۹ روش برای حمایت از معیشت، سالمت و عدالت اجتماعی

در بودجه ۸۹ مشخص شده است

Sanat Newspaper - - خبر -

دول//ت در بودجه س//ال آین//ده درنظ//ر دارد از ۹ روش از معیش//ت عموم//ی، س//امت و عدالت اجتماعی حمایت کند.

به گ//زارش ایرن//ا، با توج//ه به ش//رایط موجود اقتصادی و تورمی که در ماههای گذش//ته افزایش یافت، مس//ئوالن دولتی با تایید اینکه بخشی از آن ناشی از نوسان نرخ ارز در سال جاری بوده است و تا حدی زندگی مردم بهویژه قشر کمدرآمد را تحت تاثیر قرار داده اس//ت، تصمیم به اجرای بستههای حمایتی برای پوش//ش بخشی از آس//یب ناشی از ش//رایط موجود گرفتند اما در کنار برنامههایی که برای امسال درنظر گرفته شد برای سال آینده نیز یکی از اهداف بودجه، حمایت از معیشت و سامت جامعه است.

در بودج//ه ۸۹۳۱، تامی//ن کاالهای اساس//ی و موردنیاز مردم با ارز ۰۰۲۴ تومانی مورد تاکید قرار دارد حت//ی اگر ارز در بازار آزاد یا س//امانه نیما هر تغییری داشته باشد.

بر این اساس ۴۱ میلیارد دالر از منابع ارزی ناشی از ف//روش نفت ب//ه تامین کاالهای اساس//ی، دارو، تجهیزات پزش//کی، نهادههای دامی و کشاورزی با نرخ ۰۰۲۴ تومان اختصاص پیدا میکند.

برای امس//ال نیز از ابتدای سال کاالهای اساسی ب//ا دالر ۰۰۲۴ تومان//ی وارد ش//د و در ادام//ه که بازار ثانویه راهاندازی ش//د ن//رخ ارز در آن به طور توافق//ی مورد محاس//به ق//رار گرفت ک//ه به طور متوس//ط ت//ا ۰۰۰۸ تومان ب//رای دالر و تا مرز ۰۱ هزار تومان برای هر یورو میرسد که البته ارز برای کاالهای اساس//ی با همان نرخ ۰۰۲۴ تومان تامین شد.

پرداخ//ت یارانههای نقدی نیز برای س//ال آینده همچن//ان ادام//ه دارد و قرار ش//ده ت//ا ۲۴ هزار و ۰۰۵ میلی//ارد تومان از مناب//ع ۲۴۱ هزار میلیارد تومان//ی س//ال ۸۹۳۱ در بخش هدفمن//دی، برای پرداخته//ای نقدی اختصاص پی//دا کند که البته رق//م آن در روال معم//ول هم//ان ۵۴ هزار و ۰۰۵ تومان است.

ب//ا ای//ن ح//ال ب//رای حمای//ت از قش//ر آس//یبپذیر همچن//ان بس//تههای حمایت//ی اج//را میش//ود ک//ه در مجم//وع کمکه//ای یاران//های دول//ت در س//ال آینده بهش//مار خواهد رفت.

افزای//ش حقوق کارمندان و بازنشس//تگان تا ۰۲ درصد نیز دیگر بازوی کمکی دولت به مردم اس//ت که با توجه به پیشبینیهایی که برای افزایش تورم در سال بعد وجود دارد، در دستور کار قرار خواهد گرفت.

در کنار افزایش حقوق، موضوع همسانس//ازی حق//وق بازنشس//تگان نیز مطرح اس//ت چراکه در س//الهای گذشته بازنشس//تگان در حقوق خود با اختاف نسبت به یکدیگر و پاسخگو نبودن در برابر هزینهها روبهرو بودند و در ۲ س//ال گذشته دولت افزایش حقوق را بهگون//های انجام داد که بتواند تا حدی از اختافها بکاهد.

برای//ن اس//اس پیشبین//ی ش//ده در س//ال ۸۹۳۱ ح//دود ۰۰۰۲ میلی//ارد توم//ان ب//ه همسانس//ازی حقوق بازنشستگان اختصاص پیدا کند.

اختص//اص ۰۰۰۷ میلی//ارد تومان اعتب//ار برای اس//تمرار ط//رح مقابل//ه ب//ا فق//ر مطل//ق از دیگر برنامههای بودجه دولت در س//ال آینده است، این در حالی است که امسال نیز حدود ۰۰۰۷ میلیارد تومان در قانون بودجه پیشبینی شد که بتواند به منظور افزایش حداقل مس//تمری خانوارهای هدف ازجمله خانوادههای زیر پوشش بهزیستی و کمیته ام//داد امام خمین//ی (ره) اختصاص پیدا کند و هر ماه به همراه مبلغ یارانه نقدی به حساب آنها واریز میشود.

تامین اعتبار ۵۳ هزار میلیارد تومانی برای اجرای طرح تحول س//امت نی//ز در بودجه س//ال آینده پیشبینی ش//ده اس//ت که این رقم در مقایس//ه با حدود ۰۱ هزار میلیارد تومانی که برای امس//ال در بودجه سازمان بیمه سامت مصوب شده بود، رشد قابلتوجه//ی دارد و محور دیگر طرحهای حمایتی از قش//رهای جامع//ه در بودج//ه ۸۹۳۱ بهش//مار میرود.

در سال آینده همچنین برای حمایت از تولیدات در بخش کشاورزی نیز افزایش ۰۲درصدی اعتبار یارانه نهادهها و عوامل تولید کشاورزی منظور شده اس//ت، در عین حال افزایش اعتبار خرید تضمینی گندم متناس//ب با افزایش نرخ خرید تضمینی این محصول از ۰۰۰۵ میلیارد به ۰۰۰۸ میلیارد تومان تعیین شده است.

دیگ//ر اقدامی ک//ه در بودج//ه ۸۹۳۱ به منظور حمای//ت از معیش//ت عمومی، س//امت و عدالت اجتماع//ی در دس//تور کار ق//رار خواه//د گرفت، اس//تمرار اجرای طرح توس//عه و ت//وازن منطقهای ب//ا بودج//های ح//دود ۵۱ ه//زار میلی//ارد تومان است. باید یادآور شد در سال جاری بستههای حمایتی دول//ت ب//رای حمایت از قش//ر کمدرآم//د از آبان اجرایی ش//د که در آن توزی//ع کاالیی و نقدی بین گروهه//ای هدف انجام میش//ود، بهطوریکه برای خانواره//ای زیر پوش//ش کمیته امداد، بهزیس//تی و س//ایر قش//ر کمدرآمد، س//بدهای کاالیی توزیع میشود و برای کارکنان دولت اعم از بازنشستگان، مس//تمریبگیران و کارمندانی که حقوق دریافتی آنها ب//ه کمت//ر از ۳ میلیون تومان میرس//د قرار ش//د حدود ۰۰۲ هزار تومان به حس//اب آنها واریز شود.

پرداخت یارانههای نقدی نیز برای سال آینده همچنان ادامه دارد و قرار شده تا ۲۴ هزار و ۰۰۵ میلیارد تومان از منابع ۲۴۱ هزار میلیارد تومانی سال ۸۹۳۱ در بخش هدفمندی، برای پرداختهای نقدی اختصاص پیدا کند که البته رقم آن در روال معمول همان ۵۴ هزار و ۰۰۵ تومان است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.