تفاهمنامه ایدرو و استانداری سمنان

Sanat Newspaper - - خبر -

همزم//ان با س//فر رئیسجمهوری به س//منان و در جریان نشس//ت برگزیدگان و توسعه، دو تفاهم همکاری بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) و استانداری سمنان برای همکاری در اجرای طرح تولید پنلهای خورشیدی، استنتهای قلبی و عروقی و تولید گیربکس اتوماتیک خودرو به امضا رسید.

ب//ه گزارش ایدرونیوز، ای//ن تفاهمنامهها به منظور جذب ش//ریکان داخل//ی و خارجی صاحب فناوری برای مش//ارکت در اجرای تولید پنل خورشیدی، تولید اس//تنتهای قلبی و عروقی به ارزش ۰۰۷۱ میلیارد ریال و تولید گیربکس اتوماتیک خودرو به ارزش ۰۰۵۱ میلیارد ریال و با ایجاد اشتغال ۰۰۳ نفر است.

در این س//ند همکاری استانداری س//منان به عنوان تسهیلگر موارد قانونی بین س//ایر دستگاههای اجرایی اس//تانی و کشوری عمل خواهد کرد.

این دو تفاهمنامه جزو ۷ تفاهمنامه همکاری اس//ت که در نخستین روز س//فر اس//تانی کاروان تدبیر و امید به استان س//منان، در نشست توسعه و برگزیدگان این استان در حضور رئیسجمهوری به امضا رسید.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.