش و مدیر تولید بنگاه یک نفر اس//ت و این باعث میشود صنایع کوچک گس//تردگی الزم برای عرضه را نداشته باشد. همچنین فناوری مورد اس//تفاده صنایع کوچک بهروز نبوده و نیاز به نوس//ازی و بازسازی خطوط تولید دارند. بیش//تر این بنگاههای کوچک با مشکل س//رمایه در گردش روبهرو هستند و آنان برای سرمایه در گ//ردش برای خرید مواد اولیه و هزینههای جاری با کمبود روبهرو هس//تند. این صنایع بهراحتی نمیتوانند محصول خود را عرض//ه کنند و قدرت چانهزنی آنها برای دریافت تس//هیات از بانکها کم اس//ت. دولت باید به حمای//ت از صنایع کوچک در قال//ب طرح رونق بپردازد و برای تامین کس//ری وثیقه آنها صندوق ضمانت س//رمایهگذاری صنایع کوچک حامی اینگونه صنایع برای دریافت تس//هیات بانکی است. این درحالی است که یکی از معضات اقتصادی کشور توجه بیش از حد دولت بر صنایع بزرگی اس//ت که به عنوان پیشرانههای اقتصادی مطرح هس//تند. اگر دولت حمایته//ای الزم را از این صنایع کوچک بهعم//ل آورد، این بنگاههای محلی اقتص//ادی میتوانند نقش بزرگی در اش//تغالزایی و رونق اقتصادی داشته باشند. هرچند درباره صنایع بزرگ، میزان درآمدها نس//بت به هزینهها بسیار تف//اوت دارد اما صنایع کوچک و متوس//طی که با کارآفرینی و درآمدزایی بار هزینههای خود را بر دوش میکشند، بسیار زیاد هستند. با اینکه شرکتهای گروهی صنعتی و غولهای بزرگ اقتصادی درآمدهای بسیار زیادی دارند اما هزینههایی که برای آنها تعریف ش//ده در زمینه شرکتهای کوچک وجود ندارد. به همین دلیل است که مقیاسهای ضرردهی و خسران مالی نیز در ش//رکتهای بزرگ غیرقابل جبران اس//ت اما در بنگاههای کوچک اقتصادی این روال با ش//دت کمتری اتفاق میافتد. به همین دلیل اس//ت که صنایع کوچ//ک در نظامهای اقتصادی مانند کش//ور میتوانند اشتغالزا و درآمدزا باش//ند. باید از این صنایع بهطور کلی حمایت ش//ود و با فراهم کردن زیرساختها و حرکت به س//مت توس//عهیافتگی، بنگاهه//ای کوچک را به تعاونیها و تش//کلهای بزرگ صنفی تبدیل کرده و از آنجا راه صنعتی شدن را درپیش گیریم.

محمدجواد بگی کارشناس صنایع

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.